งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เลตเตอร์ออฟเครดิตหรือ ตราสารเครดิต Letter of Credit.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เลตเตอร์ออฟเครดิตหรือ ตราสารเครดิต Letter of Credit."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เลตเตอร์ออฟเครดิตหรือ ตราสารเครดิต Letter of Credit

2  มีการจัดทำสัญญาซื้อขายสินค้า ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย  ผู้ซื้อติดต่อธนาคารเพื่อให้เป็นผู้ ออก L/C

3  Letter of Credit หรือที่นิยมเรียกกันย่อๆ ว่า L/C เป็น การชำระค่าสินค้าผ่านธนาคารวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับ ความนิยมมากที่สุด เพราะเป็นวิธีเดียวที่มีหลักประกัน พอที่จะเชื่อได้ว่า ผู้ขายสินค้าจะได้รับเงินค่าสินค้าเมื่อได้ส่ง มอบสินค้าลงเรือ และผู้ซื้อสินค้าจะได้รับสินค้าเมื่อจ่ายเงิน ค่าสินค้า หรือผู้นำเข้า ในกรณีที่ผู้นำเข้าสั่งซื้อสินค้า วัตถุดิบ หรือเครื่องจักรจากต่างประเทศโดยเลือกใช้วิธีการ ชำระเงินแบบ L/C โดยผู้นำเข้าสามารถติดต่อขอใช้บริการ เปิด L/C กับธนาคารได้ ซึ่งเมื่อธนาคารเปิด L/C ไปแล้ว ธนาคารจะมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินทันที (L/C at Sight) หรือชำระเงินในอนาคต (L/C Terms) ให้แก่ ธนาคารของผู้ส่งออกในต่างประเทศ เมื่อได้รับเอกสาร ถูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขของ L/C http://www.exim.go.th/th/services/serviceEI.aspx

4 ประเภทของ L/C ที่ใช้ในการซื้อขายสินค้าระหว่าง ประเทศมี 2 ประเภท ได้แก่  L/C ที่เพิกถอนได้ (REVOCABLE LETTER OF CREDIT) L/C ประเภทนี้เมื่อธนาคารของผู้ซื้อได้เปิด L/C ออกไป ให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศแล้ว ผู้ซื้อหรือธนาคารจะแจ้ง ยกเลิกเสียเมื่อไรก็ได้ โดยมิต้องได้รับความยินยอมจาก ผู้ขายแต่ประการใด ดังนั้นในทางปฏิบัติ L/C ชนิดนี้จึงไม่ นิยมนำมาใช้ในการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ http://www.exim.go.th/th/services/serviceEI.aspx

5  L/C ที่เพิกถอนไม่ได้ (IRREVOCABLE LETTER OF CREDIT) L/C ประเภทนี้เมื่อธนาคารของผู้ซื้อได้เปิด L/C ออกไปแล้ว ทั้ง ธนาคารและผู้ซื้อจะทำการยกเลิกไม่ได้ รวมทั้งไม่สามารถแก้ไขหรือ เปลี่ยนแปลงข้อความหรือเงื่อนไขต่างๆ ได้ L/C ประเภทนี้จึงเป็น ประเภทที่ใช้งานได้จริงในการค้าระหว่างประเทศ L/C ที่มิได้ระบุว่า เป็น L/C ที่เพิกถอนได้ในทางปฏิบัติจะถือว่าเป็น L/C ที่เพิกถอน ไม่ได้ ข้อควรระวังในการเปิด L/C ในการเปิด L/C ไปซื้อสินค้าจากผู้ขายในต่างประเทศ ผู้ซื้อควรปฏิบัติ ดังนี้ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ขายให้แน่ชัดเสียก่อน ซึ่งอาจกระทำได้ โดยการไปเยี่ยมโรงงานของผู้ขายหรือให้ธนาคารเป็นผู้ตรวจสอบให้ ตรวจสอบว่าเอกสารและเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิด L/C เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ ศึกษาข้อกำหนดของทางราชการเกี่ยวกับสินค้าที่จะนำเข้า เช่น การ ควบคุมการนำเข้า หรือมีอากรพิเศษหรือไม่ เป็นต้น http://www.exim.go.th/th/services/serviceEI.aspx

6 International Trade Contract Seller Buyer Communicate and Sign contract

7 L/C and International Trade Contract Seller Buyer Buyer Bank Seller Bank Request L/C Communicate the L/C Confirm L/C Buyer's bank and Seller bank communicate and confirm L/C

8 Seller deliver the goods to a carrier in exchange for a bill of lading Seller Buyer Buyer Bank Seller Bank Request L/C Communicate the L/C Confirm L/C Carrier BL

9 Seller provides BL to bank in exchange for payment Seller Buyer Buyer Bank Seller Bank Request L/C Communicate the L/C Carrier BL Payment

10 Seller provides BL to bank in exchange for payment Seller Buyer Buyer Bank Seller Bank Request L/C Communicate the L/C Carrier BL Payment BL

11 Seller's bank exchanges bill of lading for payment from buyer's bank. Buyer's bank exchanges bill of lading for payment from the buyer Seller Buyer Buyer Bank Seller Bank Carrier BL Payment BL Communicate BL and L/C Payment

12  To receive payment, an exporter or shipper must present the documents required by the letter of credit. Typically, the payee presents a document proving the goods were sent instead of showing the actual goods.  The Original Bill of Lading (BOL) is normally the document accepted by banks as proof that goods have been shipped. However, the list and form of documents is open to negotiation and might contain requirements to present documents issued by a neutral third party evidencing the quality of the goods shipped, or their place of origin or place. Typical types of documents in such contracts might include: [ ที่มา Wikipedia-http://en.wikipedia.org/wiki/Letter_of_credit

13 Financial Documents  Bill of Exchange, Co-accepted Draft Commercial Documents  Invoice, Packing list Shipping Documents  Transport Document, Insurance Certificate, Commercial, Official or Legal Documents Official Documents  License, Embassy legalization, Origin Certificate, Inspection Certificate, Phytosanitary certificate Transport Documents  Bill of lading (ocean or multi-modal or Charter party), Airway bill, Lorry/truck receipt, railway receipt, CMC Other than Mate Receipt, Forwarder Cargo Receipt, Deliver Challan...etc Insurance documents  Insurance policy, or Certificate but not a cover note.

14 ตัวอย่างการขอ L/C จากธนาคารต่างๆ  EXIM Bank http://www.exim.go.th/th/services/serviceEI.aspx http://www.exim.go.th/th/services/serviceEI.aspx  Kasikorn  http://www.kasikornbank.com/TH/SME/ProductA ndService/InternationalTransaction/TradeTransacti ons/Pages/ImportLCIssuance.aspx http://www.kasikornbank.com/TH/SME/ProductA ndService/InternationalTransaction/TradeTransacti ons/Pages/ImportLCIssuance.aspx


ดาวน์โหลด ppt เลตเตอร์ออฟเครดิตหรือ ตราสารเครดิต Letter of Credit.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google