งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการ เปิดเผยราคากลางของทางราชการ (การลงประมาณราคากลางในระบบจัดซื้อจัดจ้าง ของกรมฯ) ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการ เปิดเผยราคากลางของทางราชการ (การลงประมาณราคากลางในระบบจัดซื้อจัดจ้าง ของกรมฯ) ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการ เปิดเผยราคากลางของทางราชการ (การลงประมาณราคากลางในระบบจัดซื้อจัดจ้าง ของกรมฯ) ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

2 เรื่องนำเสนอ 1.สำนักงานรัฐมนตรี ติดตามและเร่งรัดดำเนินงาน 2.วิธีการลงใบสรุปผลการประมาณราคา กรมฯ 3.การเผยแพร่ประชาชน

3 สำนักงานรัฐมนตรี ติดตามและเร่งรัดดำเนินงาน “ มาตรา ๑๐๓/๗ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบ ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ ” พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) สำนักงานรัฐมนตรี บันทึกข้อความ ที่ คค ๐๑๐๐/สรค ๗๑๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่องติดตามและเร่งรัดดำเนินงาน “ ๓.๒ ให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการ เปิดเผยราคากลางของทางราชการ ” ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ข้อ 8 (3) “ให้คณะกรรมการประกวดราคาดังกล่าวนำสาระสำคัญของเอกสารประกาศ เชิญชวน เอกสารการประกวดราคา และเอกสารเบื้องต้นอื่น ๆ ที่สามารถ เผยแพร่ได้ลงประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลางเป็น เวลาไม่น้อยกว่าสามวัน...”

4 วิธีการลงใบสรุปผลการประมาณราคา กรมฯ 1.เปิดเว็บไซต์กรมฯ www.drr.go.thwww.drr.go.th 2.เลือกระบบ จัดซื้อจัดจ้าง

5 3. เลือก เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

6 4. ใส่รหัสผ่านของหน่วยงาน

7 5. เลือกโครงการที่ต้องการ

8 6. เลือก ขั้นตอนการประมาณราคา

9 7. แนบไฟล์ประมาณราคากลางที่ต้องการ (เช่น ปร.4, ปร. 5) **ไฟล์ pdf

10 ตัวอย่างใบสรุปผลการประมาณราคากลาง

11

12 8. ลบหรือแก้ไขไฟล์

13 การเผยแพร่ประชาชน http://intranet.drr.go.th/wappDOR_TOR/FormView/view_tr_annoucement.aspx

14 สามารถดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอนี้ได้ที่ http://itc.drr.go.th/document_download ติดปัญหาในการลงข้อมูลติดต่อได้ที่ นายดิฐพล สนิทอินทร์(เพียว) 084-2274802, 02-551-5048 dittapon_s@drr.go.th


ดาวน์โหลด ppt การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการ เปิดเผยราคากลางของทางราชการ (การลงประมาณราคากลางในระบบจัดซื้อจัดจ้าง ของกรมฯ) ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google