งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้สื่อการสอนต้องมีการวางแผน โดยใน ขั้นของการวางแผนคือการ พิจารณาว่าจะ เลือกใช้สื่อใด ในการเรียนการสอน ในการใช้ สื่อในการเรียนการสอนการวางแผนการใช้สื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้สื่อการสอนต้องมีการวางแผน โดยใน ขั้นของการวางแผนคือการ พิจารณาว่าจะ เลือกใช้สื่อใด ในการเรียนการสอน ในการใช้ สื่อในการเรียนการสอนการวางแผนการใช้สื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้สื่อการสอนต้องมีการวางแผน โดยใน ขั้นของการวางแผนคือการ พิจารณาว่าจะ เลือกใช้สื่อใด ในการเรียนการสอน ในการใช้ สื่อในการเรียนการสอนการวางแผนการใช้สื่อ นับเป็นขั้นตอนแรก และเป็นขั้นตอนที่มี ความสำคัญมาก ผู้ใช้สื่อการสอนควรเลือกใช้ สื่อการสอน โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วน หากการวางแผนผิดพลาด ก็จะทำ ให้การใช้สื่อการสอน ล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่ได้ ปฏิบัติการใช้สื่อการสอนเลย

2  เมื่อได้วางแผนเลือกใช้สื่อการสอนแล้ว ขั้นต่อมาคือการ เตรียมการสิ่งต่างๆเพื่อให้การใช้สื่อการสอนเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ ก่อนใช้สื่อการ สอน ผู้ใช้ควรเตรียมความพร้อมในสิ่งต่างๆ ดังนี้

3  การเตรียมความพร้อมของผู้สอน เพื่อให้ภาพของผู้สอน ในการใช้สื่อการสอนเป็นไปอย่างดีและราบรื่นเป็นที่ ประทับใจต่อผู้เรียนและสำคัญ ที่สุด  การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก่อนใช้สื่อการสอนผู้สอน ควรทำความเข้าใจกับผู้เรียนถึงกิจกรรมการเรียน และ ลักษณะการใช้สื่อการสอน  การเตรียมความพร้อมของสื่อและอุปกรณ์หรือเครื่องมือ ที่ใช้ร่วมกัน  การเตรียมความพร้อมของสภาพแวดล้อมและห้องสอน สื่อแต่ละอย่างเหมาะสมที่จะใช้กับสภาพห้อง หรือ สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป

4  ในช่วงการนำเสนอเนื้อหาบทเรียน อาจแบ่งช่วงเวลาออก ได้เป็น 3 ช่วง ได้แก่  ช่วงนำเข้าสู่บทเรียน การใช้สื่อการสอนช่วงนำเข้าสู่ บทเรียน  ช่วงสอนเนื้อหาบทเรียน การใช้สื่อการสอนในช่วงสอน เนื้อหาบทเรียน  ช่วงสรุปบทเรียน ในช่วงสุดท้ายของการสอน ควรมีการ ใช้สื่อการสอนเพื่อสรุปเนื้อหาที่สำคัญของบทเรียน เพื่อ ช่วยผู้เรียนในการ สรุปสาระที่ควรจำ หรือเพื่อช่วยโยง ไปสู่เนื้อหาในบทต่อไป

5  ใช้สื่อการสอนตามลำดับที่วางแผนไว้  ควบคุมเวลาการใช้สื่อให้เป็นไปตามแผนที่วางอย่างไว้ อย่างดีแล้ว คือใช้เวลาให้เหมาะสมกับเนื้อหา  ไม่ควรให้ผู้เรียนเห็นสื่อก่อนการใช้  ทำกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบการใช้สื่อการสอนตามขั้นตอน ที่วางแผนไว้  การนำเสนอควรมีจุดเน้นและอธิบายรายละเอียดในส่วนที่ สำคัญ  การนำเสนอด้วยสื่อควรออกแบบให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ กับการนำเสนอ

6  ภายหลังการใช้สื่อการสอนแล้ว ผู้สอนควรทำการซักถาม ตอบคำถามผู้เรียน หรืออภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาของสื่อที่ ได้นำเสนอไปแล้ว เพื่อสรุปถึงประสบการณ์ที่ผู้เรียน ได้รับ และเพื่อทำการประเมินผู้เรียนว่ามีความเข้าใจ บทเรียน เพียงใด และเพื่อประเมินประสิทธิภาพของสื่อ การสอน ตลอดจนวิธีการใช้สื่อการสอนของครูว่า มีข้อดี ข้อบกพร่อง หรือสิ่งที่ควรแก้ไขต่อไปอย่างไรบ้าง

7 1. การนำเสนอเนื้อหาบทเรียน อาจแบ่งช่วงเวลาออกได้ เป็น 3 ช่วง มีอะไรบ้าง ก. ช่วงนำเข้าสู่บทเรียน ช่วงสอนเนื้อหาบทเรียน ช่วง สรุปบทเรียน ข. ช่วงต้นชั่วโมง ตอนกลางชั่วโมง ตอนท้ายชั่วโมง ค. ช่วงเช้า ช่วงสาย ช่วงเย็น 2. การติดตามผลมีไว้เพื่ออะไร ก. เพื่อทำการประเมินผู้เรียนว่ามีความเข้าใจบทเรียน เพียงใด ข. เพื่อทบทวน ค. เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน 3. ช่วงสอนเนื้อหาบทเรียน จะจัดอยู่ในช่วงใด ก. ช่วงต้นชั่วโมง ข. ตอนกลางชั่วโมง ค. ตอนท้าย ชั่วโมง

8  นาย ณัฐสิทธิ์ อยู่บุญ 541122401  นาย อานนท์ อยู่เกษ 541122411  นาย ณัฐสิทธิ์ อินทร์ยอด 541122418  น. ส คะนึงนิจ สุดเย็น 541122430  นาย สุรฉัตร สุวรรณะ 541122435  นาย วรพงษ์ จักรปา 541122409  น. ส ทาริกา ยอดฉัตร 541122408


ดาวน์โหลด ppt การใช้สื่อการสอนต้องมีการวางแผน โดยใน ขั้นของการวางแผนคือการ พิจารณาว่าจะ เลือกใช้สื่อใด ในการเรียนการสอน ในการใช้ สื่อในการเรียนการสอนการวางแผนการใช้สื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google