งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางปฏิบัติในการยื่นขอรับความ เห็นชอบ กรมธรรม์ประกันวินาศภัยและอัตรา เบี้ยประกันภัย 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางปฏิบัติในการยื่นขอรับความ เห็นชอบ กรมธรรม์ประกันวินาศภัยและอัตรา เบี้ยประกันภัย 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางปฏิบัติในการยื่นขอรับความ เห็นชอบ กรมธรรม์ประกันวินาศภัยและอัตรา เบี้ยประกันภัย 1

2 ขั้นตอนการยื่นขอรับความเห็นชอบ ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ขั้นตอนการยื่นขอรับความเห็นชอบ ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย บริษัทเตรียม เอกสาร ครบถ้วน E-mail nonlifeproduct@oic. or.th เพื่อคำนวณ ค่าธรรมเนียมและรับ ใบสั่งชำระ ค่าธรรมเนียม ชำระ ค่าธรรมเนียม และยื่น เอกสารที่ สำนักงาน คปภ. เจ้าหน้าที่ พิจารณา ติดต่อบริษัท เพื่อสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม ( หากมี ) เสนอนาย ทะเบียน พิจารณา เห็นชอบ นายทะเบียน เห็นชอบ แจ้งบริษัท บริษัทรับเอกสาร โดยถือหนังสือมอบ อำนาจพร้อม จดหมายระบุว่ารับ เอกสารแล้ว 2

3 ขั้นตอนการยื่นขอรับความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ ประกันวินาศภัย File and Use ขั้นตอนการยื่นขอรับความเห็นชอบผลิตภัณฑ์ ประกันวินาศภัย File and Use บริษัทเตรียม เอกสาร ครบถ้วน E-mail nonlifeproduct@oic.o r.th เพื่อคำนวณ ค่าธรรมเนียมและรับ ใบสั่งชำระ ค่าธรรมเนียม ชำระ ค่าธรรมเนียม และยื่น เอกสารที่ สำนักงาน คปภ. เจ้าหน้าที่รับ เอกสารและ ประทับตรา บริษัทรับเอกสาร กลับและใช้แบบ และข้อความ / อัตราได้ทันที 3

4 เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอรับความเห็นชอบ แบบและข้อความ กรมธรรม์ประกันภัย / เอกสารแนบท้าย / เอกสารประกอบ เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอรับความเห็นชอบ แบบและข้อความ กรมธรรม์ประกันภัย / เอกสารแนบท้าย / เอกสารประกอบ ใบคำขอรับความเห็นชอบ ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท ( ถ้ามี ) สำเนาใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียม แบบและข้อความที่ขอรับความเห็นชอบโดยใช้หัวกระดาษ บริษัท จำนวน 3 ชุด เอกสารสรุปสาระสำคัญ เงื่อนไขทั่วไป ความคุ้มครอง และ ข้อยกเว้น จดหมายเรียนนายทะเบียน พร้อมระบุชื่อเจ้าหน้าที่ ประสานงานของบริษัท สำเนาแบบและข้อความที่นายทะเบียนเคยเห็นชอบที่ใช้ อ้างอิง ( กรณีเช่น ต่ออายุ แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและ ข้อความ ขอรับความเห็นชอบเอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม ฯลฯ ) ข้อมูลอื่นๆ เช่น เปรียบเทียบแบบที่คล้ายคลึงกัน สรุปการ แก้ไขเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 4

5 เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอรับความเห็นชอบ อัตราเบี้ยประกันภัย เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอรับความเห็นชอบ อัตราเบี้ยประกันภัย ใบคำขอรับความเห็นชอบ ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท ( ถ้ามี ) สำเนาใบเสร็จชำระค่าธรรมเนียม จดหมายเรียนนายทะเบียน พร้อมระบุชื่อเจ้าหน้าที่ ประสานงานของบริษัท อัตราเบี้ยประกันภัยที่ขอรับความเห็นชอบโดยใช้หัวกระดาษ บริษัท จำนวน 3 ชุด สถิติ / ที่มาของข้อมูล แสดงวิธีคำนวณ พร้อมสมมุติฐานที่ใช้ สำเนาแบบและข้อความ / อัตราเบี้ยประกันภัยที่นายทะเบียน เคยให้ความเห็นชอบ ที่ใช้อ้างอิง ผลการรับประกันภัย ( กรณีต่ออายุ ) 5

6 แนวทางการพิจารณาแบบและข้อความ ไม่ขัดหลักกฎหมาย ไม่ขัดหลักการประกันภัย ใช้เงื่อนไขมาตรฐาน เช่น อนุญาโตตุลาการ การจ่าย ค่าสินไหมทดแทน Freelook ( กรณีประกันภัยทาง โทรศัพท์ ) ฯลฯ รูปแบบกรมธรรม์ประกันภัย ประกอบด้วย หน้าตาราง คำจำกัดความ ความคุ้มครอง เงื่อนไขทั่วไป และ ข้อยกเว้นทั่วไป ตัวอักษร ตัวสะกด ถูกต้อง ฐานะทางการเงินของบริษัทมั่นคง โดยพิจารณา เงินกองทุน อัตราการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) จำนวนเรื่องร้องเรียน ฯลฯ 6

7 แนวทางการพิจารณาแบบและข้อความ ภาษาอังกฤษ ใช้เฉพาะกรณีผู้เอาประกันภัยเป็นชาวต่างชาติ จะต้องมีคำแปล / สรุปสาระสำคัญ พร้อมหนังสือรับรอง ความถูกต้องของการแปล กรณีผู้เอาประกันภัยเฉพาะราย จะต้องมีหนังสือยินยอม ใช้กรมธรรม์ประกันภัยเป็นภาษาอังกฤษจากผู้เอา ประกันภัย (Letter of Consent) แนวทางการพิจารณาเช่นเดียวกับภาษาไทย 7

8 แนวทางการพิจารณาอัตราเบี้ยประกันภัย แสดงวิธีการคำนวณที่มาของอัตราเบี้ยประกันภัยโดย ละเอียด พร้อมระบุสมมุติฐานที่ใช้ กรณีต่ออายุ จะต้องแสดงผลการรับประกันภัยที่ผ่านมา ฐานะทางการเงินของบริษัทมั่นคง โดยพิจารณา เงินกองทุน อัตราการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) จำนวนเรื่องร้องเรียน ฯลฯ 8


ดาวน์โหลด ppt แนวทางปฏิบัติในการยื่นขอรับความ เห็นชอบ กรมธรรม์ประกันวินาศภัยและอัตรา เบี้ยประกันภัย 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google