งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 1 E-R Model บรรยายโดย สุรางคนา ธรรมลิขิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 1 E-R Model บรรยายโดย สุรางคนา ธรรมลิขิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 1 E-R Model บรรยายโดย สุรางคนา ธรรมลิขิต

2 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 2 E-R Model •Entity-Relationship Model ใช้ในการออกแบบ ฐานข้อมูลในระดับ Conceptual Data Model) •เพื่ออธิบายถึงเค้าร่างของฐานข้อมูล (Conceptual Database Schema) ซึ่ง ประกอบด้วย –ความหมายของเอนติตี้ (Entity) –แอททริบิวต์ (Attribute) –ความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้ (Relationship)

3 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 3 Entity •เอนติตี้ หมายถึงวัตถุ (object) หรือแนวคิดที่ สามารถบอกความแตกต่างของแต่ละเอนติตี้ได้ หรืออาจหมายถึงสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการเก็บข้อมูล เช่น ลูกค้า สินค้า พนักงานขาย การสั่งซื้อสินค้า •ประเภทของเอนติตี้ –Regular Entity หรือ Strong Entity –Weak Entity

4 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 4 Weak Entity

5 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 5 คุณลักษณะของเอนติตี้ •เป็นการกำหนดรายละเอียดข้อมูลของเอนติตี้ว่า เอนิตี้ประกอบด้วยแอททริบิวต์อะไรบ้าง –Composite Attribute –Derived Attribute –Multivalued Attribute

6 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 6 ความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้ •แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One Relationship) •แบบหนึ่งต่อหลาย (One to Many Relationship) •แบบหลายต่หลาย (Many to Many Relationship)

7 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 7 Mapping Cardinalities One to oneOne to many Note: Some elements in A and B may not be mapped to any elements in the other set

8 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 8 Mapping Cardinalities Many to oneMany to many Note: Some elements in A and B may not be mapped to any elements in the other set

9 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 9 Example 1:M Relationship Figure 2.18

10 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 10 Example 1:M Relationship Figure 2.20

11 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 11 Example M:N Relationship Figure 2.23

12 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 12 Example M:N Relationship Figure 2.24

13 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 13 Converting M:N Relationship to Two 1:M Relationships Figure 2.25

14 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 14 Converting M:N Relationship to Two 1:M Relationships (con ’ t.) Figure 2.26

15 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 15 Converting M:N Relationship to Two 1:M Relationships (con ’ t.) Figure 2.27

16 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 16 ความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี (Relationship)

17 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 17 ลักษณะของความสัมพันธ์ •ความสัมพันธ์ระหว่างสองเอนติตี้ (Binary Relationship) •ความสัมพันธ์ระหว่างสามเอนติตี้ (Ternary Relationship) •ความสัมพันธ์กับเอนติตี้เอง (Recursive Relationship หรือ Unary Relationship)

18 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 18 Three Types of Relationships Figure 3.21

19 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 19 ข้อกำหนดของความสัมพันธ์ Relationship Constraints

20 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 20 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ •อาจพิจารณาละเอียดลงไปในข้อกำหนดของ ความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้ (Participation Constraint) ซึ่งใช้ในการกำหนด –คุณสมบัติของแอททริบิวต์ที่เป็นค่าว่าง (Null) หรือไม่เป็นค่าว่าง (Not Null) ขึ้นกับ Business Ruleสามารถแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือ (1)Total Participation (Mandatory Participation) (2)Partial Participation (Optional Participation)

21 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 21 Total Participation •หมายถึงทุกแถวของเอนติตี้หนึ่ง จะมีข้อมูลของ แอททริบิวต์ซึ่งมีความสัมพันธ์กับแอททริบิวต์ เดียวกันนี้ในอีกเอนติตี้หนึ่งเสมอ

22 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 22 Partial Participation •หมายถึงมีเพียงบางแถวของเอนติตี้หนึ่งที่จะมี ข้อมูลของแอททริบิวต์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับแอ ททริบิวต์เดียวกันนี้กับอีกตารางหนึ่ง

23 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 23 Participation of an Entity Set in a Relationship Set n Total participation (indicated by double line): every entity in the entity set participates in at least one relationship in the relationship set n E.g. participation of loan in borrower is total n every loan must have a customer associated to it via borrower n Partial participation: some entities may not participate in any relationship in the relationship set n E.g. participation of customer in borrower is partial


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหน้า 1 E-R Model บรรยายโดย สุรางคนา ธรรมลิขิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google