งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Service Profile บริการ / ทีม : ……………………………. โรงพยาบาลนครปฐม วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28/10/2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Service Profile บริการ / ทีม : ……………………………. โรงพยาบาลนครปฐม วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28/10/2009."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Service Profile บริการ / ทีม : ……………………………. โรงพยาบาลนครปฐม วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28/10/2009

2 นโยบาย / จุดเน้นขององค์กร จุดเน้นในการพัฒนา กระบวนการหลัก / การทำงานของทีม ความเสี่ยง / โอกาสพัฒนา แผนปฏิบัติการ / วัตถุประสงค์ กิจกรรม / โครงการพัฒนา เครื่องชี้วัด / การประเมิน เป้าประสงค์ (Goal) ความมุ่งหมาย (Purpose Statement) ประเด็นสำคัญคุณภาพ มาตรฐานบทที่เกี่ยวข้อง ความต้องการของผู้รับผลงาน / การประสานทีม SERVICE PROFILE เครื่องมือในการวิเคราะห์หน่วยงาน,, ทีม Purpose Performance Process 2

3 3 บริการ / ทีม : ……………….. บริบท (Context) ความมุ่งหมาย (Purpose):………………………………………… เป้าประสงค์ (Goal):………………………………………

4 4 บริการ / ทีม : ……………….. บริบท (Context) โครงสร้างทีม (Team Structure):

5 5 บริการ / ทีม : ………………… บริบท (Context) ความต้องการของผู้รับผลงานสำคัญ : ความต้องการในการประสานงานภายในที่สำคัญ :

6 ประสานทีม + ข้อมูล เป้าหมาย + ทิศทางองค์กร 1.Patient Safety + Staff Safety 2.Medical record completeness หน่วยงาน ระบบ สรุป : ทีม กับ การพัฒนา คุณภาพ Team objective/Role 6

7 ประสานทีม + ข้อมูล ทีมนำ รพ. หน่วยงาน ทีม IC ทีม...... ทีม..... ทีม RM การทำงานของทีม (Team Process) PCT Team objective/Role การทำงาน ตัวชี้วัด 7

8 8 Hospital Indicators Program Indicators Project Indicators Unit Indicators Team 1 Indicators Team 2 Indicators Team 3 Indicators Unit Indicators Project Indicators Program Indicators

9 9 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด การ พัฒนา ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ / ความท้าทายที่สำคัญ เป้าหมาย / วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและผลลัพธ์ กิจกรรมพัฒนา บริการ / ทีม : …………………. ประเด็น สำคัญ Objectives ตัวชี้วัด targetdata ความเสี่ยง / โอกาสพัฒนา Action plan +Timeframe 1 2 3 4

10 10 บริการ / ทีม : ………………… บริบท (Context) จุดเน้นในการพัฒนา : 1. 2. 3. 4. 5.

11 กิจกรรมทบทวนคุณภาพ (12 กิจกรรม ) การทบทวนคำร้องเรียน การทบทวนเมื่อส่งต่อ / ขอย้าย / ปฏิเสธการรักษา การทบทวนข้างเตียง (C3THER) การทบทวนโดยผู้ชำนาญกว่า การทบทวนการติดเชื้อในโรงพยาบาล การทบทวนความคลาดเคลื่อนทางยา / ผลไม่พึงประสงค์จากยา การทบทวนเหตุการณ์สำคัญ / เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ การทบทวนเวชระเบียน การทบทวนการใช้ข้อมูลวิชาการ (Scientific Evidence Review) การทบทวนการใช้ทรัพยากร (UR) การทบทวนตัวชี้วัด (KPI Review) Team Specific Activities Hospital-wide Combination บริการ / ทีม :……………….. การทบทวนความเสี่ยง


ดาวน์โหลด ppt 1 Service Profile บริการ / ทีม : ……………………………. โรงพยาบาลนครปฐม วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28/10/2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google