งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การเตรียมความ พร้อม ของผู้ที่เกี่ยวข้อง. 2 บริษัทประกันชีวิต - กำหนดรูปแบบกรมธรรม์ unit link - การฝึกอบรม สอบ และขึ้น ทะเบียนตัวแทนขาย - จัดทำคู่มือสำหรับตัวแทน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การเตรียมความ พร้อม ของผู้ที่เกี่ยวข้อง. 2 บริษัทประกันชีวิต - กำหนดรูปแบบกรมธรรม์ unit link - การฝึกอบรม สอบ และขึ้น ทะเบียนตัวแทนขาย - จัดทำคู่มือสำหรับตัวแทน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การเตรียมความ พร้อม ของผู้ที่เกี่ยวข้อง

2 2 บริษัทประกันชีวิต - กำหนดรูปแบบกรมธรรม์ unit link - การฝึกอบรม สอบ และขึ้น ทะเบียนตัวแทนขาย - จัดทำคู่มือสำหรับตัวแทน ขาย - แผนการให้ความรู้แก่ผู้เอา ประกันภัย - ระบบงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

3 3 ก ) ระบบการรับลูกค้า ข ) ระบบการรับ / ส่งคำสั่งซื้อขาย ค ) ระบบการนำส่งค่าขาย / ค่ารับซื้อ คืนหน่วยลงทุน ง ) ระบบการส่งมอบเอกสาร / หลักฐาน จ ) ระบบการนำส่งข้อมูลกองทุน รวมและ บลจ. ฉ ) ระบบป้องกัน conflict และการ รักษาความลับ บริษัทประกันชีวิต

4 4 ช ) ระบบการรับเรื่องร้องเรียน ซ ) ระบบทะเบียนผู้เอาประกันภัย ฌ ) ระบบการขอมติผู้เอาประกันภัย ญ ) ระบบการรายงานการปฏิบัติ หน้าที่และ การฝึกอบรมของตัวแทนขาย ฎ ) ระบบการดูแลให้ตัวแทนขาย ปฏิบัติตามประกาศ บริษัทประกันชีวิต

5 5 - ปรับปรุงรายละเอียด โครงการและ หนังสือชี้ชวน - ประสานงานกับบริษัท ประกันชีวิต ในการจัดให้มี ระบบงานต่อไปนี้ บลจ.

6 6 ก ) ระบบการส่งคำสั่งซื้อขายให้ บริษัทจัดการ ข ) ระบบการนำส่งค่าขาย / ค่ารับซื้อ คืนหน่วยลงทุน ค ) ระบบการส่งมอบเอกสาร / หลักฐาน ง ) ระบบการนำส่งข้อมูลกองทุน รวมและ บลจ. จ ) ระบบทะเบียนผู้เอาประกันภัย ฉ ) ระบบการขอมติผู้ถือหน่วย ลงทุน บลจ.


ดาวน์โหลด ppt 1 การเตรียมความ พร้อม ของผู้ที่เกี่ยวข้อง. 2 บริษัทประกันชีวิต - กำหนดรูปแบบกรมธรรม์ unit link - การฝึกอบรม สอบ และขึ้น ทะเบียนตัวแทนขาย - จัดทำคู่มือสำหรับตัวแทน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google