งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคคลที่ได้รับการบันทึก รายการลงในเอกสารทะเบียน ราษฎร จะได้รับการกำหนดเลข ประจำตัว ๑๓ หลัก โดยเลข หลักแรกจะมีความหมายบ่งบอก ประเภทของบุคคลที่ เข้าสู่ ระบบทะเบียนราษฎรและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคคลที่ได้รับการบันทึก รายการลงในเอกสารทะเบียน ราษฎร จะได้รับการกำหนดเลข ประจำตัว ๑๓ หลัก โดยเลข หลักแรกจะมีความหมายบ่งบอก ประเภทของบุคคลที่ เข้าสู่ ระบบทะเบียนราษฎรและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคคลที่ได้รับการบันทึก รายการลงในเอกสารทะเบียน ราษฎร จะได้รับการกำหนดเลข ประจำตัว ๑๓ หลัก โดยเลข หลักแรกจะมีความหมายบ่งบอก ประเภทของบุคคลที่ เข้าสู่ ระบบทะเบียนราษฎรและ สัญชาติ

2 เลข ๑ หมายถึง คนสัญชาติไทยที่ แจ้งการเกิด ภายใน ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เลข ๒ หมายถึง คนสัญชาติไทยที่ แจ้งการเกิดเกินระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนด เลข ๓ หมายถึง คนสัญชาติไทย และคนต่างด้าวที่มีชื่อในทะเบียน บ้านก่อนการให้เลข ๑๓ หลัก เลข ๔ หมายถึง คนสัญชาติไทย และคนต่างด้าวที่เพิ่มชื่อในทะเบียน บ้านด้วยใบแจ้งย้ายในช่วงการให้ เลข ๑๓ หลัก

3 เลข ๕ หมายถึง คนสัญชาติไทยที่มี ชื่อในทะเบียนบ้านโดยการเพิ่มชื่อ ภายหลังช่วงการให้เลข ๑๓ หลัก เลข ๖ หมายถึง คนซึ่งไม่มีสัญชาติ ไทยที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียน บ้าน ( กลุ่มที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ใน ประเทศไทยชั่วคราวและได้รับผ่อน ผันให้อยู่เป็นกรณีพิเศษ ) เลข ๗ หมายถึง บุตรของคนซึ่งไม่ มีสัญชาติไทยที่เกิดในประเทศไทย แต่ไม่ได้สัญชาติไทย เลข ๘ หมายถึง คนที่ได้สัญชาติ ไทยตามกฎหมายและคนต่างด้าวที่ ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ใน ประเทศไทย ขอเพิ่มชื่อในทะเบียน บ้าน

4 เลข ๐ หมายถึง คนซึ่งไม่มีสถานะ ทางทะเบียนที่ได้รับสำรวจจัดทำ ทะเบียนประวัติตามยุทธศาสตร์การ จัดการปัญหาสถานะและสิทธิของ บุคคลตามมติ ครม. ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ และคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน ( ท. ร. ๑๓ ) ตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง เลข ๐๐ หมายถึง แรงงานต่างด้าว หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาที่ได้รับการจัดทำ ทะเบียนประวัติและได้รับอนุญาตให้ ทำงานตามมติ ครม. รวมถึง ผู้ติดตามแรงงาน

5 โครงสร้างเลขประจำตัว ประชาชน 13 หลัก ประกอบด้วย x - xxxx - xxxxx - xx - x 1 ประเภ ท ลำดับที่ของ บุคคล เลข ตรวจสอ บ 23 45 รหัส สนท.

6 เ ลขประจำตัวของคนที่มีชื่อใน ทะเบียนบ้านประกอบด้วยเลข 13 หลัก ดังนี้ X - 0000 - 00000 - 00 - 0 1 เลข 1-8 รหัส สนท. ลำดับที่ ของคน เลข ตรวจสอ บ 23 45

7 เ ลขประจำตัวกลุ่มของคนไทย โดยการเกิดบางประเภท ( ระเบียบ ’ 2543) 8 - 0000 - 84000 - 00 - 0 1 เลข 8 รหัส สนท. ลำดับที่ ของคน เลข ตรวจสอ บ 23 45

8 เ ลขประจำตัวกลุ่มของคนไทย โดยการเกิดบางประเภท ( มาตรา 23) 8 - 0000 - 73000 - 00 - 0 1 เลข 8 รหัส สนท. ลำดับที่ ของคน เลข ตรวจสอ บ 23 45

9 เ ลขประจำตัวกลุ่มของคนไทย โดยการเกิดบางประเภท ( คน ไทยพลัดถิ่น ) 8 - 0000 - 90000 - 00 - 0 1 เลข 8 รหัส สนท. ลำดับที่ ของคน เลข ตรวจสอ บ 23 45

10 เ ลขประจำตัวของบุคคลไม่มี สถานะทางทะเบียน ประกอบด้วยเลข 13 หลัก ดังนี้ 0 - 0000 - 00000 - 00 - 0 1 เลข ศูนย์ รหัส สนท. ลำดับที่ของ บุคคล เลข ตรวจสอ บ 23 45

11 เ ลขประจำตัวของแรงงานต่าง ด้าว 3 สัญชาติประกอบด้วย เลข 13 หลัก ดังนี้ 00 - 0000 - 000000 - 0 1 เลข 2 ศูนย์ รหัส สนท. ลำดับที่ของ บุคคล เลข ตรวจสอ บ 234


ดาวน์โหลด ppt บุคคลที่ได้รับการบันทึก รายการลงในเอกสารทะเบียน ราษฎร จะได้รับการกำหนดเลข ประจำตัว ๑๓ หลัก โดยเลข หลักแรกจะมีความหมายบ่งบอก ประเภทของบุคคลที่ เข้าสู่ ระบบทะเบียนราษฎรและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google