งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวสุฑารัตน์ ตั้งถาวร โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวสุฑารัตน์ ตั้งถาวร โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวสุฑารัตน์ ตั้งถาวร โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
ผลการศึกษาการสร้างจิตสำนึกในการ ออมด้วยโครงการออมอย่างไรในวัยเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 นางสาวสุฑารัตน์ ตั้งถาวร โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

2 ปัญหาการวิจัย ภาวะเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันมีความเจริญทาง เทคโนโลยีสูง
วัยรุ่นมีการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย ขาดจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนมี ความรู้ความเข้าใจในการออม 2.เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3. เพื่อให้นักเรียนมีหลักในการบริหารจัดการเงิน ของตนเองที่ดี 4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

4 ตารางค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในการบรรยาย

5 สรุปผลการวิจัย กิจกรรมบรรยาย นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 มีความพึงพอใจและได้รับ ประโยชน์จากการบรรยายในระดับมาก กิจกรรมการออม นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 เปิดบัญชีในปีการศึกษา2555 จำนวน 181บัญชี คิดเป็นร้อยละ ของ กลุ่มเป้าหมาย


ดาวน์โหลด ppt นางสาวสุฑารัตน์ ตั้งถาวร โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google