งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์สุมาลี มีจั่น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์สุมาลี มีจั่น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์สุมาลี มีจั่น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

2 Charles de Secondat, baron de Montesquieu แนวคิดเรื่องการ แบ่งแยกอำนาจ การแบ่งแยก หน้าที่ การตรวจสอบ อำนาจ การถ่วงดุล อำนาจ การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

3 สถาบันนิติบัญญัติ (Legislature) รัฐสภา ทำหน้าที่ ตรวจสอบ รัฐบาลและ ออกกฎหมาย นิติ บัญญัติ การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

4 สถาบันบริหาร (Executive) รัฐบาล ทำหน้าที่ บริหาร บริห าร การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

5 สถาบันตุลาการ (Judiciary) ศาล ทำหน้าที่ใน ด้านความ ยุติธรรม ตุลา การ การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

6

7 ออก กฎหมา ย คุ้มครองรักษา สิทธิเสรีภาพ ควบคุม ฝ่าย บริหาร สถาบันนิติบัญญัติ : หน้าที่ การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

8 Great Council Parliam ent พัฒนาการสถาบันนิติ บัญญัติ การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

9 Unicam eral 1 Bicameral 12 ระบบสถาบันนิติบัญญัติ การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

10 หน้าที่ โครงสร้ าง วาระ การเข้า สู่ ตำแหน่ ง ลักษณะความแตกต่างของระบบ สถาบันนิติบัญญัติ การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

11 ระบบสถาบันนิติบัญญัติแบบ อังกฤษ

12 Lord Spiritual Lord Temporal House of Lords Members of Parliament (MPs) House of Commons ระบบสถาบันนิติบัญญัติแบบ อังกฤษ การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

13 House of Lords ที่มา แต่งตั้ง วาร ะ ไม่มีวาระ ไม่มีการยุบ การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

14 House of Comm ons ที่มา เลือกตั้ง วาร ะ 5 ปี การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

15 The Senate The Hous e ระบบสถาบันนิติบัญญัติ แบบสหรัฐอเมริกา The Congress การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

16 Separat ion of power A Check and balance B ระบบสถาบันนิติบัญญัติ แบบสหรัฐอเมริกา การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

17 The Senate ที่ม า เลือกตั้งจากแต่ละรัฐ รัฐละ 2 คน วาร ะ 6 ปี เลือกทุกๆ 2 ปี การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

18 The Hous e ที่ม า เลือกตั้งเขตเลือกตั้งในมล รัฐต่างๆ เขตละ 1 คน วาร ะ 2 ปี การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

19 รูปแบบฝ่ายบริหาร นายกรัฐมน ตรี ประธานาธิป ดี ประธานาธิป ดี + นายกรัฐมนต รี การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

20 นายกรัฐมนตรี ประธานาธิปดี ประมุข ของ ฝ่าย บริหาร ประธา นาธิปดี ประมุข ของ ประเทศ สถานะของฝ่ายบริหาร การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

21 อำนาจหน้าที่ของฝ่าย บริหาร บริหาร ประเทศ การคงอยู่ / จัดระเบียบ รัฐ การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

22 ยุบสภา รับผิดชอบต่อรัฐสภา การริเริ่ม / กำหนดนโยบาย ปรับปรุง / กำหนดวิธีการ บริหารราชการ อำนาจหน้าที่ของฝ่าย บริหาร (UK) การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

23 รัฐบาลแบบอังกฤษ การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

24 ริเริ่มนโยบายของ รัฐบาล นโยบายทางนิติบัญญัติ ควบคุมข้าราชการ ผู้บัญชาการทหาร สูงสุด ถอดถอนเจ้าหน้าที่ฝ่าย บริหาร อำนาจหน้าที่ของฝ่าย บริหาร (US)

25 1 พิพากษาอรรถคดี 2 ตีความรัฐธรรมนูญ ตีความกฎหมาย 3 กำหนดกฎเกณฑ์ในกระบวนการ ยุติธรรม อำนาจหน้าที่ของสถาบัน ตุลาการ การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง

26 ความสำคัญของผู้พิพากษา และศาล อำนวย ความ ยุติธรร ม ปกป้อง รักษา เสรีภา พ

27 การจัดตั้งองค์การฝ่ายตุลา การ เกิดความสะดวกแก่ คู่กรณี สรรหาให้มีผู้เชี่ยวชาญ ทางกฎหมาย

28 ขั้นตอนการพิจารณาของ ศาล 1 ศาลชั้นต้น Court of original jurisdiction 2 ศาลอุทธรณ์ Appellate court 3 ศาลฎีกา / ศาลสูง Supreme Court

29 ความเชื่อมั่นต่อระบบ ศาล หน่วยงานราชการที่ปลอด การเมือง

30 ความเป็นกลางของผู้ พิพากษา อิสระจากแรงกดดัน ทางการเมือง พื้นฐานของข้อเท็จจริง การโต้แย้งที่ชอบด้วย กฎหมาย ความดีของบุคคล


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์สุมาลี มีจั่น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ การบรรยายวิชาสังคมกับ การเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google