งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ / สภาพปัญหา / มาตรการ ดำเนินการ o เป้าหมาย 11 อำเภอ o 3 กลุ่มเป้าหมาย o 1. ผู้สูงอายุติดเตียง 994 คน o 2. ผู้พิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 656.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ / สภาพปัญหา / มาตรการ ดำเนินการ o เป้าหมาย 11 อำเภอ o 3 กลุ่มเป้าหมาย o 1. ผู้สูงอายุติดเตียง 994 คน o 2. ผู้พิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 656."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สถานการณ์ / สภาพปัญหา / มาตรการ ดำเนินการ o เป้าหมาย 11 อำเภอ o 3 กลุ่มเป้าหมาย o 1. ผู้สูงอายุติดเตียง 994 คน o 2. ผู้พิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 656 คน o 3. ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 42 คน o รับนโยบาย ประสานพื้นที่ ชี้แจง แก่ อำเภอ โรงพยาบาล o ทุกอำเภอจัดทำการ์ดปีใหม่ และจัดทีมหมอครอบครัวใน 3 ระดับ คือ ระดับอำเภอตำบล และชุมชน 2

3 การ์ดปีใหม่ 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

4 4 ผลการดำเนินงาน อำเภอจำนวน ทีมหมอครอบครัว จำนวนผู้สูงอายุ จำนวนผู้พิการจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับ รพ. รพ. สต. ศสม. ระดับอำเภอระดับตำบลผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้พิการที่การดูแลแบบ ( แห่ง ) ( ทีม ) ทั้งหมดติดเตียงทั้งหมดต้องได้รับประคับประคอง การดูแล (Palliative care) เมืองพัทลุง , กงหรา , เขาชัยสน , ตะโหมด , ควนขนุน , ปากพะยูน , ศรีบรรพต , ป่าบอน , บางแก้ว , ป่าพะยอม , ศรีนครินทร์ , ,

5 เยี่ยมบ้าน 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

6 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ o 1. การสื่อสารในระดับนโยบายสู่การปฏิบัติไม่มีการชี้แจง รายละเอียด หรือการส่งสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร ส่งผลต่อการปฏิบัติในระดับ สสจ. o 2. นโยบายหมอครอบครัว ที่มุ่งเป้าดูแล 3 กลุ่มเป้าหมาย ขาดการให้คำจำกัดความที่ชัด เจน ทำให้ข้อมูลที่ได้อาจ มีความคลาดเคลื่อน o 3. การประสานความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายหมอ ครอบครัวในระดับเครือข่ายบริการ บางพื้นที่ ยังมี ข้อจำกัดในการจัดทีม และการลงเยี่ยมที่ประกอบด้วยสห วิชาชีพ 6

7 ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย การดำเนินงานนโยบายหมอครอบครัว ที่มุ่งเน้น ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ต้อง อาศัยระยะเวลา ขึ้นกับหลายปัจจัย และต้อง อาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย และ ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 7

8 8


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ / สภาพปัญหา / มาตรการ ดำเนินการ o เป้าหมาย 11 อำเภอ o 3 กลุ่มเป้าหมาย o 1. ผู้สูงอายุติดเตียง 994 คน o 2. ผู้พิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 656.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google