งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เลตเตอร์ออฟเครดิตหรือ ตราสารเครดิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เลตเตอร์ออฟเครดิตหรือ ตราสารเครดิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เลตเตอร์ออฟเครดิตหรือ ตราสารเครดิต
Letter of Credit เลตเตอร์ออฟเครดิตหรือ ตราสารเครดิต

2 มีการจัดทำสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
ผู้ซื้อติดต่อธนาคารเพื่อให้เป็นผู้ออก L/C

3 Letter of Credit หรือที่นิยมเรียกกันย่อๆ ว่า L/C เป็นการชำระค่าสินค้าผ่านธนาคารวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะเป็นวิธีเดียวที่มีหลักประกันพอที่จะเชื่อได้ว่า ผู้ขายสินค้าจะได้รับเงินค่าสินค้าเมื่อได้ส่งมอบสินค้าลงเรือ และผู้ซื้อสินค้าจะได้รับสินค้าเมื่อจ่ายเงินค่าสินค้า หรือผู้นำเข้า ในกรณีที่ผู้นำเข้าสั่งซื้อสินค้า วัตถุดิบ หรือเครื่องจักรจากต่างประเทศโดยเลือกใช้วิธีการชำระเงินแบบ L/C โดยผู้นำเข้าสามารถติดต่อขอใช้บริการเปิด L/C กับธนาคารได้ ซึ่งเมื่อธนาคารเปิด L/C ไปแล้ว ธนาคารจะมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินทันที (L/C at Sight) หรือชำระเงินในอนาคต (L/C Terms) ให้แก่ธนาคารของผู้ส่งออกในต่างประเทศ เมื่อได้รับเอกสารถูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขของ L/C

4 ประเภทของ L/C ที่ใช้ในการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศมี 2 ประเภท ได้แก่
L/C ที่เพิกถอนได้ (REVOCABLE LETTER OF CREDIT) L/C ประเภทนี้เมื่อธนาคารของผู้ซื้อได้เปิด L/C ออกไปให้แก่ผู้ขายในต่างประเทศแล้ว ผู้ซื้อหรือธนาคารจะแจ้งยกเลิกเสียเมื่อไรก็ได้ โดยมิต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขายแต่ประการใด ดังนั้นในทางปฏิบัติ L/C ชนิดนี้จึงไม่นิยมนำมาใช้ในการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ

5 L/C ที่เพิกถอนไม่ได้ (IRREVOCABLE LETTER OF CREDIT) L/C ประเภทนี้เมื่อธนาคารของผู้ซื้อได้เปิด L/C ออกไปแล้ว ทั้งธนาคารและผู้ซื้อจะทำการยกเลิกไม่ได้ รวมทั้งไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความหรือเงื่อนไขต่างๆ ได้ L/C ประเภทนี้จึงเป็นประเภทที่ใช้งานได้จริงในการค้าระหว่างประเทศ L/C ที่มิได้ระบุว่าเป็น L/C ที่เพิกถอนได้ในทางปฏิบัติจะถือว่าเป็น L/C ที่เพิกถอนไม่ได้ ข้อควรระวังในการเปิด L/C ในการเปิด L/C ไปซื้อสินค้าจากผู้ขายในต่างประเทศ ผู้ซื้อควรปฏิบัติดังนี้ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ขายให้แน่ชัดเสียก่อน ซึ่งอาจกระทำได้โดยการไปเยี่ยมโรงงานของผู้ขายหรือให้ธนาคารเป็นผู้ตรวจสอบให้ ตรวจสอบว่าเอกสารและเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิด L/C เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ ศึกษาข้อกำหนดของทางราชการเกี่ยวกับสินค้าที่จะนำเข้า เช่น การควบคุมการนำเข้า หรือมีอากรพิเศษหรือไม่ เป็นต้น

6 International Trade Contract
Seller Buyer Communicate and Sign contract

7 L/C and International Trade Contract
Buyer's bank and Seller bank communicate and confirm L/C Seller Buyer Request L/C Confirm L/C Seller Bank Buyer Bank Communicate the L/C

8 Seller deliver the goods to a carrier in exchange for a bill of lading
BL Seller Carrier Buyer BL Request L/C Confirm L/C Seller Bank Buyer Bank Communicate the L/C

9 Seller provides BL to bank in exchange for payment
Carrier Buyer BL Payment Request L/C Seller Bank Buyer Bank Communicate the L/C

10 Seller provides BL to bank in exchange for payment
Carrier Buyer BL BL Payment Request L/C Seller Bank Buyer Bank Communicate the L/C

11 Seller's bank exchanges bill of lading for payment from buyer's bank
Seller's bank exchanges bill of lading for payment from buyer's bank. Buyer's bank exchanges bill of lading for payment from the buyer Seller Carrier Buyer BL Payment BL Payment Seller Bank Buyer Bank Communicate BL and L/C

12 To receive payment, an exporter or shipper must present the documents required by the letter of credit. Typically, the payee presents a document proving the goods were sent instead of showing the actual goods. The Original Bill of Lading (BOL) is normally the document accepted by banks as proof that goods have been shipped. However, the list and form of documents is open to negotiation and might contain requirements to present documents issued by a neutral third party evidencing the quality of the goods shipped, or their place of origin or place. Typical types of documents in such contracts might include:[ ที่มา Wikipedia-

13 Financial Documents Bill of Exchange, Co-accepted Draft Commercial Documents Invoice, Packing list Shipping Documents Transport Document, Insurance Certificate, Commercial, Official or Legal Documents Official Documents License, Embassy legalization, Origin Certificate, Inspection Certificate, Phytosanitary certificate Transport Documents Bill of lading (ocean or multi-modal or Charter party), Airway bill, Lorry/truck receipt, railway receipt, CMC Other than Mate Receipt, Forwarder Cargo Receipt, Deliver Challan...etc Insurance documents Insurance policy, or Certificate but not a cover note.

14 ตัวอย่างการขอ L/C จากธนาคารต่างๆ
EXIM Bank Kasikorn


ดาวน์โหลด ppt เลตเตอร์ออฟเครดิตหรือ ตราสารเครดิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google