งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประโยชน์ของข้อมูล ข้อมูลต่างๆ มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อคนเรา เพราะเราจะต้องใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเช่น 1.ใช้ข้อมูลต่างๆ เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการเรียน เช่น การค้นคว้าข้อมูลเพื่อใช้ทำรายงาน การอ้างอิงข้อมูลที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็นเป็นต้น 2.ใช้ข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 3.ใช้ข้อมูลเพื่อให้สื่อสารกับผู้อื่น เพื่อให้เรากับผู้อื่นเข้าใจตรงกัน การจัดเก็บข้อมูลข้อมูลที่ใช้ในชีวิตประจำวันของคนเรามีจำนวนมาก ทั้งข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียง ข้อมูลตัวอักษร ข้อมูลตัวเลข และข้อมูลประเภทอื่นๆ เราจึงควรจัดเก็บข้อมูลแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม เช่น จัดเก็บข้อมูลไว้ในแฟ้มเอกสารให้เป็นระเบียบ หรือจัดเก็บข้อมูลไว้ในอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เช่น แผ่นซีดี แฟลชไดร์ฟ เมโมรีการ์ด คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ข้อมูล หมายถึง สิ่งต่างๆ หรือข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้น หรือเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับคน สัตว์ สิ่งของ หรือสถานที่ ตัวอย่าง ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ ข้อมูลเกี่ยวกับพืช เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับสารสนเทศ ทำให้เกิดสิ่งต่างๆ ที่มีประโยชน์ในการเรียน การทำงาน และการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อใช้แก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของคนเราได้ ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบันมีการนำอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งานในด้านต่างๆ มากมายและเป็นที่นิยมไปทั่วโลก  เนื่องจากอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน  อีกทั้งยังสามารถจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ได้ดี  และนำมาใช้งานได้สะดวก  รวดเร็ว        การนำอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน  มีประโยชน์ดังนี้       1. ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบและเป็นระเบียบมากขึ้น       2. ลดจำนวนผู้ดำเนินงานและประหยัดพลังงาน       3. มีความสะดวกสบายในการดำเนินงาน       4. ทำให้การดำเนินงานมีข้อผิดพลาดน้อยลง  ผลงานที่ได้มีความสวยงาม  สะอาด  และดูเป็นระเบียบ       5. ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในระหว่างการทำงาน       6. ใช้เนื้อที่การจัดเก็บเอกสารน้อยลง อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือเกี่ยวกับการรับข้อมูล ประมวลผลข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และการสื่อสารโทรคมนาคม อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ถูกสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนเราในการจัดการข้อมูล อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ นักเรียนควรจะได้เรียนรู้ในชั้นนี้ ได้แก่ 1.คอมพิวเตอร์ ช่วยให้ทำงานต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว เครื่องพิมพ์ พิมพ์ชิ้นงานที่ต้องการออกมาอย่างสวยงาม 3สแกนเนอร์ ช่วยสแกนข้อความหรือภาพที่อยู่ในรูปสิ่งพิมพ์ ได้อย่างรวดเร็ว  4.กล้องดิจิทัล ช่วยบันทึกภาพได้สะดวกโดยไม่ต้องใช้ฟิล์ม เด็กหญิงพรนภัส ภู่พวง ชั้นป.4/3 เลขที่33 เด็กหญิงปัณฑิกา สังข์เสือโพธิ์ ชั้นป.4/3 เลขที่36


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google