งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รศ. นพ. จรัล กังสนารักษ์ รศ. นพ. จรัล กังสนารักษ์ Risk management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รศ. นพ. จรัล กังสนารักษ์ รศ. นพ. จรัล กังสนารักษ์ Risk management."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รศ. นพ. จรัล กังสนารักษ์ รศ. นพ. จรัล กังสนารักษ์ Risk management

2 การบริหารจัดการความ เสี่ยง 1. แผนพัฒนาคุณภาพด้านความปลอดภัย แผนพัฒนาคุณภาพด้านความปลอดภัย ทุกทีมทุกหน่วยงาน ต้องนำ 4 เข็มมุ่งไป หาบริบท แล้ว imply 2. แผนยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการความเสี่ยง

3 1. นโยบายบริหารความเสี่ยง นโยบายบริหารความเสี่ยง 2.RM monitoring (RMT/RMC/PSC/ โปรแกรม ) 3. แนวทางการรายงานอุบัติการณ์และ การรายงานทาง EIR 4. แนวทางปฏิบัติที่ RMC/ ผู้บริหาร ต้องการให้ Fa กลาง / หน่วยงาน นำไป เชื่อมกับหน่วยงาน เป้าหมายในการนำเสนอ

4 โปรแกรมความเสี่ยง ของรพ. 1. Clinical Risk และ อุบัติการณ์ ทางคลินิก 2. สิทธิผู้ป่วย 3. ข้อร้องเรียน 4. IC - ICC 5. ความคลาดเคลื่อนทางยา - พ. ย. พ. 6. สิ่งแวดล้อม / ความปลอดภัย / อัคคีภัย 7. อาชีวอนามัย

5 2.Patient safety indicators 1. Suandok safety goal Hospital Clinical risk

6 Suandok Patient Safety Goals 2007 1. ระบุผิดตัว ( Patient Identification ) 2. น่ากลัวเรื่องยา (Medication Safety) 3. ดูแลล่าช้า (Delayed Rescue) 4. ปัญหาเลือดผิด (Blood /Medication /IV Fluid Transfusion) 5.Sepsis ต้องทบทวน (Health Care- Associated Infection) 6. ลื่นล้มตกเตียง (Falling)

7 2.Patient safety indicators 2.1 Indicators 2.1 Indicators. overview overview 2.2 Response 1. Suandok safety goal Hospital Clinical risk

8 1. นโยบายบริหารความเสี่ยง 2.RM monitoring (RMT/RMC/PSC/ โปรแกรม ) 3. แนวทางการรายงานอุบัติการณ์และ การรายงานทาง EIR 4. แนวทางปฏิบัติที่ RMC/ ผู้บริหาร ต้องการให้ Fa กลาง / หน่วยงาน นำไป เชื่อมกับหน่วยงาน เป้าหมายในการนำเสนอ

9 ไม่ รุนแรง รุนแรง * * ปัญหาเกิดขึ้นใน หน่วยงาน หน่วยงาน บริหาร จัดการ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ภาควิชา / PCT หน่วยงานสังกัดคณะ ( ผ่านสำนักงาน เลขานุการคณะ ) ฝ่ายการพยาบาล / หน่วยงานสังกัด โรงพยาบาล ( ผ่านงาน เลขานุการ รพ.) PSC** (Patient safety committee Feed back คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงโรงพยาบาล ** PSC หมายถึง Patient safety coordinators ประกอบด้วย 1 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 2. รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่ดูแลฝ่ายการพยาบาล Feed back Flow การรายงาน อุบัติการณ์ Feed back EIR

10 1. นโยบายบริหารความเสี่ยง 2.RM monitoring (RMT/RMC/PSC/ โปรแกรม ) 3. แนวทางการรายงานอุบัติการณ์และ การรายงานทาง EIR 4. แนวทางปฏิบัติที่ RMC/ ผู้บริหาร ต้องการให้ Fa กลาง / หน่วยงาน นำไป เชื่อมกับหน่วยงาน เป้าหมายในการนำเสนอ

11 บทบาทของ FA ในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เป็นตัวแทนของ RMT นำข้อมูลจาก PCT+ หน่วยงาน เกี่ยวกับ Pt safety indicators, 1.1 Safety goal, Pt safety indicators, Clinical risk Clinical risk 1.2 ติดตามการแก้ไขอุบัติการณ์สำคัญจาก ที่ประชุม PCT, I.S. 1.3 สรุปให้ FA กลางนำเสนอในที่ประชุม RMT ทุกเดือน

12 ฝ่ายการพยาบาล 1.Concentration เพิ่มขึ้นในด้าน identification โดยเฉพาะ การให้ยาและเลือด 2. C3THER ( format)( format) 2.1 แบบ form ที่ชัดเจน 2.2 เน้น Care  Risk(implement)  แผนการรักษา Continue เน้น customize risk 3. Risk level E+ ได้รับ RCA ในสัดส่วนเท่าใด เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร

13 ICC 1.Target (organ/device) related sepsis control 2.UP/IP + early detection sepsis 3. ร่วมกับ PTC เรื่อง Antibiotic review in sepsis

14 Risk in Back office 1.Mapping 2.Implement


ดาวน์โหลด ppt รศ. นพ. จรัล กังสนารักษ์ รศ. นพ. จรัล กังสนารักษ์ Risk management.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google