งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เจตนารมณ์ตาม พรบ. การศึกษา 2542 โดย รศ. เทียมจันทร์ พานิช ผลินไชย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เจตนารมณ์ตาม พรบ. การศึกษา 2542 โดย รศ. เทียมจันทร์ พานิช ผลินไชย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เจตนารมณ์ตาม พรบ. การศึกษา 2542 โดย รศ. เทียมจันทร์ พานิช ผลินไชย

2 2 เก่ง ดี เป็นสุข : ผู้เรียน โครงสร้า งและการ บริหาร จัดการ สื่อ และ เทคโน โลยี หลักสูตร และการเรียนรู้ หลักสูตร และการเรียนรู้ พัฒนาครู ทรัพยา กร ประกัน คุณภาพ

3 3 การบริหาร คุณภาพ (TQM) 1. เน้นที่ผู้รับบริการทั้งภายในและ ภายนอกองค์กร 2. มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 3. ผู้บริหารผูกพันและอุทิศเพื่อ คุณภาพ

4 4 เจตนารมณ์ของ หมวด 6 1. การประกันคุณภาพ เป็นเครื่องมือ ของการบริหาร และการกระจาย อำนาจ 2. มาตรฐานการศึกษา ต้อง สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ พ. ร. บ. 3. การกำหนดมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ของระบบประกัน คุณภาพเป็นหน้าที่ของหน่วยงาน ระดับประเทศ

5 5 4. การประกันคุณภาพภายใน เป็น หน้าที่ของสถานศึกษา โดยความ ร่วมมือจากชุมชนและสนับสนุน จากต้นสังกัด 5. การประกันคุณภาพภายนอกเป็น หน้าที่ขององค์กรอิสระ 6. การนำผลประเมินไปใช้ปรับปรุง การบริหารเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร สถานศึกษา

6 6 ระบบประกัน คุณภาพ การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) : การตรวจติดตามคุณภาพ (Quality Auditing) 2. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 3.1 ภายใน 3.2 ภายนอก

7 การพัฒนาคุณภาพ (QC) การประกันคุณภาพ (QA) การประเมินคุณภาพ ภายใน ภายนอก การตรวจติดตามคุณภาพ (QAu) กระบวนกา รปรับปรุง คุณภาพ กระบวนกา ร พัฒนา คุณภาพ กระบวน การ ตรวจสอ บ คุณภาพ

8 มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกัน คุณภาพ เพื่อพัฒนามาตรฐาน การศึกษา การประกัน คุณภาพภายใน การประกัน คุณภาพภายนอก QC+QAU+IQA EQA

9 ร่วมกันวางแผน ร่วมกันปรับปรุง การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ ร่วมกันตรวจสอบ และประเมิน ร่วมกันปฏิบัติ PlanCheckDoAct

10 10 มาตรา 48 หน่วยงานที่กำกับ ดูแล & สถานศึกษา ประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วน หนึ่งของการบริหารที่ต้องทำอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา

11 11 การประกันคุณภาพ ภายใน  ผสมผสาน กับการปฏิรูปการ เรียนรู้ การสอน การพัฒนาบุคลากรและ SBM การพัฒนาบุคลากรและ SBM  ต่อเนื่อง  ประเมินเพื่อพัฒนาตามวงจรของ การทำงาน  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

12 12 การประกันคุณภาพ ภายใน ผสมผสาน  ผสมผสาน  ต่อเนื่อง  ประเมินเพื่อ พัฒนา  เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ ไม่ผสมผสาน Y ไม่ผสมผสาน Y ไม่ต่อเนื่อง Y ประเมินเพื่อ ประเมิน Y เน้นเอกสาร และการ กรอก แบบสอบถาม กรอก แบบสอบถาม

13 13 มาตรา 48 สถานศึกษาทุกแห่ง  มีระบบและกลไกการประกัน คุณภาพภายใน  จัดทำรายงานการประเมินตนเอง เป็นรายงาน ประจำปีเสนอต้นสังกัด หน่วยงานเกี่ยวข้อง และสาธารณชนทุกปี  นำไปสู้การพัฒนาคุณภาพ & พร้อมรับ การประเมินภายนอก

14 มาตรา 49 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา ( สมศ. องค์การมหาชน ) รับผิดชอบ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา ( สมศ. องค์การมหาชน ) รับผิดชอบ ให้สถานศึกษารับการประเมินภายนอก อย่างน้อย 1 ครั้งทุก 5 ปี ให้สถานศึกษารับการประเมินภายนอก อย่างน้อย 1 ครั้งทุก 5 ปี การประเมินคุณภาพภายนอก

15 มาตรา 50 สถานศึกษาทุกแห่งให้ความร่วมมือ สมศ. เตรียมรายงานการประเมินตนเอง หลักฐานและให้ข้อมูล สถานศึกษาทุกแห่งให้ความร่วมมือ สมศ. เตรียมรายงานการประเมินตนเอง หลักฐานและให้ข้อมูล

16 มาตรา 51 สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะของ สมศ.

17 การประเมิน ภายนอก การประเมิน ตนเอง

18 ความสัมพันธ์ระหว่างการ ประกันคุณภาพภายในกับ การประเมินคุณภาพ ภายนอก การ ปฏิบัติ งาน ของ สถานศึ กษา การ ประเมิน ตนเอง ของ สถานศึ กษา รายงาน การ ประเมิน ตนเอง การ ตรวจ เยี่ยม รายงาน ผลการ ประเมิน การ ติดตา มผล ข้อมูลป้อนกลับ

19


ดาวน์โหลด ppt เจตนารมณ์ตาม พรบ. การศึกษา 2542 โดย รศ. เทียมจันทร์ พานิช ผลินไชย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google