งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า การคุ้มครองตามหลัก สิทธิมนุษยชน ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า การคุ้มครองตามหลัก สิทธิมนุษยชน ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การคุ้มครองตามหลัก สิทธิมนุษยชน ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง อธิบายสิทธิมนุษยชน และวิธีคุ้มครองปกป้อง สิทธิมนุษยชนได้

3 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ปฏิญญาสากลว่าด้วย สิทธิมนุษยชน ค. ศ.1948 องค์การสหประชาชาติ 10 ธันวาคม พ. ศ. 2491

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ประเทศไทย - มีแนวคิด ตั้งแต่ต้น - 1 ใน 48 ประเทศที่ ออกเสียงรับรอง - เป็นพันธกรณีต้อง ปฏิบัติตามข้อ ตกลง

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สิทธิมนุษยชน เสรีภาพ ความยุติธรรม สันติภาพ ในโลก

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สาระของปฏิญญาสากล 1. เชื่อมั่นในความเท่าเทียมกัน 2. ส่งเสริม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และอิสรภาพขั้นมูลฐาน 3. ระบุสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สิทธิพื้นฐานที่ได้ปรับปรุง 1. ส่วนบุคคลในครอบครัว 2. ในชีวิตและร่างกาย 3. เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ 4. การรวมกลุ่ม

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า หน้าที่ของคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชน 1. ตรวจสอบและรายงานการละเมิด 2. เสนอและนโยบายและข้อเสนอ ในการปรับปรุงกฎหมาย

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 3. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเผยแพร่ 4. ส่งเสริมความร่วมมือประสาน งาน กับองค์กรอื่น

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 6. อำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย บัญญัติ 5. ประเมินสถานการณ์ในประเทศ และรายงานต่อรัฐสภา

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สถาบันที่ให้ความคุ้มครอง 1. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชน 2. สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วย เหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค 3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค 4. สภาทนายความ

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การคุ้มครองบุคคลตาม หลักสิทธิมนุษยชน 1. การประกันความบริสุทธิ์ของ บุคคลก่อนศาลพิพากษา 2. การประกันคุณค่าของความเป็น มนุษย์

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 3. การประกันสิทธิส่วนตัว 4. การประกันเสรีภาพของบุคคล 5. การประกันสิทธิในการศึกษา 6. การลดการทารุณกรรม 7. การลดการสูญเสียบุคคล

15 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 8. การจำกัดอำนาจรัฐมิให้ล่วง ละเมิดสิทธิของบุคคล 9. การประกันการสร้างครอบครัว

16 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 11. การประกันมาตรฐานการ ครองชีพขั้นพื้นฐาน 11. การประกันมาตรฐานการ ครองชีพขั้นพื้นฐาน 10. การประกันการใช้และการบำรุง รักษาทรัพยากรธรรมชาติ


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า การคุ้มครองตามหลัก สิทธิมนุษยชน ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google