งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. บอกชนิดข้อมูลที่แบ่งตามรูปแบบการ แทนข้อมูล 2. บอกชนิดข้อมูลที่แบ่งตามแหล่งที่มาของ ข้อมูล จุดประสงค์ กิจกรรมที่ 4 ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. บอกชนิดข้อมูลที่แบ่งตามรูปแบบการ แทนข้อมูล 2. บอกชนิดข้อมูลที่แบ่งตามแหล่งที่มาของ ข้อมูล จุดประสงค์ กิจกรรมที่ 4 ข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. บอกชนิดข้อมูลที่แบ่งตามรูปแบบการ แทนข้อมูล 2. บอกชนิดข้อมูลที่แบ่งตามแหล่งที่มาของ ข้อมูล จุดประสงค์ กิจกรรมที่ 4 ข้อมูล

2 แนวการตอบใบงานที่ 4.1 ชนิดของข้อมูล

3 เฉลยใบงานที่ 4.2 ข้อมูลปฐมภูมิและทุติภูมิ ข้อ 1

4 ข้อ 2

5 • ข้อมูลเป็น • ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงที่แสดงถึงลักษณะ สถานะหรือเหตุการณ์ต่างๆ โดยอยู่ใน รูปแบบที่เหมาะสมในการใช้สื่อสาร แปล ความหมาย หรือประมวลผลด้วยคนหรือ คอมพิวเตอร์ ตัวอย่างของข้อมูล เช่น ตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ อีเมล สี สัญลักษณ์ รูปทรง อุณหภูมิ ตัวโน้ต หรือ เสียง ข้อมูล

6 • ข้อมูลปฐมภูมิ หมายถึง ข้อมูลที่ได้จาก การเก็บรวบรวมหรือบันทึกจาก แหล่งข้อมูลโดยตรง ซึ่งอาจจะได้จาก การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสำรวจ การจดบันทึก ตลอดจนการจัดหามาด้วย เครื่องจักรอัตโนมัติต่างๆ ที่ดำเนินการ จัดเก็บข้อมูลได้ • ข้อมูลทุติยภูมิ หมายถึง ข้อมูลที่มีผู้อื่น รวบรวมไว้ให้แล้ว บางครั้งอาจจะมีการ ประมวลผลเพื่อเป็นสารสนเทศ ผู้ใช้ ข้อมูลไม่จำเป็นต้องไปสำรวจเอง ชนิดของข้อมูล แบ่งตามแหล่งที่มาได้ดังนี้

7 • ข้อมูลชนิดจำนวน (numeric data) หมายถึง ข้อมูลที่สามารถนำไปคำนวณได้ ข้อมูลชนิดนี้ เขียนได้หลายรูปแบบ เช่น – จำนวนเต็ม หมายถึง ตัวเลขที่ไม่มีจุดทศนิยม เช่น 12, 9, 137, -46 – ทศนิยม หมายถึง ตัวเลขที่มีจุดทศนิยม ซึ่งอาจมีค่า เป็นจำนวนเต็ม เช่น 12.0 หรือเป็นจำนวนที่มีทศนิยมก็ ได้ เช่น 12.763 • ข้อมูลชนิดอักขระ (character data) หมายถึง ข้อมูลที่ไม่สามารถนำไปคำนวณได้แต่อาจนำไป เรียงลำดับได้ ข้อมูลอาจเป็นตัวหนังสือ ตัวเลข หรือเครื่องหมายใดๆ เช่น COMPUTER, ON- LINE, 171101, &76 ชนิดของข้อมูล แบ่งตามรูปแบบการแทนข้อมูลได้ดังนี้


ดาวน์โหลด ppt 1. บอกชนิดข้อมูลที่แบ่งตามรูปแบบการ แทนข้อมูล 2. บอกชนิดข้อมูลที่แบ่งตามแหล่งที่มาของ ข้อมูล จุดประสงค์ กิจกรรมที่ 4 ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google