งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุม web conference ติดตามข้อมูลแฟ้ม มาตรฐาน วันที่ 24 เมษายน 2557 งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี สารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาตร์สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุม web conference ติดตามข้อมูลแฟ้ม มาตรฐาน วันที่ 24 เมษายน 2557 งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี สารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาตร์สาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุม web conference ติดตามข้อมูลแฟ้ม มาตรฐาน วันที่ 24 เมษายน 2557 งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี สารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาตร์สาธารณสุข

2 เนื้อหา 1. เฝ้าระวังคุณภาพข้อมูล 21 แฟ้ม 2. การจัดส่งรายงาน 3. การให้บริการเดือน เมษายน 2557 4. การให้บริการใน เดือน พฤษภาคม 2557

3 1. เฝ้าระวังคุณภาพข้อมูล 21 แฟ้ม

4 1. เฝ้าระวังคุณภาพข้อมูล 21 แฟ้ม ( ต่อ )

5 ผล ERROR ข้อมูล

6

7 รายละเอียด Error ที่พบบ่อย 1. แฟ้ม surveil

8 1.1 ไม่มีข้อมูลสถานที่ป่วย ( รพ. สต.)

9 1.2 มีข้อมูลซ้ำซ้อน ( รพ.)

10 รายละเอียด Error 2. แฟ้ม NCD screen

11 2. รายละเอียด Error แฟ้ม NCD screen 2.1 อายุไม่ถึง 15 ปี 2.2 ข้อมูลซ้ำซ้อน 2.3 พบการคัดกรองในสถานบริการ 2.4 พบการคัดกรองคนเสียชีวิต การให้บริการเชิงรุก เช่น เยี่ยมบ้าน ( พบการ เยี่ยมบ้านผู้เสียชีวิต เกือบ 100 ราย ) คัดกรองต่างๆ ชั่งน้ำหนักเด็ก ควรระบุ สถานที่ให้บริการ (service type) นอกสถานบริการ

12 รายละเอียด Error 3.1 ไม่ระบุวันที่ตาย 3.2 การบันทึกสถานที่ตาย มี แค่ 1 กับ 2 คือ ตาย ในสถานบริการ และตายนอกสถานบริการ แต่มี การลงสถานที่ตายด้วยรหัสหน่วยบริการที่ตาย 3. แฟ้ม DEATH

13 รายละเอียด Error 4.1 มีการบันทึกการให้บริการ แต่ ไม่ได้ตรวจอะไร เ 4.2 การลงประเภทการวินิจฉัย (Diag Type) คนไข้ นอก เป็นรหัสที่นอกเหนือจาก 1, 4, 5 4. แฟ้ม OP

14 2. การจัดส่งรายงาน เดือน เมษายน 2.1 pcu/ รพ. สต. รายงาน / รพ. นาคู / รพ. ดอนจาน แฟ้มข้อมูลมาตรฐาน ของ เดือน เมษายน 2557 ยกเว้น รพ. 14 แห่ง ส่ง 21 แฟ้ม /12 แฟ้ม /43 แฟ้ม ของ เดือน มีนาคม 2557 ขอให้ท่านรวบรวมส่งภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 2.2 รายงานที่ต้องส่ง รพ. สต. 21 แฟ้ม /43 แฟ้ม และ backup ฐานข้อมูล โดยส่งผ่าน FTP กลุ่มงานยุทธ และ 43 แฟ้ม ส่งผ่านหน้า Web HDC รพ. 12 แฟ้ม /21 แฟ้ม /43 แฟ้ม /NCD โดยส่งผ่าน หน้า Web Provis และ HDC

15 3. การให้บริการเดือน เมษายน 2557 ส่ง ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 นี้ ( เฉพาะ PCU/ รพ. สต./ ร. พ.) 3.1 อย่าลืม เลือกส่งออก Nutrition เด็กแรกเกิด – 5 ปี (60 เดือน ) 3.2 รายงาน 21 แฟ้ม ขอให้ส่งข้อมูลเฉพาะการ ให้บริการในเดือน เมษายน 2557 เท่านั้น

16 4. การให้บริการในช่วง เดือน พฤษภาคม 3.1 ชั่งน้ำหนักเด็ก ( เทอม 1) นักเรียน 6-18 ปี ( พร้อม ตรวจสุขภาพ อนามัย โรงเรียน และวัคซีน ) ( เริ่มบันทึก ได้ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2557- 30 มิถุนายน 2557) ควรให้บริการให้ตรงช่วงเปิดเทอม และอายุเด็กควรครบ 6 ปี ( หรือ 72 เดือน ) และ ไม่เกิน 18 ปี ( หรือ 216 เดือน ) 3.2 การคัดกรองเบาหวานความดัน ก็คัดกรองได้ ในเด็ก ที่อายุครบ 15 ปี และที่ยังไม่คัดกรอง ( ต้องมั่นใจว่าไม่คัดกรองไปแล้ว ) และสามารถให้บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ตามปกติ เพราะจะถูกนับ point OP ( แต่การจัดสรรงบ พิเศษ ต้องดูเงื่อนไขงานนั้นอีกครั้ง ) 3.3 การเยี่ยมบ้าน ก็สามารถเยี่ยมไปตลอดทั้งปี ตาม สภาพบุคคล ( ปกติ หรือป่วย )

17 แนวทางการตรวจสอบคุณภาพ ข้อมูล เดือน พฤษภาคม นี้ 10 พฤษภาคม 2557 => ส่งรายงาน 11-13 พฤษภาคม 2557 => ตรวจสอบคุณภาพ ข้อมูลจากจังหวัด ผ่าน facebook กลุ่ม JHCISKLS / FTP ยุทธศาสตร์ / Web site สสจ. กาฬสินธุ์ 17 พฤษภาคม 2557 => หากพบ ข้อผิดพลาดแก้ไข ส่งใหม่ ( หากใครแก้ไม่ทัน กรุณาโทรแจ้ง เราจะรอท่าน ) 23 – 25 พฤษภาคม 2557 ประชุม ผ่าน web conferance

18 ขอให้ใช้โปรแกรม JHCIS V. 19-11-2556 บันทึก อย่าพึ่งปรับ Version เพราะอยู่ในช่วงพัฒนา

19 ฝากเรื่องการบันทึกผู้ป่วยจากโรคที่ เกิดจากการประกอบอาชีพ เบื้องต้น หากมีผู้มารับบริการ ที่ป่วยด้วยโรคจาก การประกอบอาชีพ 1. ขอให้บันทึกรายละเอียด ของ อาชีพ ในแฟ้ม PERSON ( หรือทำการสำรวจ ปชก. สิทธิบัตร ประกันสังคมว่าประกอบอาชีพใด และกลุ่ม อาชีพต่างๆ ในชุมชน ) 2. บันทึก Diag ด้วยรหัส ICD10 ให้ใช้ Y96 และ Y97 โดยเลือก ประเภท diag เป็น 05 Externalcouse

20 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม เสนอ ให้จัดประชุม หลังการจัดส่งข้อมูล ( เดือนละ 2 ครั้ง ) ครั้งที่ 1 วันที่ 10-15 พฤษภาคม 2557 ครั้งที่ 2 วันที่ 20- 25 พฤษภาคม 2557 ( ขึ้นอยู่กับ มติที่ประชุม อีกครั้ง )


ดาวน์โหลด ppt ประชุม web conference ติดตามข้อมูลแฟ้ม มาตรฐาน วันที่ 24 เมษายน 2557 งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี สารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาตร์สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google