งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้ามนุษย์ หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การ จัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคล ด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้กำลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้ามนุษย์ หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การ จัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคล ด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้กำลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 การค้ามนุษย์ หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การ จัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคล ด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้กำลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วย การหลอกลวง ด้วยการใช้อำนาจโดยมิ ชอบ หรือด้วยการใช้สถานะความเสี่ยง ภัยจากการค้ามนุษย์โดยมิชอบ หรือมี การให้ หรือรับเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคล ผู้มีอำนาจควบคุมบุคคลอื่น

4 “ ธุรกิจการค้ามนุษย์ ” “ ขอทาน ” ใช้แรงาน ขายบริการ

5 สภาพปัญหา ในปัจจุบันปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะ ต่อกลุ่มเด็กและหญิง เป็นปัญหาระดับโลก และได้แพร่ขยายมากขึ้น ซึ่งในระยะแรก ๆ มุ่งไปที่การเอารัดเอาเปรียบทางเพศและการ ล่วงละเมิด ทางเพศที่มีต่อเด็กโดยเฉพาะที่ เกี่ยวกับธุรกิจบริการทางเพศ ต่อมาปัญหาได้ ขยายตัวเป็นการใช้แรงงานรูปแบบอื่น ๆ ที่ เป็นการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน การบังคับขู่ เข็ญ การทำร้ายร่างกายจิตใจ การทำให้เสีย อิสรภาพและศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ ลักษณะเหล่านี้ถือเป็นการ “ ค้าทาส ” ซึ่ง ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งใน ระดับนานาชาติ ระดับประเทศ และระดับ ท้องถิ่น

6 ผลกระทบ การค้ามนุษย์ ส่งผลกระทบต่อประเทศทุก ประเทศในโลกมิใช่ส่งผลกระทบเฉพาะแต่กับ ประเทศที่กำลังพัฒนาตามความเชื่อดั้งเดิม เท่านั้น และยังไม่มีประเทศใดที่จะหลุดพ้น จากผลกระทบนี้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ของการค้ามนุษย์ในประเทศนั้นๆ บางประเทศได้กลายเป็นประเทศต้นทางของ การค้ามนุษย์ ในขณะที่ประเทศอื่นๆ อาจเป็น ประเทศปลายทาง หรือประเทศทางผ่าน ทั้งนี้มีความเป็นไปได้ว่าหลายๆ ประเทศจะ อยู่ในสถานะทั้งสาม

7 แนวทางการแก้ไข  จัดบริการทางสังคมอย่างทั่วถึงและมี มาตรฐาน ส่งเสริมบริการด้านการศึกษาทั้งใน ระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย การขจัดความยากจน การส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆ รวมทั้ง อาชีพอิสระ  รณรงค์ / ประชาสัมพันธ์ ก. ดำเนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่าง ๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งตีพิมพ์ สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งผลิตสื่อเพื่อเด็กและ สตรี เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง สิทธิ มนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิสตรี กฎหมายที่ เกี่ยวข้องและสถานการณ์ความรุนแรงของ ปัญหาการค้ามนุษย์แก่สาธารณชนผู้บริหาร ระดับสูง เด็ก ครอบครัว

8 แนวทางการแก้ไข ข. จัดอบรมให้ความรู้และทักษะแก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ครู นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง พนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่องค์กร เอกชนสื่อมวลชน และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงครอบครัวและ ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปลูกฝัง เจตคติและค่านิยมที่เหมาะสมในการ ปฏิบัติต่อผู้เป็นเด็กและสตรี โดยเฉพาะ อย่างยิ่งผู้ตกเป็นเหยื่อ

9 แนวทางการแก้ไข ค. สร้างความตระหนัก สร้างจิตสำนึกและ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและเจตคติ โดย การให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลความรุนแรง ของสถานการณ์และสภาพปัญหาของ การค้าเด็กและหญิง รวมทั้งข้อมูลด้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายระหว่าง ประเทศ อนุสัญญา ปฏิญญาและพิธีสาร ให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ เด็ก สตรี ครอบครัว ชุมชน และเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ขยายเครือข่ายไปยังประเทศที่มีปัญหา ร่วมกัน

10 แนวทางการแก้ไข  ดำเนินมาตรการทางสังคมเพื่อเสริมสร้าง และส่งเสริมค่านิยม เจตคติ ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต โดยให้ทุกสถาบันใน สังคมเข้ามามีบทบาท เช่น สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษาและสถาบันครอบครัว เป็นต้น  สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว ชุมชน และ องค์กรชุมชน โดยให้ ประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในลักษณะเวที ของประชาชน และการวางแผนชุมชน รวมทั้ง เพิ่มศักยภาพในด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ให้กับองค์กรท้องถิ่น

11 นางสาวอารีรัตน์ บัวหลวง รหัส 50111421 หมู่เรียน คพ 50. ค 5.1 คณะครุศาสตร์ สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา จัดทำโดย


ดาวน์โหลด ppt การค้ามนุษย์ หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การ จัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคล ด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้กำลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google