งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตอนที่ ๒ เรื่องการ วิเคราะห์โนด. บทนำ การวิเคราะห์ลูปคือการใช้กฎแรงดันของเคอร์ ชอฟฟ์รอบๆ แต่ละลูปปิดเพื่อสร้างสมการ พีชคณิต การวิเคราะห์โนดคือการใช้กฎกระแสของเคอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตอนที่ ๒ เรื่องการ วิเคราะห์โนด. บทนำ การวิเคราะห์ลูปคือการใช้กฎแรงดันของเคอร์ ชอฟฟ์รอบๆ แต่ละลูปปิดเพื่อสร้างสมการ พีชคณิต การวิเคราะห์โนดคือการใช้กฎกระแสของเคอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตอนที่ ๒ เรื่องการ วิเคราะห์โนด

2 บทนำ การวิเคราะห์ลูปคือการใช้กฎแรงดันของเคอร์ ชอฟฟ์รอบๆ แต่ละลูปปิดเพื่อสร้างสมการ พีชคณิต การวิเคราะห์โนดคือการใช้กฎกระแสของเคอร์ ชอฟฟ์เพื่อสร้างสมการ โนดคือจุดต่อของบรานซ์จำนวน 2 บรานซ์ขึ้น ไป โนดอ้างอิงคือโนดที่มีศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์หรือ กราวด์ วงจรไฟฟ้าที่มี N โนดจะมี (N-1) โนดที่มี ศักย์ไฟฟ้าคงที่เมื่อเปรียบเทียบกับโนดอ้างอิงที่ กำหนดไว้

3 การวิเคราะห์โนดแบบทั่วไป (General Approach Nodal Analysis) 1. หาจำนวนของโนดในวงจรไฟฟ้า 2. เลือกโนดอ้างอิงและเขียนตัวห้อยกำกับ แรงดันของโนดที่เหลือเช่น V 1, V 2, V 3 เป็นต้น 3. สมมติทิศทางของกระแสในแต่ละบรานซ์ 4. ใช้กฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ที่แต่ละโนด ยกเว้นโนดอ้างอิง 5. แก้ปัญหาของสมการพีชคณิตเชิงเส้นเพื่อหา ค่าแรงดันที่โนด

4

5

6

7

8

9

10

11

12 V V

13

14 การวิเคราะห์โนดชนิดเป็นรูปแบบ (Format Approach Nodal Analysis) 1. เลือกโนดอ้างอิงและกำหนดตัวห้อยของ (N-1) โนดที่เหลือในวงจร 2. สร้างสมการโนดโดยมีจำนวนของสมการที่ ต้องการสำหรับการแก้ปัญหาเท่ากับจำนวน แรงดันโนด (N-1) ซึ่งคอลัมน์ที่ 1 ของแต่ละ สมการหาได้จากการคูณกันระหว่างแรงดันโนด กับผลรวมของความนำที่ต่อกับโนดนี้ 3. เทอมร่วมในสมการ ซึ่งจะต้องลบออกจาก คอลัมน์แรกเสมอ โดยเทอมร่วมอาจมีมากกว่า 1 เทอม ขึ้นอยู่กับจำนวนของความนำที่ต่อระหว่าง โนดที่กำลังพิจารณากับโนดอื่นๆ ในวงจร โดย แต่ละเทอมร่วมคือผลคูณของความนำร่วมกับ แรงดันโนดที่ปลายอีกข้างหนึ่งของความนำร่วม

15 4. คอลัมน์ทางด้านขวามือของสมการมีค่าเท่ากับ ผลรวมทางพีชคณิตของแหล่งจ่ายกระแสที่ต่ออยู่กับ โนดที่กำลังพิจารณา โดยกำหนดให้มีค่าเป็นบวกถ้า กระแสจากแหล่งจ่ายกระแสนั้นไหลเข้าโนด จะมีค่า เป็นลบถ้ากระแสไหลออกจากโนด 5. แก้ปัญหาสมการพีชคณิตเชิงเส้นเพื่อหาค่าแรงดัน โนดตำแหน่งที่ต้องการ

16

17

18

19

20


ดาวน์โหลด ppt ตอนที่ ๒ เรื่องการ วิเคราะห์โนด. บทนำ การวิเคราะห์ลูปคือการใช้กฎแรงดันของเคอร์ ชอฟฟ์รอบๆ แต่ละลูปปิดเพื่อสร้างสมการ พีชคณิต การวิเคราะห์โนดคือการใช้กฎกระแสของเคอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google