งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ โครงการค่ายคุณธรรมนำความรู้ ภายใต้นโยบาย 3 ดี น้อมรับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดป่ากันตพงษ์ ตำบลบางเหรียง อำเภอควน เนียง จังหวัดสงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคนิคจะนะ โครงการค่ายคุณธรรมนำความรู้ ภายใต้นโยบาย 3 ดี น้อมรับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดป่ากันตพงษ์ ตำบลบางเหรียง อำเภอควน เนียง จังหวัดสงขลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ โครงการค่ายคุณธรรมนำความรู้ ภายใต้นโยบาย 3 ดี น้อมรับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดป่ากันตพงษ์ ตำบลบางเหรียง อำเภอควน เนียง จังหวัดสงขลา วันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2553

2

3 1. เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะตามคุณลักษณะ พึ่งประสงค์ 2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสามารถพัฒนาตนเอง และบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมใน ชีวิตประจำวัน 3. เพื่อให้นักศึกษามีจิตสำนึกที่ดีต่อการดำรงตนให้ เป็นบุคคลที่ดีมีคุณธรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ

4 1. นักศึกษา มีลักษณะพึ่งประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและบูรณาการ คุณธรรมจริยธรรมในชีวิตประจำวัน 3. นักศึกษามีจิตสำนึกที่ดีต่อการดำรงตนให้เป็น บุคคลที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5

6

7


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคนิคจะนะ โครงการค่ายคุณธรรมนำความรู้ ภายใต้นโยบาย 3 ดี น้อมรับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดป่ากันตพงษ์ ตำบลบางเหรียง อำเภอควน เนียง จังหวัดสงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google