งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการยอกยาการ์ตา คำปรารภ มนุษย์เกิดมาโดยอิสระ เสมอภาคกันในศักดิ์ศรี และสิทธิต่างๆ ทุกคนทรงสิทธิ โดยไม่มีความแตกต่างกันในด้านใด ๆ เช่น เชื้อชาติ สีผิว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการยอกยาการ์ตา คำปรารภ มนุษย์เกิดมาโดยอิสระ เสมอภาคกันในศักดิ์ศรี และสิทธิต่างๆ ทุกคนทรงสิทธิ โดยไม่มีความแตกต่างกันในด้านใด ๆ เช่น เชื้อชาติ สีผิว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการยอกยาการ์ตา คำปรารภ มนุษย์เกิดมาโดยอิสระ เสมอภาคกันในศักดิ์ศรี และสิทธิต่างๆ ทุกคนทรงสิทธิ โดยไม่มีความแตกต่างกันในด้านใด ๆ เช่น เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรืออื่นๆ ชาติกำเนิด เผ่าพันธุ์ ทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถานะอื่นใด วิตกว่า ได้มีการใช้ความรุนแรง การก่อกวน การเลือกปฏิบัติ การแบ่งแยก กีดกัน การประทับตราบาป หรืออคติอยู่ทั่วโลก เพราะวิถีทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ ด้วยเหตุต่างๆ รวมทั้งเพศสภาพ วิถีทางเพศ หมายถึง สมรรถภาพของแต่ละบุคคลในความดึงดูดสนใจอย่างลึกซึ้ง ทั้งทางอารมณ์ ความรักใคร่ และทางเพศ และในสัมพันธภาพที่มีทั้งลักษณะความ ใกล้ชิดทางเพศสัมพันธ์ และในทางเพศ ที่มีต่อปัจเจกบุคคล ซี่งมีเพศสภาพที่ แตกต่างไปหรือมีเพศสภาพเดียวกัน หรือมีมากกว่าหนึ่งเพศสภาพ อัตลักษณ์ทางเพศ หมายถึง ประสบการณ์ทางเพศสภาพ สามารถรู้สึกได้ภายใน ของแต่ละคน และเป็นของปัจเจก ซึ่งอาจสอดคล้อง หรือไม่ก็ได้ กับเพศซึ่งได้ระบุ ไว้เมื่อแรกเกิด ความรู้สึกของบุคคลในร่างกาย ด้วยวิธีทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือวิธีการอื่นใด ทั้งตัดสินใจเลือกโดยอิสระ และการแสดงออกต่าง ๆ ทางเพศ สภาพ การแต่งกาย คำพูด และกิริยาท่าทาง

2  สิทธิในการใช้สิทธิมนุษยชนที่เป็นสากล  สิทธิในความเสมอภาค และการห้ามเลือกปฏิบัติ  สิทธิในการรับรองทางกฎหมาย  สิทธิในชีวิต  สิทธิในหลักประกันของบุคคล  สิทธิในความเป็นส่วนบุคคล  สิทธิในความเป็นอิสระจากการถูกเพิกถอนเสรีภาพโดยพลการ  สิทธิในการพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรม  สิทธิในด้านการปฏิบัติในลักษณะความเป็นมนุษย์ ระหว่างถูกควบคุมตัว  สิทธิในความเป็นอิสระจากการถูกทรมานและการปฏิบัติหรือลงโทษ ใน ลักษณะทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือทำลายศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์

3 หลักการ  สิทธิในความคุ้มครองจากการแสวงหาประโยชน์ การค้า และการลักพามนุษย์ ในทุกรูปแบบ  สิทธิในการทำงาน  สิทธิในการประกันสังคม และมาตรการคุ้มครองทางสังคมหรืออื่นๆ  สิทธิในมาตรฐานการครองชีพตามสมควร  สิทธิในการมีที่อยู่อาศัยตามสมควร  สิทธิในการศึกษา  สิทธิในการจัดให้มีมาตรฐานสูงสุดด้านสุขภาพ  ความคุ้มครองจากการกระทำที่มิชอบทางการแพทย์  สิทธิในความเห็นและการแสดงความคิดเห็น  สิทธิในอิสระด้านการชุมนุมโดยสงบและการสมาคม  สิทธิในอิสระด้านความคิด ความเชื่อ และศาสนา

4 หลักการ  สิทธิในอิสระด้านการย้ายถิ่นฐาน  สิทธิในการแสวงหาที่พักพิง  สิทธิในการก่อตั้งครอบครัว  สิทธิในการมีส่วนร่วมในการดำรงชีวิตทางปกครอง  สิทธิในการมีส่วนร่วมในการดำรงชีวิตทางวัฒธรรม  สิทธิในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  สิทธิในการเยียวยาแก้ไขและการชดใช้ในลักษณะเกิดผล ใช้บังคับได้  ภาระความรับผิด


ดาวน์โหลด ppt หลักการยอกยาการ์ตา คำปรารภ มนุษย์เกิดมาโดยอิสระ เสมอภาคกันในศักดิ์ศรี และสิทธิต่างๆ ทุกคนทรงสิทธิ โดยไม่มีความแตกต่างกันในด้านใด ๆ เช่น เชื้อชาติ สีผิว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google