งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ สทส. “ สุข ที่สุด ”. ส่วนที่ 1 1. การสนับสนุน องค์กร และ การมีส่วนร่วมของ ผู้ปฏิบัติงาน สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ สทส. “ สุข ที่สุด ”. ส่วนที่ 1 1. การสนับสนุน องค์กร และ การมีส่วนร่วมของ ผู้ปฏิบัติงาน สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ สทส. “ สุข ที่สุด ”

2 ส่วนที่ 1 1. การสนับสนุน องค์กร และ การมีส่วนร่วมของ ผู้ปฏิบัติงาน สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ

3 1. การสนับสนุน ขององค์กร 1.1 มีการลง ลายมือเป็น ลายลักษณ์ อักษร 1.2 มีประกาศ เป็นลายลักษณ์ อักษร 1.3 มีคำสั่ง แต่งตั้ง คณะทำงาน สร้างสุข องค์กร สทส. ผู้บริหารให้การ สนับสนุน โดยกำหนด เป็นนโยบาย สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ

4 1. มีการลง ลายมือ เป็นลาย ลักษณ์อักษร สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ

5 2. มีประกาศ เป็นลาย ลักษณ์อักษร ชั้น 6 สทส. ชั้น 1 กองทุน ผู้สูงอายุ สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ

6 3. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน สร้างสุของค์กร สทส. สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ

7 กำหนดและ เลือกใช้วิธีการ ติดต่อสื่อสาร ภายในองค์กร 2.1 การสื่อสารแบบทางเดียว (One Way) 2.2 การสื่อสารแบบ 2 ช่องทาง ( สามารถโต้ตอบได้ ) 2. การ ติดต่อสื่อสาร สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ

8 2.1 การสื่อสาร แบบทางเดียว (One Way) ปิดประกาศ เช่น ผนังบอร์ด เสียงตามสาย เช่น การจัดรายการ สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ

9 2.2 การสื่อสารแบบ 2 ช่องทาง ( สามารถ โต้ตอบได้ ) *Faceb ook *Li ne สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ

10 3. การตรวจติดตาม ทบทวน และประเมินผล 3.1 มีแผนการ ดำเนินงาน 3.2 รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ

11 3. การตรวจติดตาม ทบทวน และประเมินผล ( ต่อ ) 1. ด้านสุขภาพ 2. ด้านการเงิน 3. ด้านสุขภาพจิตใจ 4. ด้านสังคม 5. ด้านความรู้สู่การเป็น ผู้สูงอายุที่มีความสุข - กฎหมาย - การใช้ชีวิตหลังเกษียณ - การจัดสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมเพื่อ ความปลอดภัย ในวัยสูงอายุ

12 แบบสำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจการ สร้างสุขในองค์กร

13 4. การมีส่วนร่วมของ ผู้ปฏิบัติงาน 4. มี เอกสารอ้างอิ ง 4.1 HAPPY BODY 4.2 HAPPY HEART 4.3 HAPPY RELAX 4.4 HAPPY BRAIN 4.5 HAPPY SOUL 4.6 HAPPY MONEY 4.7 HAPPY FAMILY 4.8 HAPPY SOCIETY สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ

14 HAPPY BODY สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ กิจกรรม 5 ส. ทุกเย็นวันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน รณรงค์งด สูบบุหรี่ " แค่ขยับ = ออกกำลังกาย "

15 HAPPY HEART สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ กิจกรรมอวยพรวันเกิด ( จัดบอร์ด และส่งการ์ดอวยพรวัน เกิด ) @^_^@ กิจกรรมถ่ายทอดภูมิ ปัญญาด้านต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ สทส. @^_^@

16 HAPPY RELAX มุมสำหรับออกกำลัง กาย กิจกรรมพักผ่อนสายตา สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ

17 HAPPY BRAIN กิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับอาเซียนผ่าน เสียงตามสาย กิจกรรมแนะนำหนังสือน่า อ่าน กิจกรรมตอบคำถามชิง รางวัล Happy Question สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ

18 HAPPY SOUL กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ประเพณี / กิจกรรมทางศาสนา และร่วมตอบ คำถามผ่านไลท์ สทส. ที่รัก สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ

19 HAPPY MONEY บัญชีครัวเรือน เพื่อวางแผนการ ใช้จ่ายของตนเอง ผ่าน โปรแกรม MS Office Excel การขายผักปลอดสารพิษ ที่ปลูกเองที่บ้าน สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ

20 HAPPY FAMILY สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ รับประทานอาหาร ร่วมกัน ชาว สทส. ด้วยรักและห่วงใย ส่ง กำลังใจให้เธอ กิจกรรมร่วม ไว้อาลัย ครอบครัวสุขสันต์

21 HAPPY SOCIETY กิจกรรมบริจาค โลหิต ณ สภากาชาด ไทย กิจกรรม บริจาคเสื้อผ้า และอุปกรณ์ สิ่งของ กิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ

22 ส่วนที่ 2 เกณฑ์ “ สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมี ชีวิตชีวา ” สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ

23 1. ความสะอาด ปลอดภัย 1.1 กำหนดพื้นที่อย่างชัดเจน * มีป้ายบอกจุดที่แสดงถึงการจัดแบ่งพื้นที่ต่างๆ อย่างชัดเจน 1.2 ไม่แขวนวัสดุต่างๆ ตามเสา หรือผนัง * จำนวนวัสดุต่างๆ ติดบนเสาไม่เกิน 4 ชิ้น 1.3 ตู้เก็บของ หรือชั้นวางของอยู่ในสภาพที่ดี * ติดป้ายแสดงชนิดสิ่งของต่างๆ ชัดเจน สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ

24 2. มี ชีวิตชีว า มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ มีกล่องรับความคิดเห็น และกระดานสนทนา ( ไลทล์ สทส. ที่รัก ) มีสถาน ที่เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร มีองค์ความรู้ด้านการ ส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม มีองค์ความรู้ ด้านส่งเสริม สุขภาพและ สิ่งแวดล้อม สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ

25


ดาวน์โหลด ppt โครงการ สทส. “ สุข ที่สุด ”. ส่วนที่ 1 1. การสนับสนุน องค์กร และ การมีส่วนร่วมของ ผู้ปฏิบัติงาน สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google