งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานเพื่อจัดทำเครือข่าย เฝ้าระวังความไม่ปลอดภัยด้านอาหาร ของ โดย สุรีย์ วงค์ปิยชน 19 มีนาคม 50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานเพื่อจัดทำเครือข่าย เฝ้าระวังความไม่ปลอดภัยด้านอาหาร ของ โดย สุรีย์ วงค์ปิยชน 19 มีนาคม 50."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานเพื่อจัดทำเครือข่าย เฝ้าระวังความไม่ปลอดภัยด้านอาหาร ของ โดย สุรีย์ วงค์ปิยชน 19 มีนาคม 50

2 1. บทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานสุขาภิบาล อาหารและน้ำ 1. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและปัญหา องค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านสุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำ บริโภคให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนไทย 2. พัฒนาและจัดทำเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารและ คุณภาพน้ำสะอาด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการ ดำเนินงานให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและ กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. พัฒนา ผลักดันและปรับปรุงให้เกิดนโยบายสาธารณะ และ กฏหมายที่จำเป็นด้านสุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำ บริโภค 4. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยบี และพัฒนาหลักสูตรด้าน สุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำบริโภคให้กับภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดการผลักดันให้งานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ บริโภคเป็นไปตามมาตรฐานและกฏหมายแก่ประชาชนอย่าง ดีและมีคุณภาพ

3 5. จัดการสนับสนุนและพัฒนาระบบเครือข่ายในการดำเนินงาน สุขาภิบาลอาหารและคุณภาพน้ำบริโภคในทุกระดับ ทุกภาค ส่วนในการให้ข้อมูลการเฝ้าระวัง การติดตามสถานการณ์และ การร่วมดำเนินงานปรับปรุงสถานการณ์สุขาภิบาลอาหาร ภายในประเทศให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 6. พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานงานสุขาภิบาลอาหารและ คุณภาพน้ำบริโภค รวมไปถึงระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการ กำกับ ติดตาม ประเมินผล นำไปสู่การพัฒนานโยบาย กฎหมาย และการมีคุณภาพของระบบการดำเนินงาน 7. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารงานสุขาภิบาลอาหาร และคุณภาพน้ำบริโภค ผ่านระบบต่าง ๆ 1. บทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานสุขาภิบาล อาหารและน้ำ

4 2. โครงสร้างของการดำเนินงานด้านความไม่ ปลอดภัยของอาหาร การรับรอง มาตรฐาน (CFGT. ตลาด สดน่าซื้อ ) การจำหน่าย อาหาร การอบรมผู้ประกอบการ ส่งเสริมจัดตั้งชมรม การรณรงค์เผยแพร่ สิ่งสนับสนุนต่าง ๆ สนับสนุนแหล่งเงินทุน สนันสนุน การ ปรับปรุง สถาน ประดอบ การด้าน อาหารให้ ได้ มาตรฐาน การตรวจ แนะนำ กายภาพ ชีวภาพ สถาน ประกอบการ - ร้านอาหาร - แผงลอย - โรงอาหาร โรงเรียน - ตลาดสด ได้ มาตรฐาน ไม่ได้ มาตรฐาน ความรู้ ฯ ค้า อาหาร การสุ่ม ประเมิน

5 อาหาร ถุง สุ่มประเมิน 30 % ของตลาดประเภท ที่ 1 ตรวจ + มากกว่า 30% + น้อยกว่า 30% ตรวจ แนะนำ สถาน ประกอบการ อบรม ผู้ประกอบก าร 2. โครงสร้างของการดำเนินงานด้านความไม่ ปลอดภัยของอาหาร สุ่มประเมินเป็นระยะ ในตลาด ทาง ชีวภาพ

6 3. ปัญหาของการดำเนินการด้านความไม่ ปลอดภัยของอาหาร 1. ในการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำใน ปัจจุบันมีเฉพาะรบบรายงานผลการดำเนินงานเท่านั้น ยังขาดระบบสารสนเทศในการเฝ้าระวังความไม่ ปลอดภัยของอาหาร 2. ตามคำสั่งกรมอนามัยที่ 1534/2549 แต่งตั้ง คณะทำงานหน่วยปฎิบัติการเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็ว กรมอนามัย ซึ่งเป็นการดำเนินงานเพื่อแก้ไขเมื่อภาวะ ฉุกเฉินโรคระบาด ภัยธรรมชาตและอื่น ๆ เป็นการ ดำเนงานเฉพาะกรณี ขาดการวางแผนการจัด ระบบงานที่ดี 3. การดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นการดำเนินงานเชิงรับ ขาดการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านความไม่ปลอดภัย อาหาร

7 4. จุดแข็ง – จุดอ่อน ของการ ดำเนินงาน 1. กระแสการตื่นตัวในเรื่องความปลอดภัยด้าน อาหาร 2. มีพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ. ศ. 2535 หมวด 7 หมวด 8 หมวด 9 รองรับการดำเนินงาน 3. การดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร มีอยู่ใน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด 4. จังหวัดให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน โครงการ อาหารสะอาด รสชาติอร่อย และโครงการตลาด สดน่าซื้อ 5. มีภาคีเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร, ชมรมผู้ประกอบการ / เจ้าของตลาด และชมรม ผู้ขายของในตลาด

8 จุดอ่อ น 1. ไม่มีการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารอย่างเป็น ระบบ การดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นการแก้ไข ปัญหาเฉพาะกรณี 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสำคัญใน ด้านการจัดเก็บรายได้จากสถานประกอบการ มากกว่าการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการ 3. การเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารต้องใช้ งบประมาณจำนวนมากในเก็บตัวอย่างและการ ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานเพื่อจัดทำเครือข่าย เฝ้าระวังความไม่ปลอดภัยด้านอาหาร ของ โดย สุรีย์ วงค์ปิยชน 19 มีนาคม 50.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google