งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมธรรม์ประกันภัย Insurance Policy โดย ศ. ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมธรรม์ประกันภัย Insurance Policy โดย ศ. ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมธรรม์ประกันภัย Insurance Policy โดย ศ. ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

2 หลักการเกิดขึ้นของสัญญา ( กฎหมาย ไทยและกฎหมายอังกฤษ ) คำ เสนอ คำ สนอง สัญญ า © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

3 MIA 1906 Section 21 (When contract is deemed to be concluded) A contract of marine insurance is deemed to be concluded when the proposal of the assured is accepted by the insurer, whether the policy be then issued or not; and for the purpose of showing when the proposal was accepted, reference may be made to the slip or covering note or other customary memorandum of the contract. © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

4 มาตรา 867 สัญญาประกันภัยนั้น ถ้า มิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่าง หนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดหรือ ลายมือชื่อตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องบังคับคดีหาได้ไม่ ให้ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยอันมี เนื้อความต้องตามสัญญานั้นแก่ผู้เอา ประกันภัยฉบับหนึ่ง.. © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

5 กฎหมายไทย หลักฐานเป็นหนังสือ... หนังสืออะไรก็ได้ ไม่ จำเป็นต้องเป็นกรมธรรม์ประกันภัย © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

6 กฎหมายอังกฤษ หลักฐานเป็นหนังสือ... หนังสือต้องเป็น กรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

7 MIA 1906 Section 22 (Contract must be embodied in policy) Subject to the provisions of any statue, a contract of marine insurance is inadmissible in evidence unless it is embodied in a marine policy in accordance with this Act. The policy may be executed and issued either at the time when the contract is concluded, or afterwords. © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

8 ข้อดี ข้อเสีย ให้นักศึกษา วิจารณ์ © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

9 รายละเอียดที่ต้องระบุไว้ใน กรมธรรม์ประกันภัย กฎหมายไทย มาตรา 867 วรรคสาม กรมธรรม์ประกันภัย ต้องลงลายมือชื่อของ ผู้รับประกันภัยและมีรายการดังต่อไปนี้ © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

10 1. วัตถุที่เอาประกันภัย 2. ภัยใดซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยง 3. ราคาแห่งมูลประกันภัย ถ้าหากได้กำหนด กันไว้ 4. จำนวนเงินซึ่งเอาประกันภัย 5. จำนวนเบี้ยประกันภัย และวิธีส่งเบี้ย ประกันภัย 6. ถ้าหากสัญญาประกันภัยมีกำหนดเวลา ต้องลงเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

11 7. ชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับประกันภัย 8. ชื่อหรือยี่ห้อของผู้เอาประกันภัย 9. ชื่อของผู้รับประโยชน์ ถ้าจะพึงมี 10. วันทำสัญญาประกันภัย 11. สถานที่และวันที่ได้ทำกรมธรรม์ ประกันภัย © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

12 นอกจากนี้กรมธรรม์ ประกันภัยในการรับขนนั้น มาตรา 884 ได้กำหนดเพิ่มเติมว่า อันกรมธรรม์ประกันภัยในการรับ ขนนั้น นอกจากที่ได้ระบุไว้แล้ว ในมาตรา 867 ต้องมีรายการ เพิ่มขึ้นอีกดั่งจะกล่าวต่อไปนี้คือ © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

13 1. ระบุทางและวิธีขนส่ง 2. ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ขนส่ง 3. สถานที่ซึ่งกำหนดให้รับและส่งมอบของ 4. กำหนดระยะเวลาขนส่งตามแต่มี © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

14 ตามกฎหมายอังกฤษ MIA 1906 Section 23, 24(1), 26(1) กำหนดรายการในกรมธรรม์ ดังนี้ 1. ชื่อผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนในการเอา ประกันภัยของเขา 2. ต้องลงลายมือชื่อของผู้รับประกันภัยหรือ ตัวแทนของเขา 3. วัตถุที่เอาประกันภัย © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

15 กฎหมายไทย VS กฎหมายอังกฤษ ให้นักศึกษาวิจารณ์ © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

16 ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทาง ทะเล.. ไปอีกทางหนึ่ง โปรดดูมาตรา 33-35 © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

17 การตีความกรมธรรม์ประกันภัย Rule for construction of policy Section 30 (2) © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

18 กฎหมายไทย ตามป. พ. พ. ไม่มี © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

19 การโอนกรมธรรม์ประกันภัย MIA 1906 Section 50 โดยหลักแล้วสามารถโอนกรมธรรม์ ประกันภัยได้ เว้นแต่ระบุห้ามโอนไว้ และจะโอนก่อนหรือหลังเกิดวินาศภัยก็ ได้ ทั้งนี้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความ ยินยอมจากผู้รับประกันภัย – เพื่อ ประโยชน์ในการค้าระหว่างประเทศ © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

20 วิธีการโอน – สลักหลังหรือวิธีการอื่น ตามธรรมเนียมปฏิบัติ © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

21 ตามกฎหมายไทย มาตรา 875 การโอนกรรมธรรม์ เมื่อผู้เอาประกันภัย โอนวัตถุที่เอาประกันภัยและมีการบอก กล่าวการโอนไปยังผู้รับประกันภัย ก็จะมีผล เป็นการโอนกรมธรรม์ไปให้แก่ผู้รับโอนด้วย ( ปัญหา บอกกล่าวก่อนหรือหลังเกิดวินาศ ภัย ?) © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

22 กฎหมายไทย VS กฎหมายอังกฤษ © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

23 ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ. ศ... ไปทางไหน © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์


ดาวน์โหลด ppt กรมธรรม์ประกันภัย Insurance Policy โดย ศ. ดร. กำชัย จงจักรพันธ์ © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google