งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. สิงห์ สัตย์ใจเที่ยง. ลักษณะรายวิชา รหัสและชื่อวิชา 3000-1423 วิทยาศาสตร์ 4 สภาพรายวิชา วิชาชีพเฉพาะ ระดับวิชา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง หน่วยกิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. สิงห์ สัตย์ใจเที่ยง. ลักษณะรายวิชา รหัสและชื่อวิชา 3000-1423 วิทยาศาสตร์ 4 สภาพรายวิชา วิชาชีพเฉพาะ ระดับวิชา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง หน่วยกิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. สิงห์ สัตย์ใจเที่ยง

2 ลักษณะรายวิชา รหัสและชื่อวิชา 3000-1423 วิทยาศาสตร์ 4 สภาพรายวิชา วิชาชีพเฉพาะ ระดับวิชา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง หน่วยกิต 3 หน่วยกิต

3 จุดมุ่งหมายรายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า จุลินทรีย์ ในอาหาร การจัดการผลผลิต ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสารเคมีใกล้ตัว เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ ใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและสารเคมี ที่เกี่ยวข้อง ในการการศึกษาทดลอง เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ และชีวิตประจำวัน

4 หน่วยการเรียน 1 ไฟฟ้าและเครื่องอำนวยความสะดวก 2 ร่างกายของเรา 3 มรดกทางพันธุกรรม 4 อาหารและการถนอมอาหาร 5 สารเคมีในชีวิตประจำวัน 6 บรรจุภัณฑ์และการใช้งาน

5 Welcome to Our classroom

6 www.atcs.ac.th E-Learning


ดาวน์โหลด ppt อ. สิงห์ สัตย์ใจเที่ยง. ลักษณะรายวิชา รหัสและชื่อวิชา 3000-1423 วิทยาศาสตร์ 4 สภาพรายวิชา วิชาชีพเฉพาะ ระดับวิชา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง หน่วยกิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google