งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการศึกษาการสร้าง จิตสำนึกในการ ออมด้วย โครงการออมอย่างไรในวัย เรียนของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2 ผลการศึกษาการสร้าง จิตสำนึกในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการศึกษาการสร้าง จิตสำนึกในการ ออมด้วย โครงการออมอย่างไรในวัย เรียนของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2 ผลการศึกษาการสร้าง จิตสำนึกในการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการศึกษาการสร้าง จิตสำนึกในการ ออมด้วย โครงการออมอย่างไรในวัย เรียนของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2 ผลการศึกษาการสร้าง จิตสำนึกในการ ออมด้วย โครงการออมอย่างไรในวัย เรียนของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2 นางสาวสุฑารัตน์ ตั้ง ถาวร โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย

2 ปัญหาการวิจัย ภาวะเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันมี ความเจริญทางเทคโนโลยีสูง วัยรุ่นมีการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย ขาดจิตสำนึกในการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

3 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในการออม 2. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ 3. เพื่อให้นักเรียนมีหลักในการ บริหารจัดการเงินของตนเองที่ดี 4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการดำเนินชีวิต

4 ตารางค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานและระดับความพึง พอใจในการบรรยาย

5 สรุปผลการวิจัย กิจกรรมบรรยาย นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 มี ความพึงพอใจและได้รับประโยชน์ จากการบรรยายในระดับมาก กิจกรรมการออม นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 เปิดบัญชีในปีการศึกษา 2555 จำนวน 181 บัญชี คิดเป็นร้อยละ 38.27 ของกลุ่มเป้าหมาย


ดาวน์โหลด ppt ผลการศึกษาการสร้าง จิตสำนึกในการ ออมด้วย โครงการออมอย่างไรในวัย เรียนของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2 ผลการศึกษาการสร้าง จิตสำนึกในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google