งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปรียบเทียบการวิเคราะห์ วงจร โดยใช้เทคนิค Laplace Transform Fourier Transform.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปรียบเทียบการวิเคราะห์ วงจร โดยใช้เทคนิค Laplace Transform Fourier Transform."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปรียบเทียบการวิเคราะห์ วงจร โดยใช้เทคนิค Laplace Transform Fourier Transform

2 ดร. รังสรรค์ ทองทา 2 ถ้าแหล่งกำเนิด ( ทั้งแรงดันและกระแส ) เป็น ค่าคงที่ และส่วนประกอบของวงจรมีเพียงตัว ต้านทาน การวิเคราะห์วงจรด้วย KVL และ KCL จะเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ที่เป็น พีชคณิต (+,-,*,/) เท่านั้น ถ้าแหล่งกำเนิดแปรตามเวลา และ ส่วนประกอบของวงจรอาจจะมี R, L, C, Op Amp และ Transformer การวิเคราะห์วงจร ด้วย KVL และ KCL จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับ สมการที่มี integration, differentiation และ convolution ซึ่งการหาคำตอบจะยากมาก ให้นักศึกษาลองดู Example 8.10 และ 8.11 ประกอบ

3 ดร. รังสรรค์ ทองทา 3 เราจะใช้เทคนิดการ Transform มาช่วย หลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวเพื่อเปลี่ยนสมการ หรือวงจรที่มี integration, differentiation และ convolution ให้เหลือแค่พีชคณิต ธรรมดา การใช้ Laplace transform จะมีจุดเด่นตรงที่ คำตอบสามารถแสดง transient response พร้อมทั้ง steady state response ได้ ในขณะที่ Fourier transform จะแสดงได้ เพียง steady state response เท่านั้น ให้นักศึกษาดู Example 16.3 หน้า 721 ประกอบ

4 ดร. รังสรรค์ ทองทา 4 ถ้าเราสนใจเฉพาะ steady state response การวิเคราะห์ด้วย Fourier transform ก็ เพียงพอ ซึ่งจะง่ายกว่าการวิเคราะห์ด้วย Laplace transform การวิเคราะห์ด้วย Laplace transform จะ ย้ายการวิเคราะห์จาก time domain เป็นอยู่ ใน s domain ซึ่งเราอาจจะไม่คุ้ยเคยนัก ดังนั้นขั้นสุดท้ายเราจึงจำเป็นต้องย้ายจาก s domain ให้กลับไปอยู่ใน time domain ส่วนการวิเคราะห์ด้วย Fourier transform จะ ย้ายการวิเคราะห์จาก time domain ให้ไปอยู่ ใน  domain ซึ่งเรามีความคุ้ยเคยมากกว่า จนทำให้บางครั้งการหา inverse Fourier transform อาจจะไม่มีความจำเป็น

5 ดร. รังสรรค์ ทองทา 5 สรุปวงจรเชิงเส้น เทคนิค Laplace Transform - สามารถรวมเอา initial condition มาเป็น ส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ - สามารถให้คำตอบทั้ง steady state response และ transient response หมายเหตุ เทคนิดที่อยู่กรอบในมีความสามารถไม่เกิน ความสามารถของเทคนิคที่อยู่กรอบนอก แต่มีความยุ่งยาก น้อยกว่า เทคนิค Fourier Transform - ใช้ได้กับเฉพาะสัญญาณที่ไม่เข้าสู่ อนันต์ - ให้คำตอบเฉพาะส่วนที่เป็น steady state response เทคนิค Fourier Series - ใช้ได้เฉพาะกับสัญญาณเชิงคาบ เท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt เปรียบเทียบการวิเคราะห์ วงจร โดยใช้เทคนิค Laplace Transform Fourier Transform.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google