งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานเบิกเงิน 2 หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ปฏิบัติงานด้านการเบิกเงินกับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานเบิกเงิน 2 หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ปฏิบัติงานด้านการเบิกเงินกับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานเบิกเงิน 2 หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ปฏิบัติงานด้านการเบิกเงินกับ
กรมบัญชีกลางในระบบ GFMIS โดย ผ่านเครื่อง Terminal ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

2 งานเบิกเงิน 2 2. ปฏิบัติงานด้านเขียนเช็คสั่งจ่าย และ
ดำเนินการรับรายงานสถานะการเงินจาก ธนาคารในระบบ New Corporate Banking 3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3 ขอบเขตของงาน เครื่อง GFMIS Terminal ให้ทุกหน่วย
เนื่องจาก กรมบัญชีกลางมิได้จัดสรร เครื่อง GFMIS Terminal ให้ทุกหน่วย เบิกจ่ายในสังกัดกรมชลประทานจึงทำให้ การบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS ที่ Excel Loader ไม่รองรับ ต้องบันทึกข้อมูล ที่ส่วนกลาง

4 ขอบเขตของงาน เครื่อง GFMIS Terminal เฉพาะรายการที่
- เบิกจ่ายให้ส่วนภูมิภาคที่ไม่ได้รับจัดสรร เครื่อง GFMIS Terminal เฉพาะรายการที่ Excel Loader ไม่รองรับ - เบิกจ่ายให้ส่วนกลางเฉพาะรายการที่

5 - การขอเบิกเงินค่างานที่มีการหักเงินประกัน
วิธีดำเนินการ 1. กรณีขอเบิก - การขอเบิกเงินค่างานที่มีการหักเงินประกัน ผลงาน - การขอเบิกเงินค่างานของสัญญาจ้างที่มีการ โอนสิทธิ์เรียกร้องการรับเงิน - การขอเบิกค่าใช้จ่ายที่ไม่ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบฯ พัสดุ

6 หน่วยงานที่รับผิดชอบของส่วนกลางและ
สำนัก / โครงการที่เป็นผู้เบิก ต้องจัดทำ รายละเอียดประกอบการจัดทำคำขอเบิก (ตัวอย่างเอกสารที่ 1 และ 2)

7 กรณีเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดการถอนคืนเงินประกันผลงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบของส่วนกลางและ สำนัก / โครงการที่เป็นผู้เบิก ต้องจัดทำรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดถอนคืนเงินประกันผลงาน (ตัวอย่างเอกสารที่ 3)

8 3. กรณียึดเงินประกันผลงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบของส่วนกลางและ
3. กรณียึดเงินประกันผลงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบของส่วนกลางและ สำนัก / โครงการที่เป็นผู้เบิก ต้องจัดทำ รายละเอียดประกอบการบันทึกยึดเงิน ประกันผลงาน(ตัวอย่างเอกสารที่ 4)

9 ฝ่ายการเงิน กองการเงินและบัญชี ระยะเวลาดำเนินการ
ทั้ง 3 กรณีให้จัดส่งรายละเอียดที่ ฝ่ายการเงิน กองการเงินและบัญชี ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการขอเบิก / เปลี่ยนแปลง / ยึด ภายใน 2 วันทำการ

10 สถานที่ติดต่อ : งานเบิกเงิน 2 โทรศัพท์ : 02-2436911
สถานที่ติดต่อ : งานเบิกเงิน 2 โทรศัพท์ : โทรสาร : , ผู้รับผิดชอบ 1. นางมัทนา ทัมพากร นางจินตนา ภูมิพิทักษ์กุล 3. นางมาลัย เดชดำรง นางประจิณ เพิ่มสุวรรณ์

11 การเรียก STATEMENT เข้า WEBSITE WWW.KTB.CO.TH

12 เลือก เลือก

13 เลือก เลือก Corporate Online

14 เลือก ระบุรหัส Company ID User ID Password

15 เลือกบัญชีเงินฝาก

16 ระบุวัน เดือน ปี

17


ดาวน์โหลด ppt งานเบิกเงิน 2 หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ปฏิบัติงานด้านการเบิกเงินกับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google