งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานเบิกเงิน 2 หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ปฏิบัติงานด้านการเบิก เงินกับ กรมบัญชีกลางในระบบ GFMIS โดย กรมบัญชีกลางในระบบ GFMIS โดย ผ่านเครื่อง Terminal ทั้งส่วนกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานเบิกเงิน 2 หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ปฏิบัติงานด้านการเบิก เงินกับ กรมบัญชีกลางในระบบ GFMIS โดย กรมบัญชีกลางในระบบ GFMIS โดย ผ่านเครื่อง Terminal ทั้งส่วนกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานเบิกเงิน 2 หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ปฏิบัติงานด้านการเบิก เงินกับ กรมบัญชีกลางในระบบ GFMIS โดย กรมบัญชีกลางในระบบ GFMIS โดย ผ่านเครื่อง Terminal ทั้งส่วนกลาง ผ่านเครื่อง Terminal ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค และส่วนภูมิภาค

2 งานเบิกเงิน 2 2. ปฏิบัติงานด้านเขียน เช็คสั่งจ่าย และ 2. ปฏิบัติงานด้านเขียน เช็คสั่งจ่าย และ ดำเนินการรับรายงาน สถานะการเงินจาก ดำเนินการรับรายงาน สถานะการเงินจาก ธนาคารในระบบ New Corporate Banking ธนาคารในระบบ New Corporate Banking 3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย 3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย

3 ขอบเขตของงาน ขอบเขตของงาน เนื่องจาก กรมบัญชีกลางมิได้จัดสรร เครื่อง GFMIS Terminal ให้ทุกหน่วย เครื่อง GFMIS Terminal ให้ทุกหน่วย เบิกจ่ายในสังกัดกรม ชลประทานจึงทำให้ เบิกจ่ายในสังกัดกรม ชลประทานจึงทำให้ การบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS ที่ การบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS ที่ Excel Loader ไม่รองรับ ต้องบันทึกข้อมูล Excel Loader ไม่รองรับ ต้องบันทึกข้อมูล ที่ส่วนกลาง ที่ส่วนกลาง

4 ขอบเขตของงาน ขอบเขตของงาน - เบิกจ่ายให้ส่วนภูมิภาค ที่ไม่ได้รับจัดสรร เครื่อง GFMIS Terminal เฉพาะรายการที่ เครื่อง GFMIS Terminal เฉพาะรายการที่ Excel Loader ไม่รองรับ Excel Loader ไม่รองรับ - เบิกจ่ายให้ส่วนกลาง เฉพาะรายการที่ - เบิกจ่ายให้ส่วนกลาง เฉพาะรายการที่ Excel Loader ไม่รองรับ Excel Loader ไม่รองรับ

5 วิธีดำเนินการ วิธีดำเนินการ 1. กรณีขอเบิก 1. กรณีขอเบิก - การขอเบิกเงินค่างานที่ มีการหักเงินประกัน - การขอเบิกเงินค่างานที่ มีการหักเงินประกัน ผลงาน ผลงาน - การขอเบิกเงินค่างานของ สัญญาจ้างที่มีการ - การขอเบิกเงินค่างานของ สัญญาจ้างที่มีการ โอนสิทธิ์เรียกร้องการรับเงิน โอนสิทธิ์เรียกร้องการรับเงิน - การขอเบิกค่าใช้จ่ายที่ ไม่ดำเนินการจัดซื้อ - การขอเบิกค่าใช้จ่ายที่ ไม่ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบฯ พัสดุ จัดจ้างตามระเบียบฯ พัสดุ

6 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ของส่วนกลางและ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ของส่วนกลางและ สำนัก / โครงการที่เป็นผู้ เบิก ต้องจัดทำ สำนัก / โครงการที่เป็นผู้ เบิก ต้องจัดทำ รายละเอียดประกอบการ จัดทำคำขอเบิก รายละเอียดประกอบการ จัดทำคำขอเบิก ( ตัวอย่างเอกสารที่ 1 และ 2) ( ตัวอย่างเอกสารที่ 1 และ 2)1 21 2

7 2. กรณีเปลี่ยนแปลงวันครบ กำหนดการถอนคืนเงิน ประกันผลงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ของส่วนกลางและ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ของส่วนกลางและ สำนัก / โครงการที่เป็นผู้ เบิก ต้องจัดทำรายละเอียด การเปลี่ยนแปลงวันครบ กำหนดถอนคืนเงินประกัน ผลงาน สำนัก / โครงการที่เป็นผู้ เบิก ต้องจัดทำรายละเอียด การเปลี่ยนแปลงวันครบ กำหนดถอนคืนเงินประกัน ผลงาน ( ตัวอย่างเอกสารที่ 3) ( ตัวอย่างเอกสารที่ 3)3

8 3. กรณียึดเงินประกัน ผลงาน 3. กรณียึดเงินประกัน ผลงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ของส่วนกลางและ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ของส่วนกลางและ สำนัก / โครงการที่เป็นผู้ เบิก ต้องจัดทำ สำนัก / โครงการที่เป็นผู้ เบิก ต้องจัดทำ รายละเอียดประกอบการ บันทึกยึดเงิน รายละเอียดประกอบการ บันทึกยึดเงิน ประกันผลงาน ( ตัวอย่าง เอกสารที่ 4) ประกันผลงาน ( ตัวอย่าง เอกสารที่ 4)4

9 ทั้ง 3 กรณีให้จัดส่ง รายละเอียดที่ ฝ่ายการเงิน กอง การเงินและบัญชี ฝ่ายการเงิน กอง การเงินและบัญชี ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ดำเนินการขอเบิก / เปลี่ยนแปลง / ยึด ภายใน 2 วันทำการ ภายใน 2 วันทำการ

10 สถานที่ติดต่อ : งานเบิก เงิน 2 โทรศัพท์ : 02- 2436911 โทรศัพท์ : 02- 2436911 โทรสาร : 02- 6693561, 02-2436911 โทรสาร : 02- 6693561, 02-2436911 ผู้รับผิดชอบ 1. นางมัทนา ทัมพากร 2. นาง จินตนา ภูมิพิทักษ์กุล 1. นางมัทนา ทัมพากร 2. นาง จินตนา ภูมิพิทักษ์กุล 3. นางมาลัย เดชดำรง 4. นาง ประจิณ เพิ่มสุวรรณ์ 3. นางมาลัย เดชดำรง 4. นาง ประจิณ เพิ่มสุวรรณ์

11 การเรียก STATEMENT เข้า WEBSITE WWW.KTB.CO.TH

12 เลือ ก

13

14 ระบุรหัส -Company ID -User ID -Password

15 เลือกบัญชีเงินฝาก

16 ระบุวัน เดือน ปี

17


ดาวน์โหลด ppt งานเบิกเงิน 2 หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ปฏิบัติงานด้านการเบิก เงินกับ กรมบัญชีกลางในระบบ GFMIS โดย กรมบัญชีกลางในระบบ GFMIS โดย ผ่านเครื่อง Terminal ทั้งส่วนกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google