งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Service Profile บริการ/ทีม: ……………………………. โรงพยาบาลนครปฐม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Service Profile บริการ/ทีม: ……………………………. โรงพยาบาลนครปฐม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Service Profile บริการ/ทีม: ……………………………. โรงพยาบาลนครปฐม
Template สำหรับการบันทึก Service Profile ชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับทีมงานต่างๆ จะนำไปใช้บันทึกข้อมูลที่ทางทีมงานจัดทำไว้ หรือกำลังจะเริ่มจัดทำใหม่ แนวคิดสำคัญที่เป็นพื้นฐานของการออกแบบ template นี้ได้แก่ 1) การสรุปข้อมูลสำคัญในลักษณะ One Page Summary 2) การแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน และการเชื่อมโยงกับข้อมูลที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้น 3) ความสามารถในการเพิ่มเติมข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย ซึ่งทำได้ง่าย 4) Service ในที่นี้อาจจะเป็นโครงสร้างในระดับใดก็ได้ เช่น OPD, OPD อายุรกรรม, คลินิกเบาหวาน ขึ้นกับเอกลักษณ์ของการทำงานของโครงสร้างดังกล่าว ที่สำคัญคือควรใช้ Core Values เรื่อง Customer Focus และ Teamwork เป็นหลักสำคัญในการกำกับวิธีคิดและการตัดสินใจ 5) ทีมในที่นี้อาจจะเป็น Clinical Lead Team, Patient Care Team หรือทีมอื่นๆ ที่ต้องการวิเคราะห์งานของตนเองอย่างเป็นระบบ ข้อความใน Notes Page เหล่านี้สามารถลบออกได้และบันทึกข้อมูลในส่วนที่เป็นคำขยายความของทีมงานเองแทน วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 28/10/2009

2 ความมุ่งหมาย(Purpose Statement)
มาตรฐานบทที่เกี่ยวข้อง ความต้องการของผู้รับผลงาน/การประสานทีม นโยบาย/ จุดเน้นขององค์กร ประเด็นสำคัญคุณภาพ ความมุ่งหมาย(Purpose Statement) Purpose จุดเน้น ในการพัฒนา กระบวนการหลัก/ การทำงานของทีม เป้าประสงค์(Goal) Process ความเสี่ยง/ โอกาสพัฒนา Performance เครื่องชี้วัด/ การประเมิน แผนปฏิบัติการ/ วัตถุประสงค์ กิจกรรม/ โครงการพัฒนา SERVICE PROFILEเครื่องมือในการวิเคราะห์หน่วยงาน,,ทีม

3 บริบท (Context) บริการ/ทีม: ………………..
ความมุ่งหมาย (Purpose):………………………………………… เป้าประสงค์ (Goal):……………………………………… บริบท (context) คือการทำความเข้าใจลักษณะเฉพาะของหน่วยงานเอง อาจจะเป็นลักษณะภายในหรือสิ่งแวดล้อมของการทำงานก็ได้ หัวข้อที่กำหนดให้ไว้เป็นแนวทางในการพิจารณา ทั้งนี้การพิจารณาว่าลักษณะหรือปัจจัยใดที่จะมีความสำคัญ ควรมุ่งเน้นพิจารณาว่าอะไรที่มีความสำคัญต่อการออกแบบวิธีการทำงาน การวางแผน การตัดสินใจ ทีมงานควรแปลความหมายของข้อมูลมาเป็นสารสนเทศที่ให้ความหมาย เช่น ในหัวข้อศักยภาพและข้อจำกัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน แทนที่จะระบุเพียงจำนวนของผู้ปฏิบัติงานที่สำคัญ ควรจะมองตนเองให้ออกว่าเมื่อเทียบกับภาระความรับผิดชอบแล้ว ผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่มีความเพียงพอหรือไม่ มีอะไรที่เป็นศักยภาพหรือข้อเด่น และมีอะไรที่เป็นข้อจำกัด หัวข้อสุดท้ายที่เพิ่มเติมเข้ามาคือประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานพิจารณาถึงโอกาสในการนำแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพมาปฏิบัติในลักษณะบูรณาการกับงานประจำ เช่น ปัญหาสุขภาพสำคัญ, intervention, แนวคิดการทำงาน

4 บริบท (Context) บริการ/ทีม: ……………….. โครงสร้างทีม (Team Structure):
ทีมงานควรแปลความหมายของข้อมูลมาเป็นสารสนเทศที่ให้ความหมาย เช่น ในหัวข้อศักยภาพและข้อจำกัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน แทนที่จะระบุเพียงจำนวนของผู้ปฏิบัติงานที่สำคัญ ควรจะมองตนเองให้ออกว่าเมื่อเทียบกับภาระความรับผิดชอบแล้ว ผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่มีความเพียงพอหรือไม่ มีอะไรที่เป็นศักยภาพหรือข้อเด่น และมีอะไรที่เป็นข้อจำกัด หัวข้อสุดท้ายที่เพิ่มเติมเข้ามาคือประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานพิจารณาถึงโอกาสในการนำแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพมาปฏิบัติในลักษณะบูรณาการกับงานประจำ เช่น ปัญหาสุขภาพสำคัญ, intervention, แนวคิดการทำงาน

5 บริบท (Context) บริการ/ทีม: ………………… ความต้องการของผู้รับผลงานสำคัญ:
ความต้องการในการประสานงานภายในที่สำคัญ: บริบท (context) คือการทำความเข้าใจลักษณะเฉพาะของหน่วยงานเอง อาจจะเป็นลักษณะภายในหรือสิ่งแวดล้อมของการทำงานก็ได้ หัวข้อที่กำหนดให้ไว้เป็นแนวทางในการพิจารณา ทั้งนี้การพิจารณาว่าลักษณะหรือปัจจัยใดที่จะมีความสำคัญ ควรมุ่งเน้นพิจารณาว่าอะไรที่มีความสำคัญต่อการออกแบบวิธีการทำงาน การวางแผน การตัดสินใจ ทีมงานควรแปลความหมายของข้อมูลมาเป็นสารสนเทศที่ให้ความหมาย เช่น ในหัวข้อศักยภาพและข้อจำกัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน แทนที่จะระบุเพียงจำนวนของผู้ปฏิบัติงานที่สำคัญ ควรจะมองตนเองให้ออกว่าเมื่อเทียบกับภาระความรับผิดชอบแล้ว ผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่มีความเพียงพอหรือไม่ มีอะไรที่เป็นศักยภาพหรือข้อเด่น และมีอะไรที่เป็นข้อจำกัด หัวข้อสุดท้ายที่เพิ่มเติมเข้ามาคือประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานพิจารณาถึงโอกาสในการนำแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพมาปฏิบัติในลักษณะบูรณาการกับงานประจำ เช่น ปัญหาสุขภาพสำคัญ, intervention, แนวคิดการทำงาน

6 สรุป: ทีม กับ การพัฒนาคุณภาพ
เป้าหมาย+ทิศทางองค์กร Patient Safety + Staff Safety Medical record completeness ระบบ ระบบ ประสานทีม+ข้อมูล Team objective/Role ระบบ ระบบ หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน

7 การทำงานของทีม (Team Process)
ทีมนำ รพ. ทีม RM ทีม IC ประสานทีม+ข้อมูล PCT Team objective/Role ทีม ทีม..... การทำงาน ตัวชี้วัด หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน

8 Hospital Indicators Team 3 Indicators Team 1 Indicators Team 2
Unit Indicators Unit Indicators Unit Indicators Unit Indicators Program Indicators Program Indicators Project Indicators Project Indicators

9 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด การพัฒนา
บริการ/ทีม: …………………. ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ /ความท้าทายที่สำคัญ เป้าหมาย/ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและผลลัพธ์ กิจกรรมพัฒนา ประเด็นสำคัญ Objectives ตัวชี้วัด target data ความเสี่ยง/โอกาสพัฒนา Action plan +Timeframe 1 2 3 4 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด การพัฒนา เป็นหน้าสำคัญที่จะแสดงความเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ กับเป้าหมายหลักของบริการ/ทีม ข้อมูลที่บันทึกในหน้านี้จะเป็นเพียงหัวข้อสั้นๆ และสามารถ link ไปสู่รายละเอียดในเรื่องตัวชี้วัดและกิจกรรมพัฒนาที่เกี่ยวข้องได้ ตัวอย่างการตรวจสอบความเชื่อมโยง 1) เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน สอดคล้องกับประเด็นคุณภาพที่สำคัญและความท้าทายที่สำคัญของหน่วยงานหรือไม่ 2) ตัวชี้วัดสำคัญ สามารถระบุการบรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้หรือไม่ 3) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพต่างๆ สอดคล้องและจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้หรือไม่

10 บริบท (Context) บริการ/ทีม: ………………… จุดเน้นในการพัฒนา: 1. 2. 3. 4. 5.
ทีมงานควรแปลความหมายของข้อมูลมาเป็นสารสนเทศที่ให้ความหมาย เช่น ในหัวข้อศักยภาพและข้อจำกัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน แทนที่จะระบุเพียงจำนวนของผู้ปฏิบัติงานที่สำคัญ ควรจะมองตนเองให้ออกว่าเมื่อเทียบกับภาระความรับผิดชอบแล้ว ผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่มีความเพียงพอหรือไม่ มีอะไรที่เป็นศักยภาพหรือข้อเด่น และมีอะไรที่เป็นข้อจำกัด หัวข้อสุดท้ายที่เพิ่มเติมเข้ามาคือประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานพิจารณาถึงโอกาสในการนำแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพมาปฏิบัติในลักษณะบูรณาการกับงานประจำ เช่น ปัญหาสุขภาพสำคัญ, intervention, แนวคิดการทำงาน

11 กิจกรรมทบทวนคุณภาพ (12 กิจกรรม)
บริการ/ทีม:……………….. กิจกรรมทบทวนคุณภาพ (12 กิจกรรม) Team Specific Activities Combination Hospital-wide การทบทวนข้างเตียง (C3THER) การทบทวนคำร้องเรียน การทบทวนเมื่อส่งต่อ / ขอย้าย / ปฏิเสธการรักษา การทบทวนโดยผู้ชำนาญกว่า การทบทวนความเสี่ยง การทบทวนการติดเชื้อในโรงพยาบาล การทบทวนความคลาดเคลื่อนทางยา/ผลไม่พึงประสงค์จากยา การทบทวนเหตุการณ์สำคัญ / เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ การทบทวนเวชระเบียน กิจกรรมทบทวนคุณภาพ หน้านี้เป็นเสมือนสารบัญที่จะ link ไปสู่รายละเอียดของกิจกรรมทบทวนต่างๆ ซึ่งใน template นี้ได้ทำ link ไว้ให้แล้วเพื่อความสะดวก บริการ/ทีมงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานคลินิกบริการสามารถลบ slide ในส่วนนี้ออกได้ทั้งหมด การจัดแบ่งกิจกรรมทบทวนเป็น 3 กลุ่ม เพื่อช่วยให้ทีมเห็นชัดเจนว่างานใดเป็นสิ่งที่จะต้องทำด้วยตนเอง งานใดเป็นสิ่งที่จะต้องทบทวนร่วมกับระบบใหญ่ของโรงพยาบาล ซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นไปตามที่จัดกลุ่มไว้เสมอไป การทบทวนการใช้ข้อมูลวิชาการ (Scientific Evidence Review) การทบทวนการใช้ทรัพยากร (UR) การทบทวนตัวชี้วัด (KPI Review)


ดาวน์โหลด ppt Service Profile บริการ/ทีม: ……………………………. โรงพยาบาลนครปฐม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google