งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนงาน/โครงการและ การติดตามกำกับ และประเมินผล อริยะ บุญงามชัยรัตน์, DrPH, MHSA กองแผนงาน กรมควบคุมโรค โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวางแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนงาน/โครงการและ การติดตามกำกับ และประเมินผล อริยะ บุญงามชัยรัตน์, DrPH, MHSA กองแผนงาน กรมควบคุมโรค โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวางแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนงาน/โครงการและ การติดตามกำกับ และประเมินผล อริยะ บุญงามชัยรัตน์, DrPH, MHSA กองแผนงาน กรมควบคุมโรค โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวางแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดนนทบุรี ปี 2557

2 กรอบการเรียนรู้ ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากครั้งที่แล้ว การจัดทำแผนงาน/โครงการ การติดตามและประเมินผล

3 สิ่งที่ให้เตรียมจากครั้งที่แล้ว ผลการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ – ปัญหาสุขภาพ – ข้อจำกัดในการวิเคราะห์ เป้าประสงค์ที่จะดำเนินการ เช่น พัฒนา ปรับปรุง สร้าง เร่งรัด ฯลฯ

4 สรุปขั้นตอนการวิเคราะห์สถานการณ์ของพื้นที่ กำหนดกรอบการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์ สุขภาพ – ถูกต้อง แม่นตรง น่าเชื่อถือ (แหล่งที่มา) – ครอบคลุม ครบถ้วน – เป็นปัจจุบัน – เหมาะสมกับการใช้งาน จัดลำดับความสำคัญ นำประเด็นปัญหามาวิเคราะห์เชื่อมโยง สาเหตุ ปัญหาและผลกระทบ นำไปสู่แนวทางการพัฒนา

5 5 Chronic Dz. Acute Dz. Well- controlled Dz. 10 MOPH integrated plans MOPH reform (NHA 11+ 1 Roles) Org. Vision & Mission Org. Products & Services Frame for Plan of Action  Present burden of problem  Severity of problem  Ease of management or Feasibility  Public perception  Social & economic impact  Situation Analysis  Priority setting  Gap analysis  Goal setting  Need identifying  Strategy champions  Action Plans Strategic formulationStrategic planningStrategic forum MilestoneResourcesApproaches  Statistics  Progress  Benchmark  Budget  Time  Manpower  IT  Necessity  Method  Process

6 วัตถุประสงค์OBJECTIVESผลลัพธ์OUTCOMESปัจจัยนำเข้าINPUTกิจกรรมPROCESSกิจกรรมPROCESSผลผลิตOUTPUT ผลสัมฤทธิ์ RESULTS EFFECTIVENESS : ประสิทธิผล EFFICIENCY: ประสิทธิภาพ Result-Based Management

7 From strategic plan to operational plan

8 การจัดทำแผนงาน/โครงการ โดยเครื่องมือ Logical framework

9 กรอบแนวทางที่อธิบายเหตุและผลทางตรรกวิทยา โดยกำหนดเงื่อนไข “ถ้า...แล้ว” แสดงถึง ความสัมพันธ์ของการลงทุน กิจกรรม และผลที่จะ ได้รับ ใช้ตรวจสอบองค์ประกอบของแผนงาน/โครงการ อย่างเป็นระบบ แสดงให้เห็นว่าแผนงาน/โครงการ นั้น ต้องการจะทำอะไร และเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ อะไร ช่วยจัดเตรียม หรือวางแผนแผนงาน/โครงการ และ เป็นประโยชน์ต่อการติดตามประเมินผล Logical Framework

10 Logic model may also be called… Theory of change Program action Model of change Conceptual map Outcome map Program logic

11 Simplest form of logic model INPUTSOUTPUTSOUTCOMES

12 A bit more detail INPUTSOUTPUTSOUTCOMES Program investments ActivitiesParticipationShortMedium What we invest What we do Who we reach What results SO WHAT?? What is the VALUE? Long- term

13 Project Format Title : ชื่อโครงการ Background / Rationale : หลักการและเหตุผล Situational Analysis : วิเคราะห์สถานการณ์ Goal : เป้าประสงค์ Objective : วัตถุประสงค์ Target : เป้าหมาย

14 Project Format Strategy / Tactic : กลยุทธ์ / กลวิธี Strategy / Tactic : กลยุทธ์ / กลวิธี Method / Activity : กิจกรรม Method / Activity : กิจกรรม Time (Project Period) : ระยะเวลาดำเนินการ Time (Project Period) : ระยะเวลาดำเนินการ Budget : งบประมาณ Budget : งบประมาณ Responsible Unit : ผู้ ( หน่วยงาน ) รับผิดชอบ Responsible Unit : ผู้ ( หน่วยงาน ) รับผิดชอบ Monitoring / Evaluation : Monitoring / Evaluation : การติดตามกำกับและประเมินผล การติดตามกำกับและประเมินผล Expected outcome : ผลที่คาดว่าจะได้รับ Expected outcome : ผลที่คาดว่าจะได้รับ

15 Program Format Task/ Activity ObjectiveTarget %Indicator เท่าไรBaselineTimeBudgetResponsible Unit Unit ( ผู้รับผิดชอบ ) ต้องร่วมทำ ตามบทบาท ที่เกี่ยวข้อง 1.A 1.1 a 1.1 a 1.2 b 1.2 b 1.3 c 1.3 c2.B 2.1 d 2.1 d 2.2 e 2.2 e …… …… ผป. เบาหวาน ได้รับการรักษา และควบคุมระดับ น้ำตาลได้

16 16 ประเด็นโรคและภัยสุขภาพสำคัญ ของพื้นที่เขต “ตัวอย่าง” Chronic DzAcute Dz Well-Controlled Dz DMไข้เลือดออกEPI หัวใจและหลอดเลือดโรคเรื้อน อุบัติเหตุมาลาเรียเท้าช้าง TBอาหารเป็นพิษ HIV /AIDs/STIมือ เท้า ปาก ยาสูบEnv-occ (Sulfide, Ammonia, อุบัติเหตุจากการทำงาน) AlcoholEID Env-occ (ซิลิโคสิส/หูเสื่อม/ สารเคมีกำจัดศัตรูพืช) IC *ตัวหนังสือสีแดง หมายถึง โรคและภัยสุขภาพที่ได้จากการกระบวนการวิเคราะห์จุดเน้น 5 ปี

17 17 ประเด็นโรคและภัยสุขภาพสำคัญของพื้นที่เขต “ตัวอย่าง” หลังจัดลำดับความสำคัญ* Chronic DzAcute DzWell-Controlled Dz DMDHFEPI หัวใจและหลอดเลือดFood poisoningLeprosy RTAsEIDเท้าช้าง TBHand Foot Mount HIV /AIDS/STIMalaria AlcoholHospital Infection Control** TobaccoEnv-occ (Sulfide, Ammonia, อุบัติเหตุจากการ ทำงาน)** Env-occ (Silicosis/Hearing impairment)/pesticides) *ตามเกณฑ์แนวทางการจัดลำดับความสำคัญ 7 ข้อ ปรับจากขององค์การอนามัยโลก

18 ตัวอย่าง “แผนยุทธศาสตร์ สคร.สนับสนุนเครือข่ายในการลดโรคและภัยสุขภาพ DM/HT” Situation & trends Analysis (1) ส่วนขาดที่ คัดเลือก ร่วมกัน (2) พื้นที่ที่เป็น ปัญหา (3) ตัวชี้วัด ความสำเร็จ (4) มาตรการ (5) ตัวชี้วัด มาตรการ (6) ผู้รับ ผิดชอบ (7) ระบบเฝ้าระวัง NCD จำนวน...จังหวัด, จำนวน...อำเภอ, จำนวน...ชุมชน กลุ่ม ระบาด การเข้าถึงการ สื่อสาร พัฒนาการสื่อสาร ความเสี่ยงและ สื่อสารเตือนภัย 1.Key msg. 2.ช่องทาง กลุ่ม สื่อสารฯ

19 ตัวอย่าง “แผนยุทธศาสตร์ สคร.ในการสนับสนุนเครือข่ายในการการลดโรคและภัยสุขภาพ โรค NCD” ขั้นที่ 1. พิจารณามาตรการตามรายโรคและภัยสุขภาพ ที่ได้รับการจัดลำดับว่าสำคัญ แยกตามกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการปัญหา Situation & trends Analysis (1) ส่วนขาดที่ คัดเลือก ร่วมกัน (2) พื้นที่ที่เป็น ปัญหา (3) ตัวชี้วัด ความสำเร็จ (4) มาตรการ (5) ตัวชี้วัด มาตรการ (6) ผู้รับ ผิดชอบ (7) ระบบเฝ้าระวัง NCD จำนวน...จังหวัด, จำนวน...อำเภอ, จำนวน...ชุมชน กลุ่ม ระบาด การเข้าถึงการ สื่อสาร พัฒนาการสื่อสาร ความเสี่ยงและ สื่อสารเตือนภัย 1.Key msg. 2.ช่องทาง กลุ่ม สื่อสารฯ จำนวน...ชุมชน การจัดการลด ปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง เครือข่าย เข้มแข็งจัดการ ปัญหาได้ กลุ่ม พัฒนา เครือข่าย

20 Situation & trends Analysis (1) ส่วนขาดที่ คัดเลือก ร่วมกัน (2) พื้นที่ที่เป็น ปัญหา (3) ตัวชี้วัด ความสำเร็จ (4) มาตรการ (5) ตัวชี้วัด มาตรการ (6) ผู้รับ ผิดชอบ (7) การเข้าถึงการ สื่อสาร ชุมชนปชก.กลุ่มเสี่ยง (เป้าหมาย) มความรู้ เข้าใจการป้องกัน ตนเองจาก DM/Ht พัฒนาการสื่อสาร ความเสี่ยงและ สื่อสารเตือนภัย 1.Key msg. 2.ช่องทาง กลุ่ม สื่อสารฯ การเข้าถึงการ สื่อสาร ชุมชน/โรงเรียนปชก.กลุ่มเสี่ยง (เป้าหมาย) มความรู้ เข้าใจการเกียวกับ ภัยบุหร่ พัฒนาการสื่อสาร ความเสี่ยงและ สื่อสารเตือนภัย 1.Key msg. 2.ช่องทาง กลุ่ม สื่อสารฯ การเข้าถึงการ สื่อสาร ชุมชน/โรงเรียนปชก.กลุ่มเสี่ยง (เป้าหมาย) มความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับโทษ ของสุรา พัฒนาการสื่อสาร ความเสี่ยงและ สื่อสารเตือนภัย 1.Key msg. 2.ช่องทาง กลุ่ม สื่อสารฯ ขั้นที่ 2. พิจารณาตามพื้นที่ดำเนินการ (setting) โดยบูรณาการมาตรการเข้าด้วยกัน ตัวอย่าง “แผนยุทธศาสตร์ สคร.สนับสนุนการลดโรคและภัยสุขภาพ ด้วยการสื่อสารฯ” โครงการ พัฒนาการ สื่อสาร ความเสี่ยง และสื่อสาร เตือนภัย

21 ตัวอย่าง “แผนยุทธศาสตร์ สคร.สนับสนุนการลดโรคและภัยสุขภาพ ด้วยการสื่อสารฯ” ขั้นที่ 2. พิจารณาตามพื้นที่ดำเนินการ (setting) โดยบูรณาการมาตรการเข้าด้วยกัน โรคและภัย สุขภาพ (1) พื้นที่ ดำเนินการ / Setting (2) ส่วนขาดที่ คัดเลือก ร่วมกัน (3) KPIมาตรการ (5) ตัวชี้วัด มาตรการ (6) ผู้รับ ผิดชอบ (7) แผนงาน โครงการ (set priority) (8) งบประมาณ (9) DM/HTชุมชนการเข้าถึง การสื่อสาร ปชก.กลุ่มเสี่ยง (เป้าหมาย) มความรู้ เข้าใจ การป้องกัน ตนเองจาก DM/Ht พัฒนาการ สื่อสารความ เสี่ยงและ สื่อสารเตือน ภัย 1.Key msg. 2.ช่องท าง กลุ่ม สื่อสารฯ บุหรี่ชุมชน/ โรงเรียน การเข้าถึง การสื่อสาร ปชก.กลุ่มเสี่ยง (เป้าหมาย) มความรู้ เข้าใจ การเกียวกับภัย บุหร่ พัฒนาการ สื่อสารความ เสี่ยงและ สื่อสารเตือน ภัย 1.Key msg. 2.ช่องท าง กลุ่ม สื่อสารฯ สุราชุมชน/ โรงเรียน การเข้าถึง การสื่อสาร ปชก.กลุ่มเสี่ยง (เป้าหมาย) มความรู้ เข้าใจ เกี่ยวกับโทษ ของสุรา พัฒนาการ สื่อสารความ เสี่ยงและ สื่อสารเตือน ภัย 1.Key msg. 2.ช่องท าง กลุ่ม สื่อสารฯ โครงการ พัฒนาการ สื่อสารความ เสี่ยงและสื่อสาร เตือนภัย

22 “ตัวอย่าง”การเชื่อมโยงการบูรณาการยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค เพื่อสนับสนุนการลดโรคและภัยสุขภาพ โรคและภัย องค์ ความรู้ เครือข่ายสื่อสารฯตอบโต้ฯประเมิน พัฒนา องค์กร A  B  C  D  จัดกลุ่มกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการ จัดสรรงบประมาณ

23

24 M&E “No measurement is no development”

25 Terms Monitoring = Measurement Monitoring = Measurement Evaluation = Measurement + Judgment Evaluation = Measurement + Judgment

26 Evaluation 1.Formative vs Summative 2.External vs Internal 3.Timing : Pre - During – Post 4.Step : Context (Need) Feasibility Input Process Input, Outcome, Impact 5.Management Situation analysis-Planning-Implementation-Evaluation

27 1.Unit of Evaluation : Region, Province, District 2. Point of Evaluation 3.Use Quantitative & Qualitative 4.Objective > Subjective Data 5.Base on any (Existing) Plan Evaluation

28 หลักการติดตามกำกับ และประเมินผล การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอาศัยการดึง องค์ประกอบของกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไปเป็นเป้าหมาย ของการสร้างหรือออกแบบแผนงานในรายละเอียดต่อไป (Programming) มีการขยายผลไปสู่ระดับปฏิบัติสร้างเป็นแผนปฏิบัติการ (Implementation plan) สำหรับหน่วยงานระดับปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ข้อมูลป้อนกลับจากระดับล่างสู่ระดับที่สูงกว่า เพื่อให้ สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขแผนปฏิบัติการ แผนงานหรือแม้แต่กลยุทธ์ที่กำหนดไว้เดิม (Given strategy) ให้มีความเหมาะสมแก่สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ได้ ทำให้เกิดเป็นกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging strategy)

29 29 ความสัมพันธ์ระหว่างวงจรโครงการกับ การประเมินผลโครงการ การวางแผน โครงการ การกำหนดโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ การประเมินก่อนการ ดำเนินงาน การดำเนิน โครงการ ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต การประเมินขณะ ดำเนินการ ผลที่ตามมา/ผลกระทบ ผลกระทบในระยะยาวการประเมินผลหลังสิ้นสุด การประเมินเมื่อสิ้นสุด โครงการ

30 30 ผลผลิตของ โครงการ PRODUCT บรรลุวัตถุประสงค์ ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน ได้ตามแผน ไม่ได้ตามแผน ได้จัดเตรียม ไม่ได้จัดเตรียม การดำเนินงาน PROCESS ปัจจัยนำเข้า INPUT บริบทของโครงการ CONTEXT เพราะอะไรจะแก้ไขอย่างไร มีปัจจัยอะไรปรับปรุงอย่างไร มีเหตุผลอะไรจะแก้ไขอย่างไร มีเพราะเหตุใดจะทำอย่างไร M&E CIPP MODEL

31 Q & A 31

32 Population Parameter (Fact) Sample Statistics What do we use

33 The different of term Proportion ( สัดส่วน ) = a/a+b x 100% Proportion ( สัดส่วน ) = a/a+b x 100% Ratio ( อัตราส่วน ) = a/b Ratio ( อัตราส่วน ) = a/b Rate ( อัตรา ) = a/a+b x K (1,000 or 100,000)/year Rate ( อัตรา ) = a/a+b x K (1,000 or 100,000)/year

34 MATENAL MORTALITY RATE (RATIO) : MMR อัตรา ( ส่วน ) มารดาตาย แม่ตายเนื่องจากการตั้งครรภ์และการคลอด x 100,000 เด็กเกิดมีชีพ เด็กเกิดมีชีพ The Ratio vs Rate

35 Sexy Report Sexy Report Visualization Visualization Analyzed-synthesis Analyzed-synthesis Crucial Crucial Precise Precise Easily digest Easily digest Appropriate time Appropriate time Marketing (4P) Marketing (4P) Attractive report

36 Validity Availability Reliability Sensitivity Good Indicator

37 Indicator ( ตัวชี้วัด ) Leading Indicator Lagging Indicator Target ( เป้าหมาย ) Criteria ( เกณฑ์ )

38 Indicator ( ตัวชี้วัด ) Input-Process-Result (Output-Outcome-Impact) PerformanceProductivity Efficacy EfficacyEffectivenessEfficiencyEquityEqualityResponsiveness

39 ความเชื่อมโยง สอดคล้องของการตอบคำถาม ประเด็นปัญหา ผลลัพธ์ ผลผลิ ต 1 โครงการ / คุณค่าใหม่ที่นำเสนอ ผลผลิ ต 2 ผลผลิ ต 3 กล ยุทธ์ / กิจกรร ม 1 กล ยุทธ์ / กิจกรร ม 2 กล ยุทธ์ / กิจกรร ม 3


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนงาน/โครงการและ การติดตามกำกับ และประเมินผล อริยะ บุญงามชัยรัตน์, DrPH, MHSA กองแผนงาน กรมควบคุมโรค โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวางแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google