งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KM เรื่อง “การบริหารความเสี่ยง” ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KM เรื่อง “การบริหารความเสี่ยง” ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KM เรื่อง “การบริหารความเสี่ยง” ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 โดย นายกฤติพงษ์ เวชนุเคราะห์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

2 ความเสี่ยง Risk หมายถึงอะไร ?

3 ความเสี่ยง Risk หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความ ผิดพลาดความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือ เหตุการณ์ ซึ่งไม่พึงประสงค์ ที่ทำให้งานไม่ประสบ ความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ (Objective) และ เป้าหมาย (Taget) ที่กำหนด

4 เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีการบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้มีระบบการบริหารที่ดี เพื่อให้มีความชัดเจนและโปร่งใส ช่วยลดผลกระทบซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่มีความ ซับซ้อน

5 แหล่งที่มา หรือ ต้นเหตุแห่งความเสี่ยงมาจากไหน ?

6 แหล่งที่มา หรือ ต้นเหตุแห่งความเสี่ยง มาจาก
ปัจจัยภายใน และ ปัจจัยภายนอก ขององค์กร

7 องค์กร ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก พฤติกรรมขององค์กร
ความรู้ความสามารถของบุคลากร ภายในองค์กร กระบวนการทำงานของมูลสารสนเทศ สภาวะแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค ภัยธรรมชาติ

8 ปัจจัยภายนอก ไม่สามารถควบคุมได้
ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยภายใน สามารถควบคุมได้ ปัจจัยภายนอก ไม่สามารถควบคุมได้

9 ประเภทของความเสี่ยง ประเภทของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 4 ระดับ
1. ความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk) 2. ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน (Business Risk) 3. ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Functional Risk) 4. ความเสี่ยงในเหตุการณ์ (Event Risk)

10 ประเภทของความเสี่ยง ระดับที่ 1 ความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk)
เป็นความเสี่ยงที่จะทำให้การดำเนินงานโดยภาพรวม ขององค์กรไม่บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ เช่น ความผิดพลาด เรื่อง การกำหนดนโยบาย การกำหนดโครงสร้างการจัดการ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงการ ชำระภาษี การชำระภาษีไม่ถูกต้อง)

11 ประเภทของความเสี่ยง ระดับที่ 2 ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน (Business Risk)
ความเสี่ยงที่จะทำให้การดำเนินงานในแต่ละหน่วยงาน / กลุ่มงาน และ สายงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ หน่วยงาน เช่น ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการในกระบวนการทำงาน ต่าง ๆ ที่ไม่มีประสิทธิภาพ อันเกิดจากบุคลากรไม่มี หรือมีไม่เพียงพอ กับปริมาณงาน

12 ประเภทของความเสี่ยง ระดับที่ 3 ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Functional Risk)
ความเสี่ยง ที่เกิดจากปัจจัยภายใน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ ฝ่ายบริหารการป้องกัน หรือ ลดความเสี่ยง ทำได้โดย จัดให้มีกิจกรรม การควบคุมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เช่น - ไม่มีการควบคุมการจัดทำรายงาน ของเจ้าหน้าที่ และไม่จัดส่งรายงาน ภายในกำหนดเวลา - แบบรายงานที่จัดทำขาดการควบคุมและติดตามอย่างใกล้ชิด

13 ประเภทของความเสี่ยง ระดับที่ 4 ความเสี่ยงในเหตุการณ์ (Event Risk)
ความเสี่ยงที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำแต่เป็นเหตุการณ์พิเศษที่ เกิดขึ้นได้ในทุกระดับขององค์กร ตัวอย่าง... เจ้าหน้าที่ทุจริต

14 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management )


ดาวน์โหลด ppt KM เรื่อง “การบริหารความเสี่ยง” ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google