งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า
การวางแผนทางการเงิน ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
อธิบายการวางแผนการใช้จ่าย และวิธีการจัดทำงบประมาณ ของครอบครัวได้

3 ครอบครัวไทย ยากจนเพราะมีรายจ่ายสูง - สินค้ามีราคาแพง
- จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น - มีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย - รายได้ไม่เพียงพอ

4 ครอบครัว ผู้บริโภค ผู้ออม - สิ่งที่จำเป็น เงินที่เหลือจาก การบริโภค
- มีการวางแผน

5 การวางแผนในการเลือกจับจ่าย
การวางแผนทางการเงิน การวางแผนในการเลือกจับจ่าย ใช้สอยและออมรายได้

6 การวางแผนทางการเงิน ปัจจุบัน อนาคต การใช้จ่าย การออม
(การเพิ่มพูนรายได้) ปัจจุบัน อนาคต

7 เพื่อให้สมาชิกในครอบครัว กินดี อยู่ดี มีเศรษฐกิจที่มั่นคง
เหตุที่ต้องวางแผนทางการเงิน เพื่อให้สมาชิกในครอบครัว กินดี อยู่ดี มีเศรษฐกิจที่มั่นคง

8 ปัจจัยในการครองชีพ ………………….... ………..…………....
กินดีอยู่ดี มีความสุข ………………….... ดี ทะเลาะวิวาท หย่าร้าง มีฐานะยากจน ………..………….... ไม่ดี

9 ปัญหาทางการเงิน 1. ไม่มีการวางแผนการใช้จ่าย
2. ไม่ได้ควบคุมให้เป็นไปตามแผน

10 ใช้เงินไม่เป็น ใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่อการครองชีพ - หรูหรา ฟุ่มเฟือย
- เที่ยวเตร่

11 การบริหารการเงิน ขั้นที่ 1 วางแผน กำหนดวัตถุประสงค์
ขั้นที่ 1 วางแผน กำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้จ่ายและการออม ขั้นที่ 2 สำรวจรายได้ รายจ่าย ขั้นที่ 3 ทำอย่างไรกับเงินออม

12 การสร้างแผนการใช้จ่าย
(งบประมาณ) กำหนด เป้าหมาย ใช้จ่าย ประมาณ ค่าใช้จ่าย ประมาณ เงินรายได้

13 รวมมือ วางแผนหารายได้ใช้จ่าย
สมาชิกในครอบครัว รวมมือ วางแผนหารายได้ใช้จ่าย เพื่อให้สมาชิกได้รับความพอใจมากที่สุด โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับรายได้

14 เหตุที่ต้องวางแผนใช้เงิน ลดปัญหารายจ่ายสูงกว่ารายได้
1. ควรวางแผนการใช้เงินไว้ล่วงหน้า 2. จัดทำงบประมาณรายได้-รายจ่าย 3. กำหนดรายการสินค้าและบริการที่บริโภค

15 ……………... ……………... ……………... มีรายได้เพียงพอ กับรายจ่าย ลดจำนวนหนี้
ระยะสั้น แต่ละเดือน ……………... มีเงินออม ……………...

16 ……………... ……………………... ……………... ……………………..... ………………... มีเงินออม
นำเงินออมหาประโยชน์ ……………………... ระยะปานกลาง 2-4 ปีข้างหน้า มีอาชีพที่มั่นคง ……………... มีการวางแผนการใช้จ่าย ในอนาคต ……………………..... ………………...

17 ……………... …………………... ………………..... …………………... ……………………... มีเงินออม
เพิ่มจำนวนการลงทุน มีครอบครัวที่มั่นคง ระยะยาว 5 ปีข้างหน้า ………………..... ช่วยเหลือบุคคลอื่น …………………... ……………………... มีงบประมาณสันทนาการ

18 นักเรียนสามารถช่วยประหยัด รายจ่ายของครอบครัวได้อย่างไร
ใบงาน นักเรียนสามารถช่วยประหยัด รายจ่ายของครอบครัวได้อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt ผู้สอน อ.ศรีวรรณ ปานสง่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google