งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมแนะแนวคุญลักษณะของบุคคลในกลุ่มงานจัดทำโดย อาจารย์พิมพรรณ เพิ่มพูลศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมแนะแนวคุญลักษณะของบุคคลในกลุ่มงานจัดทำโดย อาจารย์พิมพรรณ เพิ่มพูลศักดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมแนะแนวคุญลักษณะของบุคคลในกลุ่มงานจัดทำโดย อาจารย์พิมพรรณ เพิ่มพูลศักดิ์

2 กลุ่มงานพาณิชยกรรม หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการ จัดทำบัญชี การเงินการ ธนาคาร การขาย การเก็บข้อมูลทาง การตลาด การจัดเก็บเอกสาร อย่างเป็นระบบ การบันทึกและ การถอดข้อความ การใชัเครื่อง ใช้สำนักงาน การโฆษณา ประชาสัมพันธ์

3 กลุ่มงานคหกรรม หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการจัดการ บ้านเรือนได้แก่ การประกอบ อาหาร การตัดเย็บเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม การอบรบเลี้ยงดูเด็ก และผู้สูงอายุ และการประดิษฐ์ ตกแต่งเครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง บ้าน เช่น ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ช่าง บรรจุภัณฑ์อาหารฯ

4 กลุ่มงานวิชาการ หมายถึง งานที่ใช้ความรู้ ความสามารถเชิงวิชาชีพ ด้านศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ฯฯ

5 กลุ่มงานกีฬา หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการ เล่น การฝึกซ้อม การ ฝึกสอน การแข่งขัน การ ตัดสิน และการเสนอข่าว กีฬา เช่น นักกีฬาอาชีพ ผู้ฝึกซ้อมกีฬา ฯ

6 กลุ่มงานอุตสาหกรรม หมายถึง งานที่ต้องการทักษะ ฝีมือ ความรู้ความชำนาญใน การผลิตและการบริการ โดยใช้ เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุในการสร้าง แปรรูปฯ

7 กลุ่มงานศิลปกรรม หมายถึง งานที่ใช้ความรู้ ทักษะ ในเชิงสร้างสรรค์ ศิลปกรรมใน สาขาทัศนศิลป์ เช่น อาชีพ ศิลปิน ( จิตรกรรม ประติมากร ) นักออกแบบตกแต่งภายใน นัก ออกแบบผลิตภัณฑ์ นักวิชาการศิลปะฯ

8 กลุ่มงานดนตรี - นาฎศิลป์ หมายถึง งานที่ต้องใช้ ศิลปะการแสดงดัวยการขับร้อง การแสดงลีลาท่าทาง และการ บรรเลงดนตรี มุ่งให้ความ บันเทิงใจฯ

9 กลุ่มงานเกษตรกรรม หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และการ ทำประมง เช่น อาชีพผู้ เพาะปลูกพืช ผู้เลี้ยงสัตว์ น้ำ นักจัดตกแต่งสวน ผู้ผลิตอาหารฯ

10 กลุ่มงานทหาร หมายถึง งานสำหรับผู้ที่สำเร็จ การศึกษาจากโรงเรียนจ่า อากาศ จะได้รับการบรรจุ แต่งตั้งยศให้เข้ารับราชการใน เหล่าทหาร ( อาชีพ ) สังกัด กองทัพอากาศ เช่นทหาร การเงิน ทหารอุตุ ฯ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมแนะแนวคุญลักษณะของบุคคลในกลุ่มงานจัดทำโดย อาจารย์พิมพรรณ เพิ่มพูลศักดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google