งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ
วิทยาศาสตร์ 4 ( ) อ.สิงห์ สัตย์ใจเที่ยง

2 ลักษณะรายวิชา รหัสและชื่อวิชา 3000-1423 วิทยาศาสตร์4
รหัสและชื่อวิชา   วิทยาศาสตร์4 สภาพรายวิชา     วิชาชีพเฉพาะ ระดับวิชา        ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หน่วยกิต       3 หน่วยกิต

3 จุดมุ่งหมายรายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า จุลินทรีย์ ในอาหาร การจัดการผลผลิต ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสารเคมีใกล้ตัว เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและสารเคมีที่เกี่ยวข้อง ในการการศึกษาทดลอง เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ และชีวิตประจำวัน

4 หน่วยการเรียน 1ไฟฟ้าและเครื่องอำนวยความสะดวก 2 ร่างกายของเรา
2 ร่างกายของเรา 3 มรดกทางพันธุกรรม 4 อาหารและการถนอมอาหาร 5 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 6 บรรจุภัณฑ์และการใช้งาน

5 Welcome to Our classroom

6 E-Learning


ดาวน์โหลด ppt ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google