งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ ผู้บริหารให้การสนับสนุนโดยกำหนด เป็นนโยบาย ผู้บังคับบัญชา 1. มีการลงลายมือเป็น ลายลักษณ์อักษร 2. มีประกาศเป็นลาย ลักษณ์อักษร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ ผู้บริหารให้การสนับสนุนโดยกำหนด เป็นนโยบาย ผู้บังคับบัญชา 1. มีการลงลายมือเป็น ลายลักษณ์อักษร 2. มีประกาศเป็นลาย ลักษณ์อักษร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ

3 ผู้บริหารให้การสนับสนุนโดยกำหนด เป็นนโยบาย ผู้บังคับบัญชา 1. มีการลงลายมือเป็น ลายลักษณ์อักษร 2. มีประกาศเป็นลาย ลักษณ์อักษร 1. การสนับสนุน ขององค์กร สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานสร้างสุข 3. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานสร้างสุข องค์กร สทส. องค์กร สทส.

4 1. มีการลงลายมือเป็นลายลักษณ์อักษร สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ

5 ชั้น 6 สทส. 2. มีประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ ชั้น 1 กองทุน ผู้สูงอายุ

6 3. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน สร้างสุของค์กร สทส.

7 กำหนดและเลือกใช้วิธีการติดต่อสื่อสาร ภายในองค์กร 1. มีการสื่อสารแบบทางเดียว (one way) * ปิดประกาศ เช่น ผนังบอร์ด บริเวณ ต้นไม้ ภายในลิฟท์ * เสียงตามสาย เช่น การจัดรายการ 2. การ ติดต่อสื่อสาร สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ

8 กำหนดและเลือกใช้วิธีการติดต่อสื่อสาร ภายในองค์กร 2. มีการสื่อสารแบบ 2 ช่องทาง ( สามารถโต้ตอบได้ ) *Facebook *Lin e 2. การ ติดต่อสื่อสาร ( ต่อ ) สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ

9 1. มีแผนการ ดำเนินงาน 3. การติดตามทบทวน และประเมินผล สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ

10 2. มี เอกสารอ้า งอิง 2.1 HAPPY BODY 2.2 HAPPY HEART 2.3 HAPPY RELAX 2.4 HAPPY BRAIN 2.5 HAPPY SOUL 2.6 HAPPY MONEY 2.7 HAPPY FAMILY 2.8 HAPPY SOCIETY 3. การติดตามทบทวนและ ประเมินผล ( ต่อ )

11 " แค่ขยับ = ออก กำลังกาย " 5 ส. สร้าง สุข สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ

12 กิจกรรมเรียนรู้ภูมิ ปัญญาผู้สูงอายุ กิจกรรมการอวย พรวันเกิด กิจกรรม ต้นไม้พูดได้ รายการ เสียง ตามสาย Happy heart

13 กิจกรรมพัก สายตาจาก การทำงาน มุมพักผ่อน สทส. “RELAX POINT” มุมกีฬา... พาเพลิน สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ

14 1. รายการเสียงตามสายถ่ายทอดความรู้ ช่วง Happy Brain สทส. ทุกวันศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. 2. ปรับปรุงมุมหนังสือการเรียนรู้ สทส. และแนะนำหนังสือดี น่า อ่าน 3. เผยแพร่ข้อมูลสาระความรู้ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น Facebook Fan page/Aging Society, Line/ สทส. ที่รัก สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ

15 ธรรมะ ยามเช้า

16 สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ กิจกรรม “ บัญชี ครัวเรือน ” ผ่านโปรแกรม MS Office Excel กิจกรรม “ กระปุกออมสิน จากขวดนมที่ใช้ แล้ว ”

17 พี่น้อง ร่วมแรง ร่วมใจ กิจกรรม KM. สทส. สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ

18 การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้กับ บุคลากร สทส. และผู้สูงอายุ

19 เกณฑ์ สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมี ชีวิตชีวา สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ

20 1. กำหนดพื้นที่ อย่างชัดเจน * มีป้ายบอกจุดที่แสดงถึงการจัดแบ่ง พื้นที่ต่าง ๆ อย่างชัดเจน 1. ความสะอาดและ ความปลอดภัย สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ

21 1. ความสะอาดและ ความปลอดภัย ( ต่อ ) 2. ไม่แขวนวัสดุต่าง ๆ ตามเสา หรือผนัง * จำนวนวัสดุต่าง ๆ ติดบน เสาไม่เกิน 4 ชิ้น สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ

22 1. ความสะอาดและ ความปลอดภัย ( ต่อ ) 3. ตู้เก็บของ หรือชั้นวาง ของอยู่ในสภาพที่ดี * ติดป้ายแสดงชนิด สิ่งของต่าง ๆ ชัดเจน สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ

23 2. มี ชีวิตชีวา 1. มีสถานที่เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร * มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ และมี กล่องรับความคิดเห็น สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ

24 2. มี ชีวิตชีวา ( ต่อ ) 2. มีองค์ความรู้ด้านส่งเสริม สุขภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ

25


ดาวน์โหลด ppt สำนักส่งเสริมและ พิทักษ์ผู้สูงอายุ ผู้บริหารให้การสนับสนุนโดยกำหนด เป็นนโยบาย ผู้บังคับบัญชา 1. มีการลงลายมือเป็น ลายลักษณ์อักษร 2. มีประกาศเป็นลาย ลักษณ์อักษร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google