งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุวัสสา เพ็งสีแสง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุวัสสา เพ็งสีแสง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุวัสสา เพ็งสีแสง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา

2 1. จำแนกตามองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม 2. สิ่งแวดล้อมแบ่งเป็นลักษณะตามการเกิด 3. สิ่งแวดล้อมแบ่งตามการมีชีวิต

3  แบ่งเป็น 4 ลักษณะ 1) สิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ (Physical Environment) 2) สิ่งแวดล้อมทางด้านชีวภาพ (Biological Environment) 3) สิ่งแวดล้อมทางด้านเคมี (Chemical Environment) 4) สิ่งแวดล้อมทางด้านสังคม ( Social Environment )

4  แบ่งเป็น 4 ลักษณะ 1) สิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ (Physical Environment) ∞ หมายถึง คุณลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่มีองค์ประกอบ เป็นสิ่งไม่มีชีวิต ∞ เช่น ดิน น้ำ ลม แสงแดด เป็นต้น

5 2) สิ่งแวดล้อมทางด้านชีวภาพ (Biological Environment)  หมายถึง คุณลักษณะสิ่งแวดล้อมที่มี องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต  เช่น จุลินทรีย์ พืช และสัตว์ รวมถึงมนุษย์ด้วย ซึ่งมนุษย์มีบทบาทที่สำคัญทั้งในการช่วยค้ำจุน และในการทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยกันเอง

6 3) สิ่งแวดล้อมทางด้านเคมี (Chemical Environment)  หมายถึง คุณลักษณะสิ่งแวดล้อมที่มีสารเคมีเป็น องค์ประกอบ  เช่น แร่ธาตุ  โลหะ  อโลหะ  สารประกอบเคมีต่างๆ เป็นต้น

7 4) สิ่งแวดล้อมทางด้านสังคม ( Social Environment )  หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้องกับความ เป็นอยู่ของมนุษย์ ในด้านการใช้ชีวิตในสังคม รวมถึงพฤติกรรม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมที่ ถือปฏิบัติกันมาช้านาน  เช่น ประเพณีทางศาสนา เป็นต้น

8  แบ่งได้ 2 ลักษณะ 1) สิ่งแวดล้อมที่เกิดตามธรรมชาติ ( Natural Environments ) หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เช่น ดิน น้ำ อากาศ จุลินทรีย์ พืช และสัตว์ เป็น ต้น

9 2) สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ( Man- made Environments ) หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค อุปกรณ์ อำนวยความสะดวกต่าง ๆ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

10  แบ่งได้ 2 ลักษณะ 1) สิ่งแวดล้อมมีชีวิต (Biotic Environments) หมายถึง สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งมีชีวิต เช่น จุลินทรีย์ พืช และสัตว์ รวมถึงมนุษย์ด้วย 2) สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต (Abiotic Environments) หมายถึงสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีคุณสมบัติของ สิ่งมีชีวิต ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือมนุษย์ สร้างขึ้น เช่น อากาศ น้ำ แสงสว่าง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น

11  องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมมีผลอย่างไร ต่อต่อสุขภาพของมนุษย์ ?

12 1) สิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ (Physical Environment) 2) สิ่งแวดล้อมทางด้านชีวภาพ (Biological Environment) 3) สิ่งแวดล้อมทางด้านเคมี (Chemical Environment) 4) สิ่งแวดล้อมทางด้านสังคม ( Social Environment )

13 1) สิ่งแวดล้อมที่เกิดตามธรรมชาติ ( Natural Environments ) 2) สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ( Man-made Environments )

14 1) สิ่งแวดล้อมมีชีวิต (Biotic Environments) 2) สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต (Abiotic Environments)

15


ดาวน์โหลด ppt สุวัสสา เพ็งสีแสง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google