งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ ผู้ด้อยโอกาส กฎหมาย ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อ การดำรงชีวิต ของผู้พ้นโทษและผู้ไม่มีสถานะทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ ผู้ด้อยโอกาส กฎหมาย ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อ การดำรงชีวิต ของผู้พ้นโทษและผู้ไม่มีสถานะทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ ผู้ด้อยโอกาส กฎหมาย ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อ การดำรงชีวิต ของผู้พ้นโทษและผู้ไม่มีสถานะทาง ทะเบียนราษฎร กฎหมาย ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อ การดำรงชีวิต ของผู้พ้นโทษและผู้ไม่มีสถานะทาง ทะเบียนราษฎร

2 Powerpoint Templates Page 2 วัตถุประส งค์ ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบที่ เป็นอุปสรรคต่อผู้พ้นโทษ และผู้ไม่มี สถานะฯ แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย

3 Powerpoint Templates Page 3 กลุ่มพ้นโทษ กลุ่มผู้ไม่มีสถานะ ทางทะเบียนราษฎร

4 Powerpoint Templates Page 4 ด้านการรับเข้าทำงานด้านการรับเข้าทำงาน ด้านการศึกษาต่อด้านการศึกษาต่อ กฎหมายของ อปท. ไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้พ้นโทษ ปัญหาผู้พ้นโทษปัญหาผู้พ้นโทษ

5 Powerpoint Templates Page 5 ข้อเสนอแนะ กรณีทำผิดไม่ร้ายแรง ควรให้โอกาสทำงาน และศึกษาต่อ แก้ไขกฎหมาย อปท. ให้ครอบคลุมผู้พ้นโทษ ปรับปรุงกฎหมาย ทะเบียนประวัติอาชญา กร

6 Powerpoint Templates Page 6  ปัญหาหลักคือไม่สามารถหา หลักฐานแสดงจุดเกาะเกี่ยวกับ รัฐ  ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7 Powerpoint Templates Page 7 ข้อเสนอแนะ ปรับกรุงกฎหมาย ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคน พิการ ปรับปรุง ข้อสันนิษฐาน ใน พ. ร. บ. การทะเบียนราษฎร ทบทวนกฎหมาย การทะเบียน ราษฎร เพิ่มข้อยกเว้นใน กฎหมายว่าด้วย การทำงานของ คนต่างด้าว

8 Powerpoint Templates Page 8 แนวทางการขับเคลื่อนฯ ทบทวน พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก้ อปท. ผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตาม “บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการเตรียม ความพร้อมก่อนปล่อยและสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ภายหลังพ้นโทษ ทบทวนบทบัญญัติทางกฎหมายให้ อปท. สงเคราะห์ผู้พ้นโทษอย่างชัดเจน ประสานสถาบันการศึกษา เพื่อทบทวน กฎหมายและระเบียบของสถานบันการศึกษา ผลักดันการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับ การไม่เปิดเผยประวัติการกระทำผิดในบางกรณี ประสานความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรม เพื่อ จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้พ้นโทษ ผู้พ้นโทษผู้พ้นโทษ

9 Powerpoint Templates Page 9 แนวทางการขับเคลื่อนฯ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำฐานข้อมูล การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไม่มีสถานะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการร่วม (Joint Committee) ผลักดันระเบียบ ข้อกำหนดการออกเอกสาร รับรองนิติสถานะบุคคลเป็นการชั่วคราว ผู้ไม่มีสถานะ ทางทะเบียน ฯ ประเมินผลกระทบทางสังคม กรณี ปัญหาสถานการณ์ผู้ไม่มีสถานะฯ

10 Powerpoint Templates Page 10


ดาวน์โหลด ppt Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ ผู้ด้อยโอกาส กฎหมาย ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อ การดำรงชีวิต ของผู้พ้นโทษและผู้ไม่มีสถานะทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google