งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 14 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และชั้นทางสังคม. ลักษณะทาง ประชากรศาสตร์ ลักษณะทาง ประชากรศาสตร์ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง คุณสมบัติทางกายภาพ สังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 14 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และชั้นทางสังคม. ลักษณะทาง ประชากรศาสตร์ ลักษณะทาง ประชากรศาสตร์ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง คุณสมบัติทางกายภาพ สังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 14 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และชั้นทางสังคม

2 ลักษณะทาง ประชากรศาสตร์ ลักษณะทาง ประชากรศาสตร์ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง คุณสมบัติทางกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และภูมิศาสตร์ ที่ รวมกันเป็นบุคคล และบรรยายถึงถิ่น ที่อยู่ของบุคคลนั้นในสิ่งแวดล้อมของ เขา

3 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย - เพศ - อายุ - เชื้อชาติ - ศาสนา

4 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย ( ต่อ ) - ภูมิศาสตร์ - รายได้ - การศึกษา - อาชีพ

5 เจนเนอเรชั่น 1. เจนเนอเรชั่นก่อนยุคเศรษฐกิจถดถอย (Pre- Depression generation) ประกอบด้วยบุคคล ที่เกิดก่อนปี ค. ศ. 1930 2. เจนเนอเรชั่นยุคเศรษฐกิจถดถอย (Depression Generation) คือรุ่นที่เกิดระหว่าง ปี ค. ศ. 1930 และ 1945 3. เจนเนอเรชั่นเบบี้บูม (Baby Boom Generation) คือ บุคคลที่เกิดระหว่างที่มีอัตรา การเกิดเพิ่มสูงขึ้นมากระหว่างช่วงหลังการ สิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 2 และ ค. ศ.1964 คนในกลุ่มนี้มีจำนวนเกือบ 80 ล้านคน

6 เจนเนอเรชั่น 4. เจนเนอเรชั่น X คือกลุ่มที่เกิดระหว่าง ค. ศ.1965 และ 1976 โดยมีจำนวนคนประมาณ 45 ล้านคน 5. เจนเนอเรชั่น Y คือกลุ่มคนที่เกิดระหว่าง ค. ศ.1977 และ 1994 โดยมีจำนวนคนประมาณ 71 ล้าน 6. เจนเนอเรชั่น Z คือกลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี คศ.1995 และ 2009 อย่างไรก็ตามน่าที่จะสนใจ ถึงกลุ่มที่มีอายุมากที่สุดของคนรุ่นนี้ ที่เรียกว่า tween years (8 ถึง 14 ปี )

7 ชั้นทางสังคม หมายถึง การแบ่งแยกที่ ค่อนข้างคงที่ และมีความเหมือนกันในสังคม หนึ่งซึ่งบุคคลและครอบครัวที่มีค่านิยมทาง สังคม รูปแบบการดำเนินชีวิต ความสนใจ และพฤติกรรมที่เหมือนกัน สามารถจัดแบ่ง เป็นกลุ่มได้ หรือ คือ กลุ่มคนที่มีความเหมือน ในพฤติกรรม ที่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งทาง เศรษฐกิจของเขาในตลาด ชั้นทางสังคม

8 ระบบความไม่เท่าเทียม

9 อะไรคือสิ่งกำหนดชั้นทางสังคม

10 ตัวแปรที่มีความสำคัญต่อความเข้าใจชั้นทาง สังคม - อาชีพ : ตัวชี้วัดตัวเดียวที่ดีที่สุด - ผลงานส่วนบุคคล : ความสำเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับ บุคคลอื่นในอาชีพเดียวกัน - การปฏิสัมพันธ์ : รู้สึกเป็นสุขเมื่อได้ปฏิสัมพันธ์กับคน ในชั้นทางสังคมเดียวกัน - ชื่อเสียง : ผู้อื่นนับถือ - ความสัมพันธ์ : การปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันกับบุคคลที่ ชอบสิ่งเดียวกัน - การเข้าสังคม : กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับความชำนาญ ทัศนคติ และขนบธรรมเนียม เพื่อมีส่วนร่วมในชีวิตของ ชุมชน - สิ่งที่มีในความครอบครอง : สิ่งของที่ใช้ สถาบันการศึกษา การเป็นสมาชิกคลับต่างๆ - ค่านิยมที่มุ่งเน้น : ความเชื่อร่วมและวิถีทางที่บุคคล ควรจะประพฤติ ชั้นทางสังคม

11 ความตระหนักถึงชั้นทางสังคม ความตระหนักถึงชั้นทางสังคม หมายถึง ระดับที่บุคคลในชั้นสังคม หนึ่ง ตระหนักถึงตนเองว่าเป็นกลุ่ม ที่มีความแตกต่าง ซึ่งมี ผลประโยชน์และความสนใจทาง เศรษฐกิจและการเมืองร่วมกัน ชั้นทางสังคม

12 การจัดประเภทชั้นทาง สังคม

13 การวัดชั้นทางสังคม -a single-item index : อาชีพ การศึกษา รายได้ -a multi-item index : คะแนนที่สูงในตัว แปรหนึ่งไปชดเชยคะแนนที่ต่ำกว่าของ ตัวแปรอีกตัวหนึ่ง ชั้นทางสังคม

14 การเปลี่ยนชั้นทางสังคม - ท่านมีโอกาสที่จะเปลี่ยนชั้นทาง สังคมได้มากเพียงใด - การเคลื่อนที่เปลี่ยนชั้นทางสังคม ชั้นทางสังคม

15 ชั้นทางสังคมและกลยุทธ์ การตลาด


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 14 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และชั้นทางสังคม. ลักษณะทาง ประชากรศาสตร์ ลักษณะทาง ประชากรศาสตร์ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง คุณสมบัติทางกายภาพ สังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google