งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHAPTER 17 FOURIER SERIES. ดร. รังสรรค์ ทองทา 2 Periodic Signals Periodic signals ถ้าสัญญาณเป็น periodic signal แล้ว เรา สามารถเขียนได้ว่า โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHAPTER 17 FOURIER SERIES. ดร. รังสรรค์ ทองทา 2 Periodic Signals Periodic signals ถ้าสัญญาณเป็น periodic signal แล้ว เรา สามารถเขียนได้ว่า โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHAPTER 17 FOURIER SERIES

2 ดร. รังสรรค์ ทองทา 2 Periodic Signals Periodic signals ถ้าสัญญาณเป็น periodic signal แล้ว เรา สามารถเขียนได้ว่า โดย

3 ดร. รังสรรค์ ทองทา 3 Amplitude-Phase Form เราสามารถเขียน Fourier series ได้หลาย รูปแบบ เช่น โดย Amplitude Phase

4 ดร. รังสรรค์ ทองทา 4 Circuit Applications ถ้าวงจรที่เราสนใจเป็นวงจรเชิงเส้น (linear circuit) ซึ่งเราสามารถใช้ superposition ได้ โดยถ้า แล้ว

5 ดร. รังสรรค์ ทองทา 5 เราทราบว่า ถ้าเรามี input และระบบมี transfer function เราจะได้ ซึ่งกล่าวได้ว่า ถ้าเราผ่านสัญญาณ cosine ความถี่หนึ่งเข้าไปในระบบเชิงเส้น แล้วเราจะ ได้สัญญาณขาออกที่มีขนาดที่คูณด้วยขนาด ของ transfer function ณ ความถี่นั้น และมี phase ที่บวกด้วย phase ของ transfer function ณ ความถี่นั้นเช่นกัน

6 ดร. รังสรรค์ ทองทา 6 ดังนั้นถ้าสัญญาณ input ของเรามีค่าเป็น เราจะได้ว่า นักศึกษาควรดู Example 17.6 และ 17.7 หน้า 778-779 ประกอบ

7 ดร. รังสรรค์ ทองทา 7 Average Power and RMS Values Root Mean Squared (RMS) values คือ รากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของสัญญาณที่เรา สนใจ ค่า RMS ของสัญญาณจะเป็นค่าคงที่ และจะ ก่อให้เกิด power เท่ากับกำลังของแรงดัน DC ที่มีค่าเท่ากัน ดังนั้น average power

8 ดร. รังสรรค์ ทองทา 8 การหาค่า RMS ของสัญญาณ อาจจะหา โดยตรงจากสัญญาณนั้นในเชิงเวลา หรือจะ หาจาก

9 ดร. รังสรรค์ ทองทา 9 สรุป เราสามารถใช้ Fourier series ในการช่วย วิเคราะห์วงจร เช่น ในการหา output เมื่อ กำหนด input และ transfer function มาให้ สัญญาณ input ที่กำหนดมาให้ จำเป็นต้อง เป็นสัญญาณเชิงคาบ (periodic) และวงจรที่ กำหนดมาให้ จำเป็นต้องเป็นวงจรเชิงเส้น หากสัญญาณไม่เป็นสัญญาณเชิงคาบ เรา จำเป็นต้องใช้เทคนิค Fourier transform มา ช่วย ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป


ดาวน์โหลด ppt CHAPTER 17 FOURIER SERIES. ดร. รังสรรค์ ทองทา 2 Periodic Signals Periodic signals ถ้าสัญญาณเป็น periodic signal แล้ว เรา สามารถเขียนได้ว่า โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google