งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมิน โครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ สำราญใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมิน โครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ สำราญใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมิน โครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ สำราญใจ

2 การประเมิน : ความหมาย  การตัดสินคุณค่าให้กับสิ่งใดสิ่ง หนึ่ง (judging the worth or merit of something)  The identification, clarification, and application of defensible criteria to determine an evaluation object’s value (worth or merit) in relation to those criteria.  การตัดสินคุณค่าให้กับสิ่งใดสิ่ง หนึ่งตามมาตรฐานที่ปรารถนา ทำ ให้ได้สารสนเทศที่จะนำไปใช้ ตัดสินใจดำเนินการปรับปรุงหรือ พัฒนาสิ่งนั้นให้ดีขึ้น

3 การตัดสินคุณค่า  การลงสรุปว่าสิ่งนั้น ดีหรือไม่ ดี ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ เหมาะ หรือไม่เหมาะ ควรหรือไม่ควร พอใจหรือไม่พอใจ  มักจะแฝงไว้ด้วยค่านิยมที่ผู้ ตัดสินยึดถือ

4 Evaluation is not to proof, but to improve.

5 องค์ประกอบของการ ประเมิน  สิ่งที่ต้องการประเมิน (evaluation object)  จุดมุ่งหมายของการประเมิน (purpose of evaluation)  เกณฑ์ (criteria)  มาตรฐาน (standard)  ข้อมูล (data)  การตัดสินคุณค่า (value judgment)  สารสนเทศ (information)  การตัดสินใจดำเนินการ (decision making)

6 สิ่งที่ต้องการประเมิน โครงการ (project or program) ชุดของกิจกรรมที่จะ ดำเนินการเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์บางอย่าง

7 จุดมุ่งหมายของการ ประเมิน  ประเมินไปทำไม ?  ต้องการสารสนเทศไป ตัดสินใจดำเนินการเรื่องอะไร  ขยายผล, ยกเลิก, ให้รางวัล, ปรับปรุงพัฒนา, สนับสนุน / คัดค้าน, ฯลฯ

8 เกณฑ์ (criteria)  ลักษณะหรือคุณสมบัติที่ใช้ พิจารณาตัดสินคุณค่า

9 มาตรฐาน (standard)  จุด ค่า ระดับ หนึ่งของ ลักษณะหรือคุณสมบัติ ที่ใช้ เป็นหลักเทียบที่จะลงสรุป เพื่อตัดสินคุณค่า  Cutoff score, passing score

10 การตัดสินคุณค่า การนำเอาข้อมูลเกี่ยวกับ เกณฑ์มาเปรียบเทียบกับ มาตรฐานแล้วลงสรุปว่า ดี หรือไม่ดี ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ ฯลฯ

11 สารสนเทศ  ผลการสรุปจากการตัดสิน คุณค่า ทำให้ทราบว่าสิ่งทีถูก ประเมินนั้นมีจุดเด่น จุดด้อย อย่างไร

12 การตัดสินใจ ดำเนินการ  การเลือกแนวทางปฏิบัติ อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะ พัฒนาหรือปรับปรุงสิ่งนั้นให้ ดีขึ้น

13 กระบวนการประเมิน  กำหนดสิ่งที่จะประเมินและทำความ เข้าใจให้ชัดเจน  กำหนดจุดมุ่งหมายของการ ประเมิน  กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้พิจารณา  กำหนดวิธีการวัดและรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับเกณฑ์  กำหนดมาตรฐานในการตัดสิน คุณค่า  รวบรวมข้อมูล  เปรียบเทียบข้อมูลกับมาตรฐาน เพื่อลงสรุปตัดสินคุณค่า  พิจารณาสารสนเทศจากการตัดสิน คุณค่าเพื่อตัดสินใจดำเนินการ

14 องค์ประกอบของ โครงการ  หลักการและเหตุผล (Rational)  วัตถุประสงค์ (Objective)  ผลผลิต / ผลลัพธ์ (output/outcome)  ตัวชี้วัด (indicator)  ลักษณะการวัด (measure)  เป้าหมาย (target)  กิจกรรม  ทรัพยากร

15 โครงการศึกษาดูงานการ บริหารจัดการสถานศึกษา วัตถุประสง ค์ กิจกรรมผลผลิตผลลัพธ์ 1. เพื่อให้ นักศึกษาได้ แนวคิดใน การบริหาร จัดการ สถานศึกษา ที่สนับสนุน การจัดการ เรียนการ สอนที่เน้น ผู้เรียนเป็น สำคัญ 1. นำนักศึกษา ไปศึกษาดูงาน ที่โรงเรียน ฝางชนูปถัมภ์ จังหวัด เชียงใหม่ ใน วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๘ เวลา ๗. ๐๐ – ๑๗. ๐๐ น. 2. สัมมนา แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ และความ คิดเห็นหลังการ ดูงาน ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๘ ทรัพยากร งบประมาณ.... นักศึกษาได้เห็น กรณีตัวอย่างใน การบริหารจัดการ สถานศึกษาที่ สนับสนุนการ จัดการเรียนการ สอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ ตัวบ่งชี้ รายงานของ นักศึกษาเกี่ยวกับ การบริหารจัดการ สถานศึกษาของ โรงเรียนฝางชนูป ถัมภ์ การวัด จำนวนรายงานที่ แสดงออกถึง ประสบการณ์ที่ ได้รับอยู่ในระดับดี เป้าหมาย รายงานทุกฉบับ นักศึกษา เกิดแนวคิด ในการ บริหาร จัดการ สถานศึกษา ที่สนับสนุน การจัดการ เรียนการ สอนที่เน้น ผู้เรียนเป็น สำคัญ สามารถนำ แนวคิดนี้ไป ประยุกต์ใช้ ในการ บริหาร สถานศึกษา ที่ตนเอง รับผิดชอบ ได้

16 CIPP Model  ประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศ ประกอบการตัดสินใจพัฒนา และปรับปรุงโครงการ  ประกัน / ให้ความมั่นใจว่า โครงการจะประสบผลสำเร็จ  มีทั้ง Formative และ Summative Evaluation

17 CIPP Model C- context evaluation เพื่อตัดสินว่าโครงการมีความ เหมาะสมกับบริบทหรือไม่ ควรทำ หรือไม่ I – input evaluation เพื่อ ตรวจสอบว่าโครงการมีปัจจัย นำเข้าพร้อมที่จะดำเนินการตาม แผนหรือไม่ P – process evaluation เพื่อตรวจสอบว่ากิจกรรมต่างๆ ดำเนินการไปตามแผนที่กำหนดไว้ หรือไม่ P – product evaluation เพื่อตรวจสอบว่าผลของโครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ output – outcome – impact


ดาวน์โหลด ppt การประเมิน โครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ สำราญใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google