งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการยอกยาการ์ตา คำปรารภ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการยอกยาการ์ตา คำปรารภ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการยอกยาการ์ตา คำปรารภ มนุษย์เกิดมาโดยอิสระ เสมอภาคกันในศักดิ์ศรี และสิทธิต่างๆ ทุกคนทรงสิทธิ โดยไม่มีความแตกต่างกันในด้านใด ๆ เช่น เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรืออื่นๆ ชาติ กำเนิด เผ่าพันธุ์ ทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถานะอื่นใด วิตกว่า ได้มีการใช้ความรุนแรง การก่อกวน การเลือกปฏิบัติ การแบ่งแยก กีดกัน การประทับตราบาป หรืออคติอยู่ทั่วโลก เพราะวิถีทาง เพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ ด้วยเหตุต่างๆ รวมทั้งเพศสภาพ วิถีทางเพศ หมายถึง สมรรถภาพของแต่ละบุคคลในความดึงดูดสนใจอย่างลึกซึ้ง ทั้งทางอารมณ์ ความรักใคร่ และทางเพศ และใน สัมพันธภาพที่มีทั้งลักษณะความใกล้ชิดทางเพศสัมพันธ์ และในทางเพศ ที่มีต่อปัจเจกบุคคล ซี่งมีเพศสภาพที่แตกต่างไปหรือมีเพศสภาพ เดียวกัน หรือมีมากกว่าหนึ่งเพศสภาพ อัตลักษณ์ทางเพศ หมายถึง ประสบการณ์ทางเพศสภาพ สามารถรู้สึกได้ภายในของแต่ละคน และเป็นของปัจเจก ซึ่งอาจสอดคล้อง หรือไม่ ก็ได้ กับเพศซึ่งได้ระบุไว้เมื่อแรกเกิด ความรู้สึกของบุคคลในร่างกาย ด้วยวิธีทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือวิธีการอื่นใด ทั้งตัดสินใจเลือก โดยอิสระ และการแสดงออกต่าง ๆ ทางเพศสภาพ การแต่งกาย คำพูด และกิริยาท่าทาง

2 สิทธิในการใช้สิทธิมนุษยชนที่เป็นสากล
สิทธิในความเสมอภาค และการห้ามเลือกปฏิบัติ สิทธิในการรับรองทางกฎหมาย สิทธิในชีวิต สิทธิในหลักประกันของบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นอิสระจากการถูกเพิกถอนเสรีภาพโดยพลการ สิทธิในการพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรม สิทธิในด้านการปฏิบัติในลักษณะความเป็นมนุษย์ ระหว่างถูกควบคุมตัว สิทธิในความเป็นอิสระจากการถูกทรมานและการปฏิบัติหรือลงโทษ ในลักษณะทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือ ทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

3 หลักการ สิทธิในความคุ้มครองจากการแสวงหาประโยชน์ การค้า และการลักพามนุษย์ในทุกรูปแบบ สิทธิในการทำงาน สิทธิในการประกันสังคม และมาตรการคุ้มครองทางสังคมหรืออื่นๆ สิทธิในมาตรฐานการครองชีพตามสมควร สิทธิในการมีที่อยู่อาศัยตามสมควร สิทธิในการศึกษา สิทธิในการจัดให้มีมาตรฐานสูงสุดด้านสุขภาพ ความคุ้มครองจากการกระทำที่มิชอบทางการแพทย์ สิทธิในความเห็นและการแสดงความคิดเห็น สิทธิในอิสระด้านการชุมนุมโดยสงบและการสมาคม สิทธิในอิสระด้านความคิด ความเชื่อ และศาสนา

4 หลักการ สิทธิในอิสระด้านการย้ายถิ่นฐาน สิทธิในการแสวงหาที่พักพิง
สิทธิในการก่อตั้งครอบครัว สิทธิในการมีส่วนร่วมในการดำรงชีวิตทางปกครอง สิทธิในการมีส่วนร่วมในการดำรงชีวิตทางวัฒธรรม สิทธิในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สิทธิในการเยียวยาแก้ไขและการชดใช้ในลักษณะเกิดผลใช้บังคับได้ ภาระความรับผิด หลักการ


ดาวน์โหลด ppt หลักการยอกยาการ์ตา คำปรารภ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google