งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การให้เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การให้เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การให้เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก
บุคคลที่ได้รับการบันทึกรายการลงในเอกสารทะเบียนราษฎร จะได้รับการกำหนดเลขประจำตัว ๑๓ หลัก โดยเลขหลักแรกจะมีความหมายบ่งบอกประเภทของบุคคลที่ เข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎรและสัญชาติ

2 เลข ๒ หมายถึง คนสัญชาติไทยที่แจ้งการเกิดเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
เลข ๑ หมายถึง คนสัญชาติไทยที่แจ้งการเกิด ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เลข ๒ หมายถึง คนสัญชาติไทยที่แจ้งการเกิดเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เลข ๓ หมายถึง คนสัญชาติไทยและคนต่างด้าวที่มีชื่อในทะเบียนบ้านก่อนการให้เลข ๑๓ หลัก เลข ๔ หมายถึง คนสัญชาติไทยและคนต่างด้าวที่เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านด้วยใบแจ้งย้ายในช่วงการให้เลข ๑๓ หลัก

3 เลข ๕ หมายถึง คนสัญชาติไทยที่มีชื่อในทะเบียนบ้านโดยการเพิ่มชื่อภายหลังช่วงการให้เลข ๑๓ หลัก
เลข ๖ หมายถึง คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (กลุ่มที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยชั่วคราวและได้รับผ่อนผันให้อยู่เป็นกรณีพิเศษ) เลข ๗ หมายถึง บุตรของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่เกิดในประเทศไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทย เลข ๘ หมายถึง คนที่ได้สัญชาติไทยตามกฎหมายและคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

4 เลข ๐ หมายถึง คนซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนที่ได้รับสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติ ครม. ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ และคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.๑๓) ตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง เลข ๐๐ หมายถึง แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาที่ได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติและได้รับอนุญาตให้ทำงานตามมติ ครม. รวมถึงผู้ติดตามแรงงาน

5 โครงสร้างเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ประกอบด้วย
โครงสร้างเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ประกอบด้วย x - xxxx - xxxxx - xx - x 2 3 4 5 1 ประเภท รหัส สนท. ลำดับที่ของบุคคล เลขตรวจสอบ

6 เลขประจำตัวของคนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านประกอบด้วยเลข 13 หลัก ดังนี้
เลขประจำตัวของคนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านประกอบด้วยเลข 13 หลัก ดังนี้ X 2 3 4 5 1 เลข 1-8 รหัส สนท. ลำดับที่ของคน เลขตรวจสอบ

7 เลขประจำตัวกลุ่มของคนไทยโดยการเกิดบางประเภท (ระเบียบ’ 2543)
2 3 4 5 1 เลข 8 รหัส สนท. ลำดับที่ของคน เลขตรวจสอบ

8 เลขประจำตัวกลุ่มของคนไทยโดยการเกิดบางประเภท (มาตรา 23)
2 3 4 5 1 เลข 8 รหัส สนท. ลำดับที่ของคน เลขตรวจสอบ

9 เลขประจำตัวกลุ่มของคนไทยโดยการเกิดบางประเภท (คนไทยพลัดถิ่น)
2 3 4 5 1 เลข 8 รหัส สนท. ลำดับที่ของคน เลขตรวจสอบ

10 เลขประจำตัวของบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนประกอบด้วยเลข 13 หลัก ดังนี้
เลขประจำตัวของบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนประกอบด้วยเลข 13 หลัก ดังนี้ 2 3 4 5 1 เลขศูนย์ รหัส สนท. ลำดับที่ของบุคคล เลขตรวจสอบ

11 เลขประจำตัวของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติประกอบด้วยเลข 13 หลัก ดังนี้
เลขประจำตัวของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติประกอบด้วยเลข 13 หลัก ดังนี้ 1 2 3 4 เลข 2 ศูนย์ รหัส สนท. ลำดับที่ของบุคคล เลขตรวจสอบ


ดาวน์โหลด ppt การให้เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google