งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ผู้วิจัย นางรวิมาศ บรรจง  วิทยาลัย เทคโนโลยี ศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ผู้วิจัย นางรวิมาศ บรรจง  วิทยาลัย เทคโนโลยี ศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ผู้วิจัย นางรวิมาศ บรรจง  วิทยาลัย เทคโนโลยี ศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

3  จากการสอนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงปีที่ 1 พบว่าผู้เรียนส่วนมากขาด ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และ การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ทำให้ไม่สามารถทำข้อสอบและตอบ คำถามเชิงคิดวิเคราะห์ได้อย่างมี หลักเกณฑ์และมีเหตุผลได้อย่าง ถูกต้อง

4  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องเงินเฟ้อ - เงิน ฝืด โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงปีที่ 1/1+1/6 จำนวน 20 คน

5 จำนวนผู้เรียนผ่านไม่ผ่าน 20 คน - คิดเป็นร้อยละ 100- ตารางที่ 1 : สรุปผล จากการทำ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน สถิติ ที่ใช้โดยการหาค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละ

6 รายการประเมินมีไม่มี 1. มีเนื้อหาถูกต้องตรงประเด็น 2. มีการนำเสนอตามลำดับขั้นตอนของเนื้อหา 3. สรุปใจความได้สาระครอบคลุมเนื้อหา 4. สมาชิกกลุ่มร่วมแสดงความคิดเห็น 5. มีความรับผิดชอบทำงานได้ตามกำหนดเวลา //////// /

7 รายการประเมินมีไม่มี 1. มีเนื้อหาถูกต้องตรงประเด็น 2. มีการนำเสนอตามลำดับขั้นตอนของเนื้อหา 3. สรุปใจความได้สาระครอบคลุมเนื้อหา 4. สมาชิกกลุ่มร่วมแสดงความคิดเห็น 5. มีความรับผิดชอบทำงานได้ตามกำหนดเวลา ////// ////

8  สรุปผลจากตารางที่ 1 พบว่าผู้เรียนจำนวน ทั้งหมด 20 คน ทำแบบทดสอบผ่าน เกณฑ์ที่กำหนด ( 10 คะแนนขึ้นไป ) ทุก คน คิดเป็นร้อยละ 100  สรุปผลจากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เรียนกลุ่มที่ 1 ได้คะแนน 15 คะแนน ระดับคุณภาพ ดี  สรุปผลจากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เรียนกลุ่มที่ 2 ได้คะแนน 10 คะแนน ระดับคุณภาพ พอใช้

9  ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์  ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ อย่างมีเหตุผล  ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องเงิน เฟ้อ - เงินฝืด

10 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt  ผู้วิจัย นางรวิมาศ บรรจง  วิทยาลัย เทคโนโลยี ศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google