งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดีครับ ร. ร วัดชมนิมิต ขอน้อมใจ ถวายพระพร โดยการจัดทำสื่อเรื่อง เดินตามพ่ออยู่อย่างพอเพียง เชิญท่าน เลือกตามหัวข้อได้เลยครับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดีครับ ร. ร วัดชมนิมิต ขอน้อมใจ ถวายพระพร โดยการจัดทำสื่อเรื่อง เดินตามพ่ออยู่อย่างพอเพียง เชิญท่าน เลือกตามหัวข้อได้เลยครับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สวัสดีครับ ร. ร วัดชมนิมิต ขอน้อมใจ ถวายพระพร โดยการจัดทำสื่อเรื่อง เดินตามพ่ออยู่อย่างพอเพียง เชิญท่าน เลือกตามหัวข้อได้เลยครับ

3 “ ประเทศไทยสมัยก่อนนี้ถือหลักพอมีพอกิน มาสมัยนี้อิสระ ไม่มีพอมีพอกิน จึงจะต้องเป็น นโยบายที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่จะให้ ทุกคนพอเพียงได้ พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มี กิน มีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ ” คำพ่อสอน พระราชดำรัส เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุธศักราช 2540

4 หลักความพอเพียง ความพอเพียง หมายถึง ความ พอประมาณ ความมี เหตุผล รวมถึงความ จำเป็นที่จะต้องมีระบบ ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พอสมควรต่อการมี ผลกระทบใด ๆ อันเกิด จากการเปลี่ยนแปลงทั้ง ภายนอกและภายใน

5 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญา ชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตน ของประชาชนในทุกระดับให้ดำเนิน ไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะ การพัฒนาเศรษฐกิจทั้งนี้จะต้อง อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการ นำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการ วางแผนและการดำเนินการทุก ขั้นตอน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6 และขณะเดียวกันจะต้อง เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคน ในชาติ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มี ความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนิน ชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการ รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้าน วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้ เป็นอย่างดี

7 การปฏิบัติตนตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง 5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดีลดละสิ่งยั่วกิเลสให้หมดสิ้นไป 1. ยึดความประหยัด ตัดทอน ค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความ ฟุ่มเฟือยในการดำรงชีพ 2. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วย ความถูกต้อง สุจริต แม้จะตกอยู่ใน ภาวะขาดแคลนในการดำรงชีพก็ ตาม 3. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และ แข่งขันกันในทางการค้าขายประกอบอาชีพ แบบต่อสู้กันอย่างรุนแรงดังอดีต 4. ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางในชีวิตหลุดพ้นจาก ความทุกข์ยากครั้งนี้ โดยต้องขวนขวายใฝ่หา ความรู้ให้เกิดมีรายได้เพิ่มพูนขึ้นจนถึงขั้น พอเพียงเป็นเป้าหมายสำคัญ

8 คือการนำหลักการความ พอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์และ ปฏิบัติภายในโรงเรียน โดยมี การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมออมเงิน กิจกรรม โครงการอาหารกลางวัน กิจกรรมสวนสมุนไพร เป็นต้น เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

9 โอ้เศรษฐกิจพอเพียงเสียงจากพ่อ อย่ารีรอ ขอให้จำทำให้เห็น กินพอดีมีพออยู่รู้ประเด็น หายลำเค็ญเป็น เศรษฐีมีสุขพลัน อยู่พอเพียงเลี้ยงตัวได้ไม่อายอด เพราะต้อง จดจ่ายและรับดับกระสันต์ รับเท่าใดไม่จ่ายหมดทดไว้กัน รวยนิรันดร์มั่น สายกลางทางสมดุลย นำความรู้อยู่ในดินถิ่นกำเนิด พลิกดินเถิดสิ่ง ประเสริฐเกิดไม่สูญ ปลูกที่กินกินที่ปลูกสุขเพิ่มคูณ หนี้สินสูญพูน ความสุขทุกถิ่นไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

10 ขอขอบพระคุณที่ให้ร.ร.วัดชมนิมิต ได้จัดทำเรื่อง เดินตามพ่ออยู่ พอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการ ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ออก โปรแกรม คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดชมนิมิตร


ดาวน์โหลด ppt สวัสดีครับ ร. ร วัดชมนิมิต ขอน้อมใจ ถวายพระพร โดยการจัดทำสื่อเรื่อง เดินตามพ่ออยู่อย่างพอเพียง เชิญท่าน เลือกตามหัวข้อได้เลยครับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google