งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา การจัดการฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา การจัดการฐานข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา การจัดการฐานข้อมูล
ข้อมูลและสารสนเทศ รายวิชา การจัดการฐานข้อมูล

2 ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ
ข้อมูล (data) คือข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ ข้อมูลจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งข้อมูลอาจจะ ได้มาจาก การสังเกต การรวบรวม การวัด ข้อมูลเป็นได้ทั้งข้อมูลตัวเลขและสัญญาลักษณ์

3 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับการตัดสินใจ

4 แสดงระบบการประมวลผลข้อมูล
สารสนเทศ (information) หมายถึง สิ่งที่ได้จากการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาประมวลผล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ทันเวลา และอยู่ในรูปแบบที่ใช้ได้ สารสนเทศที่ดีต้องมาจากข้อมูลที่ดี การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศจะต้องมีการควบคุมดูแลเป็นอย่างดี แสดงระบบการประมวลผลข้อมูล

5 ชนิดของข้อมูล ข้อมูลชนิดข้อความ (Text) เป็นการนำตัวอักขระต่าง ๆ มารวมกัน โดยจะมีความหมายชัดเจนในตัวเอง ข้อมูลชนิดที่เป็นรูปแบบ (Formatted Data) เป็นการนำตัวอักขระต่าง ๆ มารวมกัน โดยอาจจะเก็บในรูปแบบของรหัส และจำเป็นต้องนำรหัสมาตีความอีกครั้งหนึ่ง เช่น รหัสสาขาวิชา CS คือโปรแกรมของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ข้อมูลชนิดรูปภาพ (Images) เป็นรูปภาพที่ใช้แทนข้อความ อาจจะเป็นภาพที่ได้จากการถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล หรือจากการสแกนภาพ หรือจากวิดีโอ ข้อมูลชนิดเสียง (Audio/Sound) เป็นข้อมูลที่เก็บในลักษณะของเสียง

6 คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี
ถูกต้อง (Accurate) ทันเวลา (Timeliness) สอดคล้องกับงาน (Relevance) สามารถตรวจสอบได้ (Verifiable) มีความสมบูรณ์ครบถ้วน

7 End


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา การจัดการฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google