งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร่างพระราชบัญญัติ กองทุนยุติธรรม พ. ศ..... 1. การช่วยเหลือประชาชน เข้าถึงความยุติธรรม - กองทุนยุติธรรม 2. การเยียวยาผู้เสียหายและ จำเลยที่ถูกยกฟ้อง -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร่างพระราชบัญญัติ กองทุนยุติธรรม พ. ศ..... 1. การช่วยเหลือประชาชน เข้าถึงความยุติธรรม - กองทุนยุติธรรม 2. การเยียวยาผู้เสียหายและ จำเลยที่ถูกยกฟ้อง -"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร่างพระราชบัญญัติ กองทุนยุติธรรม พ. ศ....

2 1. การช่วยเหลือประชาชน เข้าถึงความยุติธรรม - กองทุนยุติธรรม 2. การเยียวยาผู้เสียหายและ จำเลยที่ถูกยกฟ้อง - พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่า ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย ในคดีอาญา พ. ศ. 2544

3 - รวมภารกิจการช่วยเหลือ ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม กับการเยียวยาผู้เสียหายและ จำเลยที่ถูกยกฟ้องให้เป็นหน้าที่ ของกองทุนยุติธรรม - เปิดให้มีคณะกรรมการบริหาร กองทุนจากหลายภาคส่วน ทั้ง ภาครัฐ และภาคประชาชน - ตั้งเป็นนิติบุคคล เพื่อมีสถานะ ทางกฎหมายในการดำเนินคดี

4 การช่วย ประชาช นเข้าถึง ความ ยุติธรรม การเยียวยา ผู้เสียหาย และจำเลยที่ ถูกยกฟ้อง กองทุน ยุติธรร ม ( ใหม่ )

5 - เพิ่มรายได้โดยใช้หลัก solidarity - ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

6 - ให้ค่าขึ้นศาลกับประชาชน - ให้ค่าทนายความ - ให้เงินเป็นหลักประกันกับ ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่น่า เชื่อว่าจะไม่ได้กระทำ ความผิด

7 - เงินไม่พอเพราะเงินของ กองทุนมาจากงบประมาณ ของรัฐ - ความต้องการของ ประชาชนให้กองทุน ช่วยเหลือมีมาก - รัฐมีค่าเสียโอกาส (opportunity costs) ที่จะ นำงบประมาณไปพัฒนา ส่วนอื่น

8 เพิ่มรายได้ของกองทุนให้สอดคล้อง กับภารกิจ - ให้ศาลนำส่งเงินสมทบมาเข้ากองทุน โดยนำเงินบางส่วนจากค่าขึ้นศาล เพื่อ ใช้เป็นค่าขึ้นศาลให้กับผู้ยากไร้ - ให้ทนายความนำส่งเงินเข้ากองทุน เพื่อไปเป็นค่าใช้จ่ายด้านทนายความ ให้กับผู้ยากไร้ - ให้นำเงินที่ศาลบังคับหลักประกันของ ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หลบหนีบางส่วน ส่งเข้ากองทุน เพื่อมาใช้ประกันตัว ผู้ต้องหาหรือจำเลย

9 ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นของกองทุน - ปรับแนวทางปฏิบัติขององค์กรใน กระบวนการยุติธรรมทางอาญา คือ ควรพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวจาก พฤติการณ์ของผู้ต้องหาหรือจำเลย ไม่ใช่พิจารณาจากหลักประกันเหมือน ปัจจุบัน - หากปรับตามแนวทางนี้ได้ จะมีผลเป็น การลดรายจ่าย 2 ชั้น คือ ลดรายจ่าย เรื่องประกันตัว และลดรายจ่ายของ กองทุนในการเยียวยาจำเลยที่ถูกยก ฟ้องอีกด้วย - นอกจากนี้ยังสร้างความเป็นธรรม ให้กับสังคมระหว่างคนฐานะต่างกัน

10 - ให้เงินกับผู้เสียหาย ( เหยื่อ ) ที่ถูกกระทำความผิด เกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เพศ - ให้เงินกับจำเลย ( แพะ ) ที่ ศาลพิพากษายกฟ้องเพราะ ไม่มีความผิด

11 - ไม่มีกองทุน เงินที่ใช้คือ งบประมาณของรัฐ - รายจ่ายมาก รายได้ไม่ พอ - ขาดการรับช่วงสิทธิเพื่อ ไปไล่เบี้ยกับผู้กระทำ ความผิดที่แท้จริง

12 - เพิ่มรายได้ตามหลัก solidarity โดยหักเงิน บางส่วนของเบี้ยประกันภัย ของทั้งประเทศเข้ากองทุน เพื่อไปเยียวยาผู้เสียหายที่ ยากไร้ที่ไม่มีโอกาสประกันภัย - กำหนดให้กองทุนซึ่งเป็นนิติ บุคคลสามารถรับช่วงสิทธิของ ผู้เสียหายไปไล่เบี้ยกับผู้กระทำ ความผิดที่แท้จริงได้

13 หมวด 1 กองทุนยุติธรรม หมวด 2 คณะกรรมการ กองทุนยุติธรรม หมวด 3 การเข้าถึง กระบวนการยุติธรรม หมวด 4 การเยียวยา ผู้เสียหายในคดีอาญา และจำเลยที่ถูกยกฟ้อง คดีอาญา

14 จบ


ดาวน์โหลด ppt ร่างพระราชบัญญัติ กองทุนยุติธรรม พ. ศ..... 1. การช่วยเหลือประชาชน เข้าถึงความยุติธรรม - กองทุนยุติธรรม 2. การเยียวยาผู้เสียหายและ จำเลยที่ถูกยกฟ้อง -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google