งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า การวางแผน ทางการเงิน ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า การวางแผน ทางการเงิน ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การวางแผน ทางการเงิน ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง อธิบายการวางแผนการใช้จ่าย และวิธีการจัดทำงบประมาณ ของครอบครัวได้

3 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ครอบครัวไทย ยากจนเพราะมี รายจ่ายสูง ยากจนเพราะมี รายจ่ายสูง - สินค้ามีราคาแพง - จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น - มีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย - รายได้ไม่เพียงพอ

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ครอบครัว ผู้บริโภ ค ผู้ ออม ผู้ ออม - สิ่งที่จำเป็น เงินที่เหลือจาก การบริโภค - มีการวางแผน

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การวางแผนในการ เลือกจับจ่าย ใช้สอยและออม รายได้ การวางแผนทางการเงิน

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การใช้ จ่าย การ ออม การ ออม ( การเพิ่มพูน รายได ้ ) ปัจจุบัน อนาคต การวางแผนทางการเงิน

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เพื่อให้สมาชิกใน ครอบครัว กินดี อยู่ดี มี เศรษฐกิจที่มั่นคง เหตุที่ต้องวางแผนทางการเงิน

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ดี ………………….... ไม่ดี ………..………….................................. กินดีอยู่ดี มีความสุข ทะเลาะวิวาท หย่าร้าง มีฐานะ ยากจน ปัจจัยในการครองชีพ

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ปัญหาทางการเงิน 2. ไม่ได้ควบคุมให้เป็นไปตามแผน 1. ไม่มีการวางแผนการใช้จ่าย

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ใช้เงินไม่เป็น ใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ต่อการครองชีพ ใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ต่อการครองชีพ - เที่ยวเตร่ - หรูหรา ฟุ่มเฟือย

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การบริหารการเงิน ขั้นที่ 1 วางแผน กำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้จ่าย และการออม ขั้นที่ 2 สำรวจรายได้ รายจ่าย ขั้นที่ 3 ทำอย่างไรกับเงินออม

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า การสร้าง แผนการใช้ จ่าย ( งบประมาณ ) กำหน ด เป้าหม าย ใช้ จ่าย ประมาณเงินรายได้ ประมาณค่าใช้จ่าย

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า รวมมือ วางแผนหา รายได้ใช้จ่าย สมาชิกในครอบครัว เพื่อให้สมาชิกได้รับ ความพอใจมากที่สุด โดยคำนึงถึงความ เหมาะสมกับรายได้ เพื่อให้สมาชิกได้รับ ความพอใจมากที่สุด โดยคำนึงถึงความ เหมาะสมกับรายได้

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ลดปัญหารายจ่ายสูง กว่ารายได้ เหตุที่ต้องวางแผนใช้เงิน 1. ควรวางแผนการใช้เงิน ไว้ล่วงหน้า 3. กำหนดรายการสินค้า และบริการที่บริโภค 2. จัดทำงบประมาณ รายได้ - รายจ่าย

15 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ……………... มีรายได้เพียงพอ กับรายจ่าย ลดจำนวนหนี้ มีเงินออม ระยะ สั้น แต่ละ เดือน

16 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ……………... ระยะปาน กลาง 2-4 ปี ข้างหน้า มีเงินออม ……………………... ……………... ……………………..... ………………... นำเงินออมหาประโยชน์ มีการวางแผนการใช้จ่าย ในอนาคต มีอาชีพที่มั่นคง

17 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ……………... มีครอบครัวที่มั่นคง …………………... ………………..... …………………... ……………………... เพิ่มจำนวนการลงทุน มีงบประมาณสันทนาการ มีเงินออม ช่วยเหลือบุคคลอื่น ระยะ ยาว 5 ปี ข้างหน้ า

18 ครูศรีวรรณ ปานสง่า นักเรียนสามารถช่วย ประหยัด รายจ่ายของ ครอบครัวได้อย่างไร ใบงาน


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า การวางแผน ทางการเงิน ผู้สอน อ. ศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google