งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา ง 23101 การเขียน โปรแกรมเบื้องต้น เรื่อง ตัวดำเนินการ หน่วยที่ 5 ประเภทของข้อมูลและตัวดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา ง 23101 การเขียน โปรแกรมเบื้องต้น เรื่อง ตัวดำเนินการ หน่วยที่ 5 ประเภทของข้อมูลและตัวดำเนินการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา ง 23101 การเขียน โปรแกรมเบื้องต้น เรื่อง ตัวดำเนินการ หน่วยที่ 5 ประเภทของข้อมูลและตัวดำเนินการ

2 ตัวดำเนินการ การเขียนโปรแกรมอย่างใด อย่างหนึ่ง จำเป็นต้อง ใช้ตัวดำเนินการอยู่เสมอ ตัวดำเนินการที่ควรรู้จักมี 6 ชนิด ดังนี้ 1. ตัวดำเนินการกำหนดค่า 2. ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ 3. ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ 4. ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ 5. ตัวดำเนินการยูนารี 6. ตัวดำเนินการระดับบิต

3 ตัวดำเนินการกำหนดค่า ตัว ดำเนินก าร ความหม าย ตัวอย่าง = กำหนดค่า A=5;

4 ตัวดำเนินการทาง คณิตศาสตร์ ตัว ดำเนินก าร ความหมา ย ตัวอย่า ง + += - -= * / % การบวก การบวกแบบ ลดรูป การลบ การลบแบบ ลดรูป การคูณ การหารเอา ผล การหารเอา เศษ A+B; A+=B; A-B; A-=B; A*B; A/B A%B

5 ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ตัว ดำเนินก าร ความหมา ย ตัวอย่า ง < <= > >= == != น้อยกว่า น้อยกว่าหรือ เท่ากับ มากกว่า มากกว่าหรือ เท่ากับ เท่ากับ ไม่เท่ากับ AB A>=B A==B A!=B

6 ตัว ดำเนินก าร ความหมา ย ตัวอย่า ง && || ! และ หรือ ไม่ A&&B A | | B !A ตัวดำเนินการทาง ตรรกศาสตร์

7 ตัวดำเนินการยูนารี ตัว ดำเนินก าร ความหมา ย ตัวอย่า ง ++ -- เพิ่มค่าก่อน ใช้งาน เพิ่มค่าหลัง ใช้งาน ลดค่าก่อนใช้ งาน ลดค่าหลังใช้ งาน ++A A++ --A A--

8 ตัวดำเนินการระดับบิต ตัว ดำเนินก าร ความหมา ย ตัวอย่า ง & | ^ ~ >> << AND OR XOR ตรงกันข้าม เลื่อนบิตไป ทางขวา เลื่อนบิตไป ทางซ้าย A&B A | B A^B A~B A>> A<<


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา ง 23101 การเขียน โปรแกรมเบื้องต้น เรื่อง ตัวดำเนินการ หน่วยที่ 5 ประเภทของข้อมูลและตัวดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google