งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแปลงลาปลาซ (Laplace transform) เป็นวิธีการหนึ่งที่ สามารถใช้หาผลเฉลยของปัญหา ค่าตั้งต้นของสมการเชิงอนุพันธ์ “ เราจะใช้การแปลงลาปลาซ แปลง จากปัญหาค่าตั้งต้นของสมการเชิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแปลงลาปลาซ (Laplace transform) เป็นวิธีการหนึ่งที่ สามารถใช้หาผลเฉลยของปัญหา ค่าตั้งต้นของสมการเชิงอนุพันธ์ “ เราจะใช้การแปลงลาปลาซ แปลง จากปัญหาค่าตั้งต้นของสมการเชิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแปลงลาปลาซ (Laplace transform) เป็นวิธีการหนึ่งที่ สามารถใช้หาผลเฉลยของปัญหา ค่าตั้งต้นของสมการเชิงอนุพันธ์ “ เราจะใช้การแปลงลาปลาซ แปลง จากปัญหาค่าตั้งต้นของสมการเชิง อนุพันธ์ เข้าสู่สมการพหุนาม และ หลังจากจัดรูปสมการพนุนามโดย ใช้วิธีทางพีชคณิต ก็จะใช้การ แปลงลาปลาซผกผัน แปลง สมการพนุนามกลับ เพื่อหาผล เฉลยของสมการเอกพันธ์ ”

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 จงหาการแปลงลาปลาซของ

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้สมการเชิงอนุพันธ์ การไหลของสารละลายคลอรีนความเข้มข้น 2 กรัม / ลิตร 3 ลิตร / นาที ปริมาตรของสารละลายคงตัว 300 ลิตร การไหลออกของสารละลาย 3 ลิตร / นาที

40 ถ้าให้ แทนปริมาณครอลีน ณ เวลา เราสามารถหาการเปลี่ยนแปลง ของปริมาณครอลีน หรือ ได้ ปริมาณครอลีนที่เข้า - ปริมาณครอลีนที่ออก

41 ปริมาณคลอรีนที่เข้า = 3 = 6 ( กรัม / นาที ) ความเข้มข้น 2 กรัม / ลิตร อัตราการไหล เข้า ของสารละลาย 3 ลิตร / นาที ปริมาณคลอรีนที่ออก = 3 = ( กรัม / นาที ) ความเข้มข้น ปริมาณ คลอรีน / ปริมาตร ( กรัม / ลิตร ) อัตราการไหล ออก ของสารละลาย 3 ลิตร / นาที

42 ปริมาณครอลีนที่เข้า - ปริมาณครอลีนที่ออก ปริมาณครอลีน หาได้จาก

43 แรงดันตกคร่อมขดลวด แรงดันตกคร่อมตัวต้านทาน แรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุ

44 โดยกฎของ Kirchoff ข้อที่ 2 “ แรงดันรวมในวงจรเท่ากันผลรวมของแรงดันตกคล่อมที่ปรากฎใน วงจรนั้น ”

45 บทนิยาม กระแสไฟฟ้าคือการเปลี่ยนแปลงประจุต่อ 1 หน่วยเวลา

46 แรง ความเร่ง เวลา ระยะทาง มวล ความเร่งสู่ศูนย์กลางโลก

47 หรือ สมการเชิงอนุพันธ์สำหรับการหาตำแหน่งของวัตถุ

48 ปัญหาค่าตั้งต้นสำหรับการหาตำแหน่งของวัตถุ


ดาวน์โหลด ppt การแปลงลาปลาซ (Laplace transform) เป็นวิธีการหนึ่งที่ สามารถใช้หาผลเฉลยของปัญหา ค่าตั้งต้นของสมการเชิงอนุพันธ์ “ เราจะใช้การแปลงลาปลาซ แปลง จากปัญหาค่าตั้งต้นของสมการเชิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google