งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุญลักษณะของบุคคลในกลุ่มงาน จัดทำโดย อาจารย์พิมพรรณ เพิ่มพูลศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุญลักษณะของบุคคลในกลุ่มงาน จัดทำโดย อาจารย์พิมพรรณ เพิ่มพูลศักดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุญลักษณะของบุคคลในกลุ่มงาน จัดทำโดย อาจารย์พิมพรรณ เพิ่มพูลศักดิ์
กิจกรรมแนะแนว คุญลักษณะของบุคคลในกลุ่มงาน จัดทำโดย อาจารย์พิมพรรณ เพิ่มพูลศักดิ์

2 กลุ่มงานพาณิชยกรรม หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี การเงินการธนาคาร การขาย การเก็บข้อมูลทางการตลาด การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ การบันทึกและการถอดข้อความ การใชัเครื่องใช้สำนักงาน การโฆษณาประชาสัมพันธ์

3 กลุ่มงานคหกรรม หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการจัดการบ้านเรือนได้แก่ การประกอบอาหาร การตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม การอบรบเลี้ยงดูเด็กและผู้สูงอายุ และการประดิษฐ์ตกแต่งเครื่องใช้ เครื่องตกแต่งบ้าน เช่น ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ช่างบรรจุภัณฑ์อาหารฯ

4 กลุ่มงานวิชาการ ภาษาศาสตร์ฯฯ
หมายถึง งานที่ใช้ความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ ด้านศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ฯฯ

5 กลุ่มงานกีฬา หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการเล่น การฝึกซ้อม การฝึกสอน การแข่งขัน การตัดสิน และการเสนอข่าวกีฬา เช่น นักกีฬาอาชีพ ผู้ฝึกซ้อมกีฬา ฯ

6 กลุ่มงานอุตสาหกรรม หมายถึง งานที่ต้องการทักษะฝีมือ ความรู้ความชำนาญในการผลิตและการบริการ โดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุในการสร้าง แปรรูปฯ

7 กลุ่มงานศิลปกรรม หมายถึง งานที่ใช้ความรู้ ทักษะในเชิงสร้างสรรค์ ศิลปกรรมในสาขาทัศนศิลป์ เช่น อาชีพศิลปิน (จิตรกรรม ประติมากร ) นักออกแบบตกแต่งภายใน นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นักวิชาการศิลปะฯ

8 กลุ่มงานดนตรี-นาฎศิลป์
หมายถึง งานที่ต้องใช้ศิลปะการแสดงดัวยการขับร้อง การแสดงลีลาท่าทาง และการบรรเลงดนตรี มุ่งให้ความบันเทิงใจฯ

9 กลุ่มงานเกษตรกรรม หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และการทำประมง เช่น อาชีพผู้เพาะปลูกพืช ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ นักจัดตกแต่งสวน ผู้ผลิตอาหารฯ

10 กลุ่มงานทหาร หมายถึง งานสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจ่าอากาศ จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งยศให้เข้ารับราชการในเหล่าทหาร (อาชีพ ) สังกัดกองทัพอากาศ เช่นทหาร การเงิน ทหารอุตุ ฯ


ดาวน์โหลด ppt คุญลักษณะของบุคคลในกลุ่มงาน จัดทำโดย อาจารย์พิมพรรณ เพิ่มพูลศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google