งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลและ สารสนเทศ รายวิชา การจัดการฐานข้อมูล. ความหมายของข้อมูลและ สารสนเทศ ข้อมูล (data) คือข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ เช่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลและ สารสนเทศ รายวิชา การจัดการฐานข้อมูล. ความหมายของข้อมูลและ สารสนเทศ ข้อมูล (data) คือข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ เช่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลและ สารสนเทศ รายวิชา การจัดการฐานข้อมูล

2 ความหมายของข้อมูลและ สารสนเทศ ข้อมูล (data) คือข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ ข้อมูลจึงเป็นเรื่อง เกี่ยวกับเหตุการณ์ของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่อง มีการเก็บรวบรวมข้อมูล อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งข้อมูล อาจจะ ได้มาจาก การสังเกต การรวบรวม การ วัด ข้อมูลเป็นได้ทั้งข้อมูลตัวเลขและ สัญญาลักษณ์

3 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับ การตัดสินใจ

4 สารสนเทศ (information) หมายถึง สิ่งที่ได้จากการนำข้อมูลที่ เก็บรวบรวมไว้มาประมวลผล เพื่อ นำมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ทันเวลา และอยู่ในรูปแบบที่ใช้ได้ สารสนเทศที่ดีต้องมาจากข้อมูลที่ดี การ จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศจะต้องมีการ ควบคุมดูแลเป็นอย่างดี แสดงระบบการประมวลผลข้อมูล

5 ชนิดของข้อมูล ข้อมูลชนิดข้อความ (Text) เป็นการนำตัว อักขระต่าง ๆ มารวมกัน โดยจะมีความหมาย ชัดเจนในตัวเอง ข้อมูลชนิดที่เป็นรูปแบบ (Formatted Data) เป็นการนำตัวอักขระต่าง ๆ มารวมกัน โดย อาจจะเก็บในรูปแบบของรหัส และจำเป็นต้อง นำรหัสมาตีความอีกครั้งหนึ่ง เช่น รหัส สาขาวิชา CS คือโปรแกรมของสาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ข้อมูลชนิดรูปภาพ (Images) เป็นรูปภาพที่ใช้ แทนข้อความ อาจจะเป็นภาพที่ได้จากการถ่าย ด้วยกล้องดิจิตอล หรือจากการสแกนภาพ หรือ จากวิดีโอ ข้อมูลชนิดเสียง (Audio/Sound) เป็นข้อมูลที่ เก็บในลักษณะของเสียง

6 คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี ถูกต้อง (Accurate) ทันเวลา (Timeliness) สอดคล้องกับงาน (Relevance) สามารถตรวจสอบได้ (Verifiable) มีความสมบูรณ์ครบถ้วน

7 End


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลและ สารสนเทศ รายวิชา การจัดการฐานข้อมูล. ความหมายของข้อมูลและ สารสนเทศ ข้อมูล (data) คือข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ เช่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google