งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลและ สารสนเทศ. ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ แสดงถึงลักษณะสถานะหรือ เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยอยู่ใน รูปแบบที่เหมาะสมในการใช้ สื่อสาร แปลความเหมายและ ประมวลผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลและ สารสนเทศ. ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ แสดงถึงลักษณะสถานะหรือ เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยอยู่ใน รูปแบบที่เหมาะสมในการใช้ สื่อสาร แปลความเหมายและ ประมวลผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลและ สารสนเทศ

2 ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ แสดงถึงลักษณะสถานะหรือ เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยอยู่ใน รูปแบบที่เหมาะสมในการใช้ สื่อสาร แปลความเหมายและ ประมวลผล ซึ่งอาจทำด้วยคน หรือคอมพิวเตอร์

3 สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล ได้เป็นสารสนเทศที่มีความ ถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์ที่ สนใจ มีความน่าเชื่อถือมี ความหมาย มีคุณค่า และ เป็นประโยชน์

4 การประมวลผลสารสนเทศ หมายถึง การดำเนินการต่าง ๆ กับ ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มี ความหมาย และมีประโยชน์ต่อการ นำไปใช้งานมากยิ่งขึ้น

5 1. ข้อมูลปฐมภูมิ ( primary data) ค ือ ข้อมูล ที่เก็บรวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลขั้นต้นที่ได้มา จากแหล่งข้อมูลโดยตรง เช่น การสำรวจ การ สัมภาษณ์ 2. ข้อมูลทุติยภูมิ ( secondary data ) คือ ข้อมูลที่ได้จากแหล่งที่รวบรวมข้อมูลไว้แล้ว โดย มีผู้หนึ่งผู้ใด หรือหน่วยงานได้ทำการเก็บรวบรวม หรือเรียบเรียงไว้ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นสามารถ นำมาใช้อ้างอิงได้เลย เช่น ข้อมูลจากการรายงาน การวิจัย

6 ลักษณะของข้อมูลที่ดี ต้องมี คุณลักษณะดังต่อไปนี้ 1. มีความถูกต้องและแม่นยำ 2. มีความเป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ 3. มีความกระชับ ชัดเจน และสมบูรณ์ ครบถ้วน 4. สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 5. ปราศจากความลำเอียงหรืออคติ


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลและ สารสนเทศ. ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ แสดงถึงลักษณะสถานะหรือ เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยอยู่ใน รูปแบบที่เหมาะสมในการใช้ สื่อสาร แปลความเหมายและ ประมวลผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google