งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร่างพระราชบัญญัติ กองทุนยุติธรรม พ.ศ....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร่างพระราชบัญญัติ กองทุนยุติธรรม พ.ศ...."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร่างพระราชบัญญัติ กองทุนยุติธรรม พ.ศ....
ปกป้อง ศรีสนิท

2 ภารกิจในการอำนวยความยุติธรรม ให้ประชาชนในปัจจุบัน
ภารกิจในการอำนวยความยุติธรรม ให้ประชาชนในปัจจุบัน 1. การช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม - กองทุนยุติธรรม 2. การเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยที่ถูกยกฟ้อง - พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544

3 ข้อเสนอในการปฏิรูปกองทุนยุติธรรม
- รวมภารกิจการช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมกับการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยที่ถูกยกฟ้องให้เป็นหน้าที่ของกองทุนยุติธรรม - เปิดให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน - ตั้งเป็นนิติบุคคล เพื่อมีสถานะทางกฎหมายในการดำเนินคดี

4 กองทุนยุติธรรม(ใหม่)
การช่วยประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม การเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยที่ถูกยกฟ้อง กองทุนยุติธรรม(ใหม่)

5 แนวคิดในการพัฒนากองทุนยุติธรรม
- เพิ่มรายได้โดยใช้หลัก solidarity - ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

6 1. ภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรมในปัจจุบัน
- ให้ค่าขึ้นศาลกับประชาชน - ให้ค่าทนายความ - ให้เงินเป็นหลักประกันกับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่น่าเชื่อว่าจะไม่ได้กระทำความผิด

7 ปัญหาในปัจจุบัน - เงินไม่พอเพราะเงินของกองทุนมาจากงบประมาณของรัฐ - ความต้องการของประชาชนให้กองทุนช่วยเหลือมีมาก - รัฐมีค่าเสียโอกาส (opportunity costs) ที่จะนำงบประมาณไปพัฒนาส่วนอื่น

8 แนวทางแก้ปัญหา เพิ่มรายได้ของกองทุนให้สอดคล้องกับภารกิจ
- ให้ศาลนำส่งเงินสมทบมาเข้ากองทุน โดยนำเงินบางส่วนจากค่าขึ้นศาล เพื่อใช้เป็นค่าขึ้นศาลให้กับผู้ยากไร้ - ให้ทนายความนำส่งเงินเข้ากองทุน เพื่อไปเป็นค่าใช้จ่ายด้านทนายความให้กับผู้ยากไร้ - ให้นำเงินที่ศาลบังคับหลักประกันของผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หลบหนีบางส่วนส่งเข้ากองทุน เพื่อมาใช้ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย

9 ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นของกองทุน
- ปรับแนวทางปฏิบัติขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คือ ควรพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวจากพฤติการณ์ของผู้ต้องหาหรือจำเลย ไม่ใช่พิจารณาจากหลักประกันเหมือนปัจจุบัน - หากปรับตามแนวทางนี้ได้ จะมีผลเป็นการลดรายจ่าย 2 ชั้น คือ ลดรายจ่ายเรื่องประกันตัว และลดรายจ่ายของกองทุนในการเยียวยาจำเลยที่ถูกยกฟ้องอีกด้วย -นอกจากนี้ยังสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคมระหว่างคนฐานะต่างกัน

10 2. ภารกิจในการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยที่ถูกยกฟ้องคดีอาญา
- ให้เงินกับผู้เสียหาย (เหยื่อ) ที่ถูกกระทำความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เพศ - ให้เงินกับจำเลย (แพะ) ที่ศาลพิพากษายกฟ้องเพราะไม่มีความผิด

11 ปัญหาที่เกิดขึ้น - ไม่มีกองทุน เงินที่ใช้คืองบประมาณของรัฐ - รายจ่ายมาก รายได้ไม่พอ - ขาดการรับช่วงสิทธิเพื่อไปไล่เบี้ยกับผู้กระทำความผิดที่แท้จริง

12 แนวทางการแก้ไขปัญหา - เพิ่มรายได้ตามหลัก solidarity โดยหักเงินบางส่วนของเบี้ยประกันภัยของทั้งประเทศเข้ากองทุน เพื่อไปเยียวยาผู้เสียหายที่ยากไร้ที่ไม่มีโอกาสประกันภัย - กำหนดให้กองทุนซึ่งเป็นนิติบุคคลสามารถรับช่วงสิทธิของผู้เสียหายไปไล่เบี้ยกับผู้กระทำความผิดที่แท้จริงได้

13 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ....
หมวด 1 กองทุนยุติธรรม หมวด 2 คณะกรรมการกองทุนยุติธรรม หมวด 3 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม หมวด 4 การเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา และจำเลยที่ถูกยกฟ้องคดีอาญา

14 จบ


ดาวน์โหลด ppt ร่างพระราชบัญญัติ กองทุนยุติธรรม พ.ศ....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google