งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3000 – 0201 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ ครูวุฒิชัย คำมีสว่าง ค. อ. บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพสอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3000 – 0201 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ ครูวุฒิชัย คำมีสว่าง ค. อ. บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพสอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3000 – 0201 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ ครูวุฒิชัย คำมีสว่าง ค. อ. บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพสอง

2 หน่วยที่ 1 คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป - ความหมายของคอมพิวเตอร์ - องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ - ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ - ซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์ - โปรแกรมสำเร็จรูป

3 ความหมายของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ (Computer) คือ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสามารถในการคำนวณอัตโนมัติ ตามคำสั่ง

4 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ - ฮาร์ดแวร์ (Hardware) - ซอฟต์แวร์ (Software) - บุคลากร (Peopleware) - ข้อมูล / สารสนเทศ (Data/Information) - กระบวนการทำงาน (Procedure)

5 ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ (Computer Hardware) - หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) - หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit) - หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) - หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit) - หน่วยความจำสำรอง (Secondary Memory Unit)

6 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Computer Software) การแบ่งเชิงเทคนิค - ซอฟต์แวร์ระบบ (System/Infrastructure software) - โปรแกรมประยุกต์ หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application software) - โปรแกรมอัตถประโยชน์ (Tools/Utilities)

7 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Computer Software) การแบ่งตามรูปแบบการส่งมอบ - ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป หรือโปรแกรมสำเร็จรูป (Package software) - ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาตามคำสั่งเฉพาะทาง (Outsources software development)

8 ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (Computer Software) การแบ่งตามประเภทการนำไปใช้งานหลัก - ซอฟต์แวร์ช่วยในการบริหารจัดการทั่วไป (Enterprise software) - ซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์พกพาขนาดเล็ก (Mobile applications software) - ซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว (Embedded System Software)

9 โปรแกรมสำเร็จรูป (Package Software) คือ ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในสำนักงานทั่วๆ ไป สร้างโดยบริษัทที่มีความชำนาญ ในด้านนั้นๆ โดยเฉพาะ

10 - โปรแกรมประมวลผลคำ - โปรแกรมตารางงาน - โปรแกรมนำเสนอผลงาน - โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล - โปรแกรมเว็บเพ็จ โปรแกรมสำเร็จรูป (Package Software)

11 - โปรแกรมสื่อสารระยะไกล - โปรแกรมเขียนแบบ - โปรแกรมกราฟิกส์ - โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โปรแกรมสำเร็จรูป (Package Software)


ดาวน์โหลด ppt 3000 – 0201 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ ครูวุฒิชัย คำมีสว่าง ค. อ. บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพสอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google