งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสมพร แผ่วจะโปะ ครูชำนาญการโรงเรียนปทุมวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 4 เรื่อง การออมทรัพย์ และการลงทุน จัดทำ โดย จัดทำ โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสมพร แผ่วจะโปะ ครูชำนาญการโรงเรียนปทุมวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 4 เรื่อง การออมทรัพย์ และการลงทุน จัดทำ โดย จัดทำ โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นางสมพร แผ่วจะโปะ ครูชำนาญการโรงเรียนปทุมวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 4 เรื่อง การออมทรัพย์ และการลงทุน จัดทำ โดย จัดทำ โดย

3 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง ดีจังเลย ครับ … รู้จักออมทรัพย์และ การลงทุน

4 ตอนที่ 1 ความหมายและความสำคัญ ของการออมทรัพย์ ตอนที่ 2 เหตุผลของการออมทรัพย์ ตอนที่ 3 จำนวนเงินที่ควรออม ตอนที่ 4 การสร้างเงินออม ตอนที่ 5 สถาบันออมทรัพย์ มาดูสาระการเรียนรู้ ดีกว่าครับ...

5 ความหมายและความสำคัญ ของการออมทรัพย์ การออมทรัพย์ เป็นการเก็บเงินไว้สำหรับการใช้ จ่ายในวันข้างหน้า เพื่อซื้อ สิ่งที่ต้องการ ตามที่ได้ตั้งจุดประสงค์และวางแผนไว้ การออมทรัพย์เกิดจาก การเก็บและสะสมเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายทีละเล็กที ละน้อย เป็นการชะลอ การใช้เงิน เงินออมที่เก็บไว้มีความสำคัญต่อผู้บริโภค โดย ช่วยให้ผู้บริโภคมีเงิน ไว้ซื้อสิ่งที่ต้องการที่ราคาแพงได้ เช่น รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ บ้าน เป็นต้น หรือเก็บออมไว้เพื่อใช้ในการศึกษาของ บุตรหลานในอนาคต หรือเก็บออมไว้ใช้จ่ายในยามชรา ซึ่งไม่สามารถ ทำงานหารายได้ได้แล้ว

6 1. การออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ระยะสั้น 2. การออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ระยะยาว เหตุผลของการออม ทรัพย์

7 ปกติผู้มีรายได้ควรจะเก็บออมเงินประมาณร้อยละ 10 ของรายได้ ที่ได้รับแต่ก็มิใช่กฎตายตัว สำหรับทุกครอบครัว จำนวนเงิน ออมจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับรายได้และความรับผิดชอบ ของครอบครัวต่อสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวที่มีสมาชิกที่ต้อง รับผิดชอบมากเป็นครอบครัวใหญ่ และมีรายได้ต่ำ การออมเงิน จะทำได้ยาก เพราะรายได้ที่ได้รับอาจไม่เพียงพอที่จะใช้จ่าย แต่ถ้า เป็นคนโสดไม่มีภาระที่ต้องรับผิดชอบในครอบครัว รายได้ที่ได้รับ จะใช้จ่ายเฉพาะตัว ก็จะสามารถเก็บออมเงินไว้ได้มาก

8 1. เริ่มต้นการออมทันทีที่มีรายได้ 2. กำหนดจำนวนเงินออม 3. เก็บออมอย่างสม่ำเสมอ 4. ตั้งจุดประสงค์ในการออม 5. มีการวางแผนการใช้จ่ายที่รัดกุมและ เป็นไป ไม่ได้ตามสภาพครอบครัว 6. มีเงินติดตัวเท่าที่จำเป็นต้องใช้ 7. มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเงินออม 8. สร้างพันธะในการออมถ้าไม่สามารถ ที่จะควบคุมตนเองได้

9 1. ธน าคา ร 2. บริษัท ประกัน ชีวิต 3. สหกรณ์ ออมทรัพย์


ดาวน์โหลด ppt นางสมพร แผ่วจะโปะ ครูชำนาญการโรงเรียนปทุมวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 4 เรื่อง การออมทรัพย์ และการลงทุน จัดทำ โดย จัดทำ โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google