งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายกฤติพงษ์ เวชนุเคราะห์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงาน สรรพสามิตภาคที่ 2 KM เรื่อง “ การบริหารความเสี่ยง ” ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายกฤติพงษ์ เวชนุเคราะห์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงาน สรรพสามิตภาคที่ 2 KM เรื่อง “ การบริหารความเสี่ยง ” ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายกฤติพงษ์ เวชนุเคราะห์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงาน สรรพสามิตภาคที่ 2 KM เรื่อง “ การบริหารความเสี่ยง ” ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

2 ความเสี่ยง Risk หมายถึง อะไร ?

3 ความเสี่ยง Risk หมายถึง โอกาสที่จะ เกิดความผิดพลาดความเสียหาย การ รั่วไหล ความสูญเปล่า หรือ เหตุการณ์ ซึ่งไม่พึงประสงค์ ที่ทำให้งานไม่ประสบ ความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ (Objective) และเป้าหมาย (Taget) ที่ กำหนด

4 เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมี การบริหารความเสี่ยง  เพื่อให้มีระบบการบริหารที่ดี  เพื่อให้มีความชัดเจนและโปร่งใส  ช่วยลดผลกระทบซึ่งเกิดขึ้นจากการ ดำเนินงานที่มีความซับซ้อน

5 แหล่งที่มา หรือ ต้นเหตุแห่งความเสี่ยง มาจากไหน ?

6 แหล่งที่มา หรือ ต้นเหตุแห่งความ เสี่ยง มาจาก ปัจจัยภายใน และ ปัจจัย ภายนอก ขององค์กร

7 องค์กร ปัจจัยภายในปัจจัยภายนอก พฤติกรรมขององค์กร ความรู้ความสามารถของ บุคลากร ภายในองค์กร กระบวนการทำงานของมูล สารสนเทศ สภาวะแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี พฤติกรรม ผู้บริโภค ภัยธรรมชาติ

8 ปัจจัยภายนอก ไม่สามารถ ควบคุมได้ ปัจจัยภายใน สามารถควบคุม ได้

9 ประเภทของความเสี่ยง ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ระดับ 4. ความเสี่ยงในเหตุการณ์ (Event Risk) 1. ความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk) 2. ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน (Business Risk) 3. ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Functional Risk)

10 ประเภทของความเสี่ยง ระดับที่ 1 ความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk) เป็นความเสี่ยงที่จะทำให้การ ดำเนินงานโดยภาพรวมขององค์กรไม่ บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ เช่น  ความผิดพลาด เรื่อง การกำหนดนโยบาย การ กำหนดโครงสร้างการจัดการ  การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี  การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ( ผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงการชำระภาษี การชำระ ภาษีไม่ถูกต้อง )

11 ประเภทของความเสี่ยง ระดับที่ 2 ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน (Business Risk) ความเสี่ยงที่จะทำให้การดำเนินงานใน แต่ละหน่วยงาน / กลุ่มงาน และ สายงานไม่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ หน่วยงาน เช่น ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการ ในกระบวนการทำงานต่าง ๆ ที่ไม่มี ประสิทธิภาพ อันเกิดจากบุคลากรไม่มี หรือมีไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน

12 ประเภทของความเสี่ยง ระดับที่ 3 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Functional Risk) ความเสี่ยง ที่เกิดจากปัจจัยภายใน ซึ่งอยู่ ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหารการป้องกัน หรือ ลดความเสี่ยง ทำได้โดย จัดให้มีกิจกรรม การควบคุมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เช่น - ไม่มีการควบคุมการจัดทำรายงาน ของเจ้าหน้าที่ และไม่จัดส่งรายงานภายในกำหนดเวลา - แบบรายงานที่จัดทำขาดการควบคุมและติดตาม อย่างใกล้ชิด

13 ประเภทของความเสี่ยง ระดับที่ 4 ความเสี่ยงในเหตุการณ์ (Event Risk) ความเสี่ยงที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำแต่เป็น เหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นได้ในทุกระดับของ องค์กร ตัวอย่าง... เจ้าหน้าที่ทุจริต

14 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management ) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management ) หมายถึง กระบวนการวางแผน และควบคุมความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในวิสัย ที่ควบคุมได้ หรือ สามารถป้องกันได้ เพื่อให้งานประสบ ความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ กำหนด


ดาวน์โหลด ppt โดย นายกฤติพงษ์ เวชนุเคราะห์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงาน สรรพสามิตภาคที่ 2 KM เรื่อง “ การบริหารความเสี่ยง ” ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google