งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธุรกิจให้เช่าที่อยู่ อาศัย. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ( ร่าง ) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วย สัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธุรกิจให้เช่าที่อยู่ อาศัย. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ( ร่าง ) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วย สัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธุรกิจให้เช่าที่อยู่ อาศัย

2 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ( ร่าง ) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วย สัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่ เรียกเงินประกันเป็นธุรกิจที่ ควบคุมรายการในหลักฐานการ รับเงิน

3 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัย หมายความว่า การประกอบธุรกิจที่ผู้ ประกอบธุรกิจทำการ ตกลงกับผู้เช่าในการ ให้เช่าที่อยู่อาศัยโดยมี สถานที่ที่จัดแบ่งให้เช่า ตั้งแต่ 5 หน่วยขึ้นไป

4 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่อยู่อาศัย หมายความว่า สถานที่ ที่จัดขึ้นสำหรับการให้เช่าเพื่อ เป็นที่พักอาศัย เช่น บ้าน อาคาร อาคารชุด อพาร์ตเม้นท์ หรือสถานที่พักอาศัยที่เรียกชื่อ เป็นอย่างอื่น และให้หมายความ รวมถึงหอพักตามกฎหมายว่า ด้วยหอพัก แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึง สถานที่พักตามกฎหมายว่าด้วย โรงแรม

5 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ประกอบธุรกิจ หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจการให้ เช่าที่อยู่อาศัยโดยเรียก เงินค่าเช่าหรือ ค่าตอบแทนอย่างอื่นเพื่อ การเช่าจากผู้เช่า

6 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้เช่า หมายความว่า ผู้บริโภค ซึ่งเช่าที่อยู่อาศัยเพื่อการ พักอาศัยเป็นหลัก และ การเช่านั้นต้องมิใช่เป็น การเช่าเพื่อให้เช่าช่วง ทั้งนี้ไม่รวมผู้บริโภคซึ่ง เป็นนิติบุคคล

7 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เงินประกัน หมายความว่า เงิน ที่ผู้เช่ามอบให้แก่ผู้ ประกอบธุรกิจเป็นค่า ประกันการเช่าที่อยู่อาศัย หรือค่าประกันความ เสียหาย หรือเงินอื่นใดที่ผู้ ประกอบธุรกิจเรียกเก็บ จากผู้เช่าในลักษณะ ทำนองเดียวกัน

8 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สาระสำคัญและเงื่อนไขที่ต้องมี ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบ ธุรกิจ ชื่อและที่อยู่ของผู้ประกอบ ธุรกิจ ชื่อและที่อยู่ของผู้มีอำนาจออก หลักฐานการรับเงิน ชื่อและที่อยู่ของผู้มีอำนาจออก หลักฐานการรับเงิน ชื่อและที่อยู่ของผู้เช่า ชื่อและที่อยู่ของผู้เช่า ชื่อและสถานที่ตั้งของที่อยู่ อาศัย ชื่อและสถานที่ตั้งของที่อยู่ อาศัย

9 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สาระสำคัญและเงื่อนไขที่ต้องมี กำหนดระยะเวลาเช่าที่อยู่ อาศัย กำหนดระยะเวลาเช่าที่อยู่ อาศัย โดยระบุวันเริ่มต้นการเช่า และวันสิ้นสุดการเช่า โดยระบุวันเริ่มต้นการเช่า และวันสิ้นสุดการเช่า วันเดือนปีที่รับเงินประกัน วันเดือนปีที่รับเงินประกัน

10 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สาระสำคัญและเงื่อนไขที่ต้องมี จำนวนเงินประกัน และข้อความ ว่า “ ผู้เช่ามีสิทธิได้รับคืนเงิน ประกันทันทีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา เช่าที่อยู่อาศัยหรือเมื่อสัญญา เช่าที่อยู่อาศัยเลิกกัน ” จำนวนเงินประกัน และข้อความ ว่า “ ผู้เช่ามีสิทธิได้รับคืนเงิน ประกันทันทีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา เช่าที่อยู่อาศัยหรือเมื่อสัญญา เช่าที่อยู่อาศัยเลิกกัน ” ลายมือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้มีอำนาจออก ลายมือชื่อของผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้มีอำนาจออก หลักฐานการรับเงิน หลักฐานการรับเงิน

11 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ต้องไม่มีข้อความว่า ผู้ประกอบธุรกิจ มีสิทธิหักเงิน ประกันเป็น ค่าเสียหายหรือ ค่าอื่นใด ผู้ประกอบธุรกิจ มีสิทธิหักเงิน ประกันเป็น ค่าเสียหายหรือ ค่าอื่นใด

12 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ธุรกิจให้เช่าที่อยู่ อาศัย. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ( ร่าง ) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วย สัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google