งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละ ความสำเร็จของการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยระบบ Lean ผู้รับผิดชอบ : สำนักงาน ก. ก. LineStaffLine & Staff 444 น้ำหนัก : ร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละ ความสำเร็จของการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยระบบ Lean ผู้รับผิดชอบ : สำนักงาน ก. ก. LineStaffLine & Staff 444 น้ำหนัก : ร้อยละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละ ความสำเร็จของการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยระบบ Lean ผู้รับผิดชอบ : สำนักงาน ก. ก. LineStaffLine & Staff 444 น้ำหนัก : ร้อยละ

2 คำอธิบาย Lean คือ กระบวนการ ในการ บริหารจัดการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การทำงานและลดความ สูญเปล่าที่เกิด จากการทำงานทั้งเรื่อง ของ ขั้นตอน เวลา ค่าใช้จ่าย แรงงาน และทรัพยากร ฯลฯ

3 การคำนวณประสิทธิภาพ หมายถึง การวิเคราะห์ขั้นตอนหรือ กิจกรรมของกระบวนงาน โดย ขั้นตอนหรือกิจกรรมที่มีคุณค่ากับผู้รับบริการ ขั้นตอนหรือกิจกรรมที่ไม่ มีคุณค่าสำหรับ ผู้รับบริการแต่จำเป็นต้อง ทำ ขั้นตอนหรือกิจกรรมใด ไม่มีคุณค่าสำหรับ ผู้รับบริการ และไม่ จำเป็นต้องทำ

4 Pre Lean หมายถึง การคำนวณประสิทธิภาพ ของงานที่ยังไม่มีการตัดขั้นตอน หรือกิจกรรม ที่เป็นความสูญเปล่าออก เวลารวมของขั้นตอนฯ ที่มีคุณค่า ( สีเขียว ) x100 เวลาทั้งหมดของกระบวนงาน ( เขียว + เหลือง + แดง )

5 Post Lean หมายถึง การคำนวณ ประสิทธิภาพของการทำงานที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น หลังวิเคราะห์และตัดความสูญเปล่าใน กระบวนงานออกไปแล้ว เวลารวมของขั้นตอนฯ ที่มีคุณค่า ( สีเขียว ) x100 เวลาทั้งหมดของกระบวนงาน ( เขียว + เหลือง )

6 เกณฑ์การ ประเมินผล แบ่งเป็น 2 ด้าน ด้านที่ 1 การดำเนินการตาม แผนการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานด้วยระบบ Lean ของ หน่วยงาน (100 คะแนน ) ด้านที่ 2 การจัดทำแผนการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ทำงานด้วยระบบ Lean ของ หน่วยงาน เพื่อ นำไปดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 (50 คะแนน )

7 ด้านที่ 1 การดำเนินการตามแผนการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงานด้วยระบบ Lean ของหน่วยงาน (100 คะแนน ) แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ ประสิทธิภาพการ ดำเนินงาน (30 คะแนน ) (A) ผลสำเร็จของการ ดำเนินการตาม ตัวชี้วัด (70 คะแนน ) (B) ประสิทธิภาพที่ทำได้ จริง * X 30 Post Lean ผลสำเร็จที่ทำได้ จริง X 70 เป้าหมายของตัวชี้วัดที่ กำหนด ผลสำเร็จการเพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการทำงานด้วย ระบบ Lean = A + B x 100 100 * ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ทำ ใช้ผลลัพธ์สูงสุด แต่ต้องการดำเนินการตามแผนฯ ทุกครั้ง

8 ด้านที่ 2 การจัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพใน การทำงานด้วยระบบ Lean ของหน่วยงาน เพื่อนำไปดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2558 (50 คะแนน ) การจัดส่งแผนฯ ให้ สำนักงาน ก. ก. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ภายใน 31 มี. ค. 2557 1 เม. ย. – 31 ก. ค. 2557 ถูกหัก 10 คะแนน 0 คะแนน

9 แนวทางการการจัดทำแผนเพิ่ม ประสิทธิภาพฯ 1. องค์ประกอบของแผนฯ 1.1 สาเหตุ และความเป็นมาของ ปัญหา 1.2 สถานการณ์หรือสภาพการณ์ ปัจจุบัน 1.3 สถานการณ์หรือผลที่ต้องการใน อนาคต 1.4 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดย ใช้แผนภูมิก้างปลา 1.5 การวางแผนการแก้ไขปัญหา 1.6 การนำแผนการแก้ไขปัญหาไป ปฏิบัติ

10 แนวทางการการจัดทำแผนเพิ่ม ประสิทธิภาพฯ 2. ลักษณะของกระบวนงานที่นำมาทำ Lean 2.1 อยู่ในคู่มือการปฏิบัติงานฯ 2.2 ไม่เป็นกระบวนงานเดิม 2.3 มีความถี่ในการทำงาน 2.4 ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 2.5 ไม่ใช่การปรับเพียงขั้นตอนเดียว หรือปรับเพียงส่วนน้อย 2.6 ไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความ ผิดพลาดของงาน หรือไม่ปลอดภัย ต่อผู้ปฏิบัติงาน / ผู้รับบริการ 2.7 ไม่ได้เป็นการโอน / เปลี่ยนให้ หน่วยงานอื่นรับผิดชอบ หรือทำงาน แทนหน่วยงานตนเอง

11 แนวทางการการจัดทำแผนเพิ่ม ประสิทธิภาพฯ 3. ช่องทางการส่งแผนฯ ให้ สกก. ภายใน 31 มี. ค. 2557 3.1 ทาง Email: Leanbma@gmail.comLeanbma@gmail.com 3.2 ทางหนังสือถึงสำนักงาน ก. ก. อย่างเป็น ทางการ 4. การตรวจสอบแผนฯ 4.1 สกก. จะตรวจสอบ 4.2 กรณีไม่ถูกต้อง สกก. แจ้งหน่วยงาน และหน่วยงานต้องส่งให้ ภายใน 31 ก. ค. 2557

12 การสรุป คะแนน ด้านที่ 1 (100 คะแนน ) ด้านที่ 2 (50 คะแนน ) คะแนนด้านที่ 1 + คะแนน ด้านที่ 2 X 100 คะแนนเต็มทั้งหมด (150) ร้อยละความสำเร็จของ การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานด้วยระบบ Lean

13 เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 12345 ร้อยละความสำเร็จของ การเพิ่มประสิทธิภาพใน การทำงานด้วยระบบ Lean 6070809010 0


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละ ความสำเร็จของการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยระบบ Lean ผู้รับผิดชอบ : สำนักงาน ก. ก. LineStaffLine & Staff 444 น้ำหนัก : ร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google