งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 14 ลักษณะทางประชากรศาสตร์และชั้นทางสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 14 ลักษณะทางประชากรศาสตร์และชั้นทางสังคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 14 ลักษณะทางประชากรศาสตร์และชั้นทางสังคม

2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง คุณสมบัติทางกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และภูมิศาสตร์ ที่รวมกันเป็นบุคคล และบรรยายถึงถิ่นที่อยู่ของบุคคลนั้นในสิ่งแวดล้อมของเขา

3 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ -อายุ -เชื้อชาติ -ศาสนา
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ -อายุ -เชื้อชาติ -ศาสนา

4 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย (ต่อ)
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย (ต่อ) - ภูมิศาสตร์ - รายได้ การศึกษา - อาชีพ

5 เจนเนอเรชั่น 1. เจนเนอเรชั่นก่อนยุคเศรษฐกิจถดถอย (Pre-Depression generation) ประกอบด้วยบุคคลที่เกิดก่อนปี ค.ศ. 1930 2. เจนเนอเรชั่นยุคเศรษฐกิจถดถอย (Depression Generation) คือรุ่นที่เกิดระหว่างปี ค.ศ และ 1945 3. เจนเนอเรชั่นเบบี้บูม (Baby Boom Generation) คือ บุคคลที่เกิดระหว่างที่มีอัตราการเกิดเพิ่มสูงขึ้นมากระหว่างช่วงหลังการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 2 และ ค.ศ คนในกลุ่มนี้มีจำนวนเกือบ 80 ล้านคน

6 เจนเนอเรชั่น 4. เจนเนอเรชั่น X คือกลุ่มที่เกิดระหว่าง ค.ศ.1965 และ 1976 โดยมีจำนวนคนประมาณ 45 ล้านคน 5. เจนเนอเรชั่น Y คือกลุ่มคนที่เกิดระหว่าง ค.ศ.1977 และ 1994 โดยมีจำนวนคนประมาณ 71 ล้าน 6. เจนเนอเรชั่น Z คือกลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี คศ.1995 และ 2009 อย่างไรก็ตามน่าที่จะสนใจถึงกลุ่มที่มีอายุมากที่สุดของคนรุ่นนี้ ที่เรียกว่า tween years (8 ถึง 14 ปี)

7 ชั้นทางสังคม ชั้นทางสังคม หมายถึง การแบ่งแยกที่ค่อนข้างคงที่ และมีความเหมือนกันในสังคมหนึ่งซึ่งบุคคลและครอบครัวที่มีค่านิยมทางสังคม รูปแบบการดำเนินชีวิต ความสนใจ และพฤติกรรมที่เหมือนกัน สามารถจัดแบ่งเป็นกลุ่มได้ หรือ คือ กลุ่มคนที่มีความเหมือนในพฤติกรรม ที่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งทางเศรษฐกิจของเขาในตลาด

8 ระบบความไม่เท่าเทียม
ชั้นทางสังคม ระบบความไม่เท่าเทียม

9 อะไรคือสิ่งกำหนดชั้นทางสังคม

10 ชั้นทางสังคม ตัวแปรที่มีความสำคัญต่อความเข้าใจชั้นทางสังคม
อาชีพ : ตัวชี้วัดตัวเดียวที่ดีที่สุด ผลงานส่วนบุคคล : ความสำเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นในอาชีพเดียวกัน การปฏิสัมพันธ์ : รู้สึกเป็นสุขเมื่อได้ปฏิสัมพันธ์กับคนในชั้นทางสังคมเดียวกัน ชื่อเสียง : ผู้อื่นนับถือ ความสัมพันธ์ : การปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันกับบุคคลที่ชอบสิ่งเดียวกัน การเข้าสังคม : กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับความชำนาญ ทัศนคติ และขนบธรรมเนียม เพื่อมีส่วนร่วมในชีวิตของชุมชน สิ่งที่มีในความครอบครอง : สิ่งของที่ใช้ สถาบันการศึกษา การเป็นสมาชิกคลับต่างๆ - ค่านิยมที่มุ่งเน้น : ความเชื่อร่วมและวิถีทางที่บุคคลควรจะประพฤติ

11 ชั้นทางสังคม ความตระหนักถึงชั้นทางสังคม
ความตระหนักถึงชั้นทางสังคม หมายถึง ระดับที่บุคคลในชั้นสังคมหนึ่ง ตระหนักถึงตนเองว่าเป็นกลุ่มที่มีความแตกต่าง ซึ่งมีผลประโยชน์และความสนใจทางเศรษฐกิจและการเมืองร่วมกัน

12 การจัดประเภทชั้นทางสังคม

13 ชั้นทางสังคม การวัดชั้นทางสังคม
a single-item index : อาชีพ การศึกษา รายได้ a multi-item index : คะแนนที่สูงในตัวแปรหนึ่งไปชดเชยคะแนนที่ต่ำกว่าของตัวแปรอีกตัวหนึ่ง

14 ชั้นทางสังคม การเปลี่ยนชั้นทางสังคม ท่านมีโอกาสที่จะเปลี่ยนชั้นทางสังคมได้มากเพียงใด การเคลื่อนที่เปลี่ยนชั้นทางสังคม

15 ชั้นทางสังคมและกลยุทธ์การตลาด


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 14 ลักษณะทางประชากรศาสตร์และชั้นทางสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google