งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา ง23101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา ง23101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา ง23101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
หน่วยที่ 5 ประเภทของข้อมูลและตัวดำเนินการ เรื่อง ตัวดำเนินการ รายวิชา ง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

2 ตัวดำเนินการ การเขียนโปรแกรมอย่างใด อย่างหนึ่ง จำเป็นต้องใช้ตัวดำเนินการอยู่เสมอ ตัวดำเนินการที่ควรรู้จักมี 6 ชนิด ดังนี้ ตัวดำเนินการกำหนดค่า ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ ตัวดำเนินการยูนารี ตัวดำเนินการระดับบิต

3 ตัวดำเนินการกำหนดค่า
ความหมาย ตัวอย่าง = กำหนดค่า A=5;

4 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์
ความหมาย ตัวอย่าง + += - -= * / % การบวก การบวกแบบลดรูป การลบ การลบแบบลดรูป การคูณ การหารเอาผล การหารเอาเศษ A+B; A+=B; A-B; A-=B; A*B; A/B A%B

5 ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ
ความหมาย ตัวอย่าง < <= > >= == != น้อยกว่า น้อยกว่าหรือเท่ากับ มากกว่า มากกว่าหรือเท่ากับ เท่ากับ ไม่เท่ากับ A<B A<+B A>B A>=B A==B A!=B

6 ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์
ความหมาย ตัวอย่าง && || ! และ หรือ ไม่ A&&B A | | B !A

7 ตัวดำเนินการยูนารี ตัวดำเนินการ ความหมาย ตัวอย่าง ++ --
เพิ่มค่าก่อนใช้งาน เพิ่มค่าหลังใช้งาน ลดค่าก่อนใช้งาน ลดค่าหลังใช้งาน ++A A++ --A A--

8 ตัวดำเนินการระดับบิต
ความหมาย ตัวอย่าง & | ^ ~ >> << AND OR XOR ตรงกันข้าม เลื่อนบิตไปทางขวา เลื่อนบิตไปทางซ้าย A&B A | B A^B A~B A>> A<<


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา ง23101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google