งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข่าวสาร GFMIS ข่าวสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2556 ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 เดือน เมษายน 2556 กลุ่มระบบบริหารการคลัง สำนักงาน คลังจังหวัดน่าน สวัสดีค่ะทุกท่าน เข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข่าวสาร GFMIS ข่าวสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2556 ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 เดือน เมษายน 2556 กลุ่มระบบบริหารการคลัง สำนักงาน คลังจังหวัดน่าน สวัสดีค่ะทุกท่าน เข้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข่าวสาร GFMIS ข่าวสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2556 ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 เดือน เมษายน 2556 กลุ่มระบบบริหารการคลัง สำนักงาน คลังจังหวัดน่าน สวัสดีค่ะทุกท่าน เข้า สู่เดือนเมษายน เดือนที่ร้อน ที่สุดแห่งปีแล้วนะคะ เผลอแป๊บ เดียวก็เข้าสู่เดือนที่ 4 ของปี แล้ว ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ที่ต่างเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณให้เป็นไปตาม เป้าหมายของมติ ครม. และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในไตรมาส สุดท้ายผลการเบิกจ่ายจะ เป็นไปตามเป้าหมายเช่นกันนะ คะ สงกรานต์นี้ขอให้ทุก ท่านมีความสุข สนุกกับ เทศกาลสงกรานต์ ขับขี่ ปลอดภัยนะคะ ด้วยความ ปรารถนาดีจาก สำนักงานคลัง จังหวัดน่าน หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ ว 88 ลว 6 มี. ค. 55 แนว ปฏิบัติเกี่ยวกับการขยายระยะเวลา การเบิกจ่าย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีสำหรับใบสั่ง ซื้อสั่งจ้างรอบ 31 มี. ค. ผ่าน GFMIS Web Online หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ ว 78 ลว 22 ก. พ. 56 การบันทึกข้อมูลเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน พ. ศ. 2556 หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ ว 75 ลว 21 ก. พ. 56 แนว ทางการควบคุมวงเงินการเบิกจ่ายใน ระบบ GFMIS ตามระเบียบ กค ว่า ด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน พ. ศ. 2556 หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0402.3/ ว 35 ลว 26 มี. ค. 56 การ ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และ วิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ ว 36 ลว 27 มี. ค. 56 การ ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ ว 22 ลว 8 มี. ค. 56 การ ปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธี ปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของ ทางราชการ ** ทั้งนี้สามารถดู รายละเอียดหนังสือเวียนได้ทาง เว็บไซต์ www.nan.go.th/cgdnan หนังสือเวีย น

2 เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย นางสงกรานต์ปี 2556 ชื่อนางมโหทรเทวี โดยปีนี้วันมหาสงกรานต์ ตรง กับวันอาทิตย์ ที่ 14 เมษายน เวลา 1 นาฬิกา 58 นาที 48 วินาที ตรงกับเวลา 2 นาฬิกา 16 นาที 48 วินาที ( เวลามาตรฐานประเทศไทย ปัจจุบัน ) จันทรคติตรงกับ วันเสาร์ขึ้น 3 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีมะเส็ง นางสงกรานต์ปี 2556 ทรงพาหุรัด ทัดดอก สามหาว ( ผักตบชวา ) อาภรณ์ แก้วนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อ ทราย หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จไสยาสน์ หลับเนตร ( นอนหลับตา ) มา เหนือหลังมยุรา ( นกยูง ) เป็น พาหนะ วันเถลิงศก ตรงกับ วัน อังคารที่ 16 เมษายน เวลา 5 นาฬิกา 56 นาที 24 วินาที ตรงกับเวลา 6 นาฬิกา 14 นาที 24 วินาที ( เวลามาตรฐาน ประเทศไทยปัจจุบัน ) จันทรคติ ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือนห้า (5) ปีมะเส็ง สรุปสาระสำคัญของระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ. ศ. 2556 1. “ ภัยพิบัติ ” ให้มีประเภทของ ภัยเท่าที่จำเป็น โดยยกเลิกภัย “ ฟ้าผ่า ” และภัย “ จากการปราบปราม ของเจ้าหน้าที่ของทางราชการ ” 2. “ ผู้ประสบภัยพิบัติ ” ไม่รวมถึง ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากส่วนราชการหรือหน่วยงาน ของรัฐมีงบประมาณอยู่แล้ว 3. แก้ไขถ้อยคำ “ การประกาศภัย พิบัติกรณีฉุกเฉิน ” เป็น “ การประกาศ เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ” เพื่อให้ตรงกับ วัตถุประสงค์ของการประกาศและ เพื่อลดผลกระทบทางด้านจิตวิทยา เช่น ความตื่นตระหนก และ ผลกระทบด้านอื่น ๆ เช่น เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 4. ให้สามารถใช้จ่ายเงินทดรอง ราชการได้ เมื่อเป็นที่คาดหมายว่า จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเวลาอันใกล้และ จำเป็นต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน เพื่อยับยั้งหรือป้องกันภัยพิบัติ 5. กรณีคาดว่าจะเกิดภัยพิบัติให้ ใช้เพื่อยับยั้งหรือป้องกันภัยพิบัติได้ ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยไม่ต้องประกาศเขตการให้ความ ช่วยเหลือ 6. กรณีเกิดภัยพิบัติแล้วให้ใช้ เพื่อช่วยเหลือได้ 20 ล้านบาท ( ปรับ ลดจาก 50 ล้านบาท ) โดยต้อง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ก่อน หากวงเงินไม่เพียงพอขอ ขยายวงเงินมายังกระทรวงการคลัง ได้โดยตรง ติดตามสาระสำคัญที่เหลือได้ใน ฉบับต่อไป... สรุปสาระสำคัญของระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ. ศ. 2556 1. “ ภัยพิบัติ ” ให้มีประเภทของ ภัยเท่าที่จำเป็น โดยยกเลิกภัย “ ฟ้าผ่า ” และภัย “ จากการปราบปราม ของเจ้าหน้าที่ของทางราชการ ” 2. “ ผู้ประสบภัยพิบัติ ” ไม่รวมถึง ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากส่วนราชการหรือหน่วยงาน ของรัฐมีงบประมาณอยู่แล้ว 3. แก้ไขถ้อยคำ “ การประกาศภัย พิบัติกรณีฉุกเฉิน ” เป็น “ การประกาศ เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ” เพื่อให้ตรงกับ วัตถุประสงค์ของการประกาศและ เพื่อลดผลกระทบทางด้านจิตวิทยา เช่น ความตื่นตระหนก และ ผลกระทบด้านอื่น ๆ เช่น เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 4. ให้สามารถใช้จ่ายเงินทดรอง ราชการได้ เมื่อเป็นที่คาดหมายว่า จะเกิดภัยพิบัติขึ้นในเวลาอันใกล้และ จำเป็นต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน เพื่อยับยั้งหรือป้องกันภัยพิบัติ 5. กรณีคาดว่าจะเกิดภัยพิบัติให้ ใช้เพื่อยับยั้งหรือป้องกันภัยพิบัติได้ ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยไม่ต้องประกาศเขตการให้ความ ช่วยเหลือ 6. กรณีเกิดภัยพิบัติแล้วให้ใช้ เพื่อช่วยเหลือได้ 20 ล้านบาท ( ปรับ ลดจาก 50 ล้านบาท ) โดยต้อง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ก่อน หากวงเงินไม่เพียงพอขอ ขยายวงเงินมายังกระทรวงการคลัง ได้โดยตรง ติดตามสาระสำคัญที่เหลือได้ใน ฉบับต่อไป...


ดาวน์โหลด ppt ข่าวสาร GFMIS ข่าวสาร GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2556 ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 เดือน เมษายน 2556 กลุ่มระบบบริหารการคลัง สำนักงาน คลังจังหวัดน่าน สวัสดีค่ะทุกท่าน เข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google