งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดเก็บข้อมูลข้อมูลที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ของคนเรามีจำนวนมาก ทั้งข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียง ข้อมูลตัวอักษร ข้อมูลตัวเลข และข้อมูลประเภทอื่นๆ เราจึงควรจัดเก็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดเก็บข้อมูลข้อมูลที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ของคนเรามีจำนวนมาก ทั้งข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียง ข้อมูลตัวอักษร ข้อมูลตัวเลข และข้อมูลประเภทอื่นๆ เราจึงควรจัดเก็บ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดเก็บข้อมูลข้อมูลที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ของคนเรามีจำนวนมาก ทั้งข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียง ข้อมูลตัวอักษร ข้อมูลตัวเลข และข้อมูลประเภทอื่นๆ เราจึงควรจัดเก็บ ข้อมูลแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม เช่น จัดเก็บข้อมูลไว้ในแฟ้มเอกสารให้เป็นระเบียบ หรือจัดเก็บข้อมูลไว้ในอุปกรณ์เทคโนโลยี สารสนเทศต่างๆ เช่น แผ่นซีดี แฟลชไดร์ฟ เมโมรีการ์ด คอมพิวเตอร์ เป็น ต้น ข้อมูล หมายถึง สิ่งต่างๆ หรือข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ เกิดขึ้น หรือเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับคน สัตว์ สิ่งของ หรือสถานที่ ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ ข้อมูล เกี่ยวกับพืช ข้อมูล หมายถึง สิ่งต่างๆ หรือข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ เกิดขึ้น หรือเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับคน สัตว์ สิ่งของ หรือสถานที่ ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ ข้อมูล เกี่ยวกับพืช ประโยชน์ของข้อมูล ข้อมูลต่างๆ มีความสำคัญและมีความ จำเป็นต่อคนเรา เพราะเราจะต้องใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเช่น 1. ใช้ข้อมูลต่างๆ เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการเรียน เช่น การค้นคว้าข้อมูลเพื่อใช้ทำรายงาน การอ้างอิงข้อมูลที่ใช้ใน การแสดงความคิดเห็นเป็นต้น 2. ใช้ข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้เกิด ข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 3. ใช้ข้อมูลเพื่อให้สื่อสารกับผู้อื่น เพื่อให้เรากับผู้อื่นเข้าใจ ตรงกัน ประโยชน์ของข้อมูล ข้อมูลต่างๆ มีความสำคัญและมีความ จำเป็นต่อคนเรา เพราะเราจะต้องใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเช่น 1. ใช้ข้อมูลต่างๆ เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการเรียน เช่น การค้นคว้าข้อมูลเพื่อใช้ทำรายงาน การอ้างอิงข้อมูลที่ใช้ใน การแสดงความคิดเห็นเป็นต้น 2. ใช้ข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้เกิด ข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 3. ใช้ข้อมูลเพื่อให้สื่อสารกับผู้อื่น เพื่อให้เรากับผู้อื่นเข้าใจ ตรงกัน เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ ร่วมกับสารสนเทศ ทำให้ เกิดสิ่งต่างๆ ที่มีประโยชน์ ในการเรียน การทำงาน และการดำเนิน ชีวิตประจำวัน เพื่อใช้ แก้ปัญหาหรือตอบสนอง ความต้องการของคนเราได้ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น อุปกรณ์หรือเครื่องมือเกี่ยวกับการรับข้อมูล ประมวลผลข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล เผยแพร่ ข้อมูล และการสื่อสารโทรคมนาคม อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ถูกสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ คนเราในการจัดการข้อมูล อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ นักเรียนควรจะได้เรียนรู้ในชั้นนี้ ได้แก่ 1. คอมพิวเตอร์ ช่วยให้ทำงานต่างๆ ได้ สะดวกและรวดเร็ว 2. เครื่องพิมพ์ พิมพ์ชิ้นงานที่ต้องการ ออกมาอย่างสวยงาม 3 สแกนเนอร์ ช่วยสแกนข้อความหรือภาพ ที่อยู่ในรูปสิ่งพิมพ์ ได้อย่างรวดเร็ว 4. กล้องดิจิทัล ช่วยบันทึกภาพได้สะดวก โดยไม่ต้องใช้ฟิล์ม อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น อุปกรณ์หรือเครื่องมือเกี่ยวกับการรับข้อมูล ประมวลผลข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล เผยแพร่ ข้อมูล และการสื่อสารโทรคมนาคม อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ถูกสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ คนเราในการจัดการข้อมูล อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ นักเรียนควรจะได้เรียนรู้ในชั้นนี้ ได้แก่ 1. คอมพิวเตอร์ ช่วยให้ทำงานต่างๆ ได้ สะดวกและรวดเร็ว 2. เครื่องพิมพ์ พิมพ์ชิ้นงานที่ต้องการ ออกมาอย่างสวยงาม 3 สแกนเนอร์ ช่วยสแกนข้อความหรือภาพ ที่อยู่ในรูปสิ่งพิมพ์ ได้อย่างรวดเร็ว 4. กล้องดิจิทัล ช่วยบันทึกภาพได้สะดวก โดยไม่ต้องใช้ฟิล์ม ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบันมีการนำอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งาน ในด้านต่างๆ มากมายและเป็นที่นิยมไปทั่วโลก เนื่องจากอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ ผู้ใช้งาน อีกทั้งยังสามารถจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ได้ดี และนำมาใช้งาน ได้สะดวก รวดเร็ว การนำอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน มีประโยชน์ดังนี้ 1. ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบและเป็นระเบียบมาก ขึ้น 2. ลดจำนวนผู้ดำเนินงานและประหยัดพลังงาน 3. มีความสะดวกสบายในการดำเนินงาน 4. ทำให้การดำเนินงานมีข้อผิดพลาดน้อยลง ผลงานที่ได้มีความ สวยงาม สะอาด และดูเป็นระเบียบ 5. ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในระหว่างการทำงาน 6. ใช้เนื้อที่การจัดเก็บเอกสารน้อยลง ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบันมีการนำอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งาน ในด้านต่างๆ มากมายและเป็นที่นิยมไปทั่วโลก เนื่องจากอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ ผู้ใช้งาน อีกทั้งยังสามารถจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ได้ดี และนำมาใช้งาน ได้สะดวก รวดเร็ว การนำอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน มีประโยชน์ดังนี้ 1. ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบและเป็นระเบียบมาก ขึ้น 2. ลดจำนวนผู้ดำเนินงานและประหยัดพลังงาน 3. มีความสะดวกสบายในการดำเนินงาน 4. ทำให้การดำเนินงานมีข้อผิดพลาดน้อยลง ผลงานที่ได้มีความ สวยงาม สะอาด และดูเป็นระเบียบ 5. ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในระหว่างการทำงาน 6. ใช้เนื้อที่การจัดเก็บเอกสารน้อยลง ข้อมูลและ เทคโนโลยี สารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt การจัดเก็บข้อมูลข้อมูลที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ของคนเรามีจำนวนมาก ทั้งข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียง ข้อมูลตัวอักษร ข้อมูลตัวเลข และข้อมูลประเภทอื่นๆ เราจึงควรจัดเก็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google