งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัด 2 รายงานกิจกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัด 2 รายงานกิจกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตัวชี้วัด 2 รายงานกิจกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

3 ตัวชี้วัด 3 รายงานกิจกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

4 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง 2. ร้อยละการซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ ยาปี 58( ไตรมาส 1)

5 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง สรุปประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทำให้การ ขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบ ความสำเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) ๑จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นสูง ทำให้ไม่สามารถลดต้นทุนได้ตาม เป้าหมาย ๒ทักษะของเจ้าหน้าที่ที่จัดหาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาไม่เข้าใจ ระบบการดำเนินตามระเบียบการจัดหายาและเวชภัณฑ์ รู้สึก ยุ่งยาก มีการดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานที่ ผิดพลาดสูง ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อหาจุดบกพร่องและปรับปรุงให้ดีขึ้นและเภสัชกรแต่ละรพ. ต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ที่จัดหาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ๑. รายการซื้อร่วมระดับเขตมีปัญหาของขาดสูงมากทำให้ ต้องซื้อจากบริษัทอื่นที่ราคาสูงกว่า ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย ๑. การลดต้นทุนควรเปรียบเทียบ cost/op visit แทนการลด ต้นทุนจากมูลค่า ๒. การซื้อร่วมระดับเขตควรซื้อเฉพาะรายการของรพ. จังหวัด และรพ. ศูนย์และไม่เป็นรายการที่ใช้ในรพช.


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัด 2 รายงานกิจกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google